Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 16

Դուք ունեք տող var myStr=”Լավ օր”; Ձեր խնդիրն է օր բառը այդ տողից վերցնել և տեղադրել day փոփոխականի մեջ slice() մեթոդի օգնությամբ: Էկրանին արտածել day փոփոխականի արժեքը:

Խնդիր 16var myStr="Լավ օր";var myDay=myStr.slice(4);document.write(myDay+"<br>");

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: