Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բիզնես

Բիզնեսով զբաղվել ցանկացողները շատ են, սակայն ոչ բոլորին է հաջողվում անցնել դժվարությունների միջով և կայանալ: Հաջող բիզնես սկսելու համար անհրաժեշտ են ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաև ինտելեկտուալ ներդրումներ: Սկսնակ բիզնեսի ղեկավարները պետք է ներդնեն իրենց ողջ գիտելիքները, հմտությունները և էներգիան հաջողության հասնելու նպատակով: Բիզնեսը հաջող սկսելու համար ստորև ներկայացնում ենք մի քանի օգտակար խորհուրդներ:

Որոշեքինչեքպատրաստվումանել:

Համաձայն միջազգային հետազոտությունների՝ սթարթ-ափների 42%-ը ձախողվում են քանի որ առաջարկում են շուկայում պահանջարկ չունեցող ապրանքներ և ծառայություններ: Այսպիսով, առաջին հերթին ինքներդ Ձեզ հարցրեք արդյո՞ք շուկայում կա մի բաց, որը Դուք կարող եք լրացնել: Կարո՞ղ եք արդյոք տարբերվող ապրանք կամ ծառայություն ներկայացնել, որի շնորհիվ կառանձնանաք մյուսներից: Եվ վերջապես, կունենա՞ք արդյոք հաճախորդներ, ում կկարողանաք վաճառել այդ ապրանքներն ու ծառայությունները:

Կազմեքբիզնեսպլան:

Բիզնես սկսելիս անչափ կարևոր է բիզնես պլան կազմելը: Ձեռնարկատերերի մեծամասնությունը անտեսում է այս փուլը: Տրամադրելով ժամանակ բիզնես պլան կազմելուն՝ կօգնեք ինքներդ Ձեզ հասնել այն ամենին ինչ ցանկանում եք: Լավ մտածված բիզնես պլանը կօգնի նաև ներդրողներ գտնելու հարցում:

Ընտրեքհնչեղևտպավորիչապրանքայիննշան:

Ապրանքային նշան ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի շարք գործոններ: Անհրաժեշտ է հիշել, որ անորոշ անուն ընտրելուց, Դուք ջանքեր պետք է գործադրեք, որպեսզի հաճախորդները հասկանան, թե ինչի մասին է խոսքը: Բիզնեսի ապրանքային նշանը պետք է լինի պարզ, հիշվող և տպավորիչ: Անհրաժեշտ է նաև ստուգել, որ ընտրված անվանումը գրանցված չլինելի մեկ այլ կազմակերպության կողմից: Հիշվող ապրանքային նշանը օգնում է սպառողներին ճանաչել և ձեռք բերել հենց Ձեր ապրանքներն ու ծառայությունները:

ՈրոշեքՁերբիզնեսիկազմակերպաիրավականտեսակը:

Գոյություն ունեն բիզնեսի մի քանի կազմակերպաիրավական ձևեր, որոնցից երկու հիմնական ձևերն են՝ անհատ ձեռնարկատիրությունը և իրավաբանական անձիք: Իրավաբանական անձիք կարող են իրենց ստեղծման նպատակից ելնելով լինել շահույթ հետապնդող (առևտրային) կամ շահույթ չհետապնդող (ոչ առևտրային): Առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձիք կարող են ստեղծվել տնտեսական ընկերակցությունների, ընկերությունների կամ կոոպերատիվների ձևով:

Գրանցեքկազմակերպությունը:

Կազմակերպությունը գրանցելու համար տնօրենը կամ նրա լիազորած անձը պետք է տրամադրի կազմակերպության տնօրենների, բաժնետերերի, անվանման, հասցեի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ:

Ստեղծեքբանկայինհաշիվբիզնեսիհամար:

Անհատ ձեռներեցների համար առանձին բանկային հաշիվ ունենալը պարտադիր պայման չէ: Բանկային հաշիվ չբացելու դեպքում պետք է անընդհատ առանձին գումար պահեք հարկերը վճարելու համար: Սակայն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների դեպքում առանձին բանկային հաշիվ ունենալը պարտադիր է:

ՍկսեքմարքեթինգայինգործունեությունևստեղծեքՁերբրենդը:

Մի սպասեք, որ Ձեր հաճախորդները գտնեն Ձեզ: Գովազդը սոցիալական կայքերի միջոցով համարվում է ծախսերի խնայման արդյունավետ միջոց: Այն իրականացնելու համար Դուք պետք է հստակ սահմանեք ո՞վքեր են Ձեր հաճախորդները, ինչո՞վ են նրանք զբաղվում և ի՞նչ հաղորդագրություններ են ցանկանում ստանալ:

Նոր կապերի ստեղծումը և խոսքի միջոցով տեղեկատվության տարածումը նույնպես հզոր միջոցներ են վաճառքի ծավալները մեծացնելու համար: Կարող եք կազմակերպել միջոցառումներ, հանդիպումներ, սակայն նմանատիպ միջոցառումները մեծ բյուջե են պահանջում, և պետք է նախապես հասկանալ պատրաստ եք դրան, թե՝ ոչ:

Միշտհետևեքօրենքներին:

Սկսելուց առաջ ուսումնասիրեք ՀՀ-ում գործող հարկատեսակներըբացի այդ պարբերաբար հետևեք Հայաստանումփոքրևմիջինձեռնարկատիրություններիհամարգործողհարկայինարտոնություններին: Եթե ունեք աշխատանքային ավտոմեքենաներ կամ սարքավորումներ ապա ապահովագրելովդրանք կխուսափեք հետագա անցանկալի ծախսերից: :

ՎերահսկեքՁերհաշվետվություններըևդրամականհոսքերը:

Ձեր ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է լինեն ճիշտ կազմված: Եթե կարծում եք, որ ինքնուրույն չեք կարող, ապա պետք է աշխատանքի ընդունել հաշվապահի, ով կօգնի հաշվարկել աշխատավարձերը, ավելացված արժեքի հարկը և Ձեր գործունեության հետ կապված այլ հարկերը:

Past Indefinite (Simple)

Ցույց է տալիս անցյալում կատարված, ավարտված գործողություն:

Ստորոգյալը կազմում ենք .

 • կանոնավոր բայերի դեպքում՝ վերջում ավելացնելով -ed
 • անկանոն բայերի դեպքում՝ օգտագործում ենք II (past simple) հիմքը:

Ստորոգյալը բոլոր դեմքերի համար նույնն է :

e.g.

I finished my work.                     I went to the cinema.

You finished your work.             You went to the cinema.

He/She finished her work.          He/she went to the cinema.

We finished our work.                  We went to the cinema.

You finished your work.                You went to the cinema.

They finished their work.              They went to the cinema.

Հարցականը կազմում ենք To do բայի անցյալով՝ Did-ով:

Ժխտականը կազմում ենք Didn’t -ով:

Did you finish your work?               Did you go to the cinema?

Did she finish her work?                  Did she go to the cinema?

Did they finish their work?              Did they go to the cinema?

You didn’t finish your work.            You didn’t go to the cinema.

She didn’t finish her work.              She didn’t go to the cinema.

They didn’t finish their work.          They didn’t go to the cinema.

Irregural verbs.

Infinitive          Past simple      Past participle     Gerund (participle I) 

                                                       (Participle II)

to be                   was/were            been                    being     –    լինել

to beat                beat                     beaten                  beating – ծեծել

to become         became                become           becoming – դառնալ

to begin            began                    begun             beginning –   սկսել

to bend             bent                       bent                bending –     կռանալ

to bite               bit                          bitten                biting   –  կծել

to bleed            bled                      bled                    bleeding  –  արյունահոսել

to blow            blew                      blown                 blowing  –  փչել

to break           broke                     broken              breaking –   կոտրել

to bring            brought                brought              bringing –   բերել

to buy               bought                  bought                buying   –  գնել

to broadcast     broadcast            broadcast           broadcasting -հեռարձակել

to build           built                       built                      building   – կառուցել

to burn            burnt                     burnt                  burning   –   այրել

to burst          burst                       burst                    bursting  – պայթել,պոռթկալ

18-22 ноября

Выполните упражнение, употребив глагол нужного вида.
1. Во время разговора Андрей часто (вставал – встал) и подходил к окну.
2. Он вдруг (вставал – встал) и подошел к окну. 3. Вдруг между туч (появлялось
– появилось) солнце. 4. Он всегда (являлся – явился) на лекции без опоздания.
5. Мы обычно легко (замечаем – заметим) ошибки других. 6. Саша вдруг
(замечал – заметил), что забыл дома ключи. 7. Ребенку было страшно, и при
каждом шорохе он (вздрагивал – вздрогнул). 8. От неожиданного стука в дверь
он (вздрагивал – вздрогнул).
Упражнение 2.

Закончите предложения, используя словосочетания:
сверкнула молния, изображение исчезло, увидел странное здание, заметил
на полу новый ковер, раздался звонок в дверь, бросились к двери, пошел
сильный дождь.
1. Когда я шел по улице, вдруг сверкнула молния . 2. Он писал письмо, когда вдруг раздался звонок в дверь .
3. Мы смотрели по телевизору новый фильм, но вдруг изображение исчезло . 4. Небо потемнело пошел
сильный дождь
. 5. Когда Маша вошла в комнату, сразу заметил на полу новый ковер . 6. Когда Саша вышел на улицу,
вдруг увидел странное здание . 7. Когда кончился урок, дети сразу бросились к двери .

Упражнение 3

Прочитайте предложения, вставляя вместо точек
глаголы НСВ или СВ. Укажите случаи, где можно употребить оба вида.
1. У нас было мало времени, и мы не (обсуждать – обсудить) все вопросы.
2. Подруги поссорились и после этого долго не (встречаться – встретиться).
3. Студенты не знают эту тему, потому что преподаватель не (объяснял –
объяснил) ее на уроке. 4. Его не приняли на первый курс, так как он не (сдавать –
сдать) последний экзамен. 5. Вчера декан не (принимать – принять) студентов,
так как был занят. 6. Жаль, что Анна ушла и не (оставлять – оставить) мне
записку. 7. Хотя аспирант давно занимался этой проблемой, он не (разбираться –
разобраться) в ней до конца.

Придаточные причины: от, из-за.

 1. Закончите предложения, используя конструкцию от +
  сущ. Р.п.
  1. Трава засохла от засуха. 2. Публика ликовала от радсти. 3. Раненый стонал 4. Газеты
  пожелтели из-за времини. 5. Она даже заплакала от боли. 6Из-за работы с коипютерем у оператора покраснели глаза.
  Материал для справок: работа с компьютером, боль, время.
  радость, засуха, восторг.
 2. Закончите предложения, используя слова в скобках.
  1. Мы ничего не видели из-за (тумана). 2. Мой друг не смог поступить в
  институт из-за (болезньи). 3. Марта не хотела выступать на концерте из-за
  (сильного волнение). 4. Антон не стал пилотом из-за (плохое зрение). 5. Снег
  быстро растаял из-за (внезапной оттеплений). 6. Из-за (вас) все опоздали.
  7. Купаться в море запрещено из-за (штормв).
 3. Закончите предложения.
  1. Из-за дождя не смагла надеть шорты. 2. Из-за плохого настроения не пошла гулять 3. Из-за невнимательности сделала ошибки 4. Из-за тебя ругали его. 5. От усталостион не сделал домашняя работа. 6. От боли не спала всю ночь7. От восторга я только улыбался8. Мы просто
  валились с ног
 4.  Составьте из двух простых предложений сложное с придаточным причины:

1. Сегодня он опоздал потому что Его не разбудили.
2. Теперь каждый день шли дожди так как Наступила осень.
3. Я буду отдыхать только в сентябре потому что Летом я буду работать в колхозе.
4. Она не могла подойти к телефону из-за того что У нее была высокая температура.
5. Мы не могли выполнить эту работу так как У нас не было опыта.
6. У молекул воды нельзя обнаружить свойства ни свободного
кислорода, ни свободного водорода потому что Вода представляет собой не смесь
этих простых веществ, а химические соединения.

5. Напишите вместо точек нужный предлог от, из-за,
благодаря:
1. Мать заплакала от радости. 2. Лицо у меня было совсем серым из-за пыли.
3. Он не мог поехать на экскурсию в Ленинград из-за болезни. 4. Они не могли
окончить работу от отсутствия необходимых сведений. 5. Самолет не мог
сделать посадку из-за трещин во льду. 6. Из-за пламени ничего не было видно. 7. От
большим достижениям в области техники советские космонавты смогли
совершить полеты в космос. 8. Мальчик от испуга широко открыл глаза. 9. Из-за
шума ничего не было слышно. 10. От помощи моей сестры я быстро изучил
английский язык. 11. От победе революции народ Кубы живет новой,
счастливой жизнью.

 1. Вставьте вместо точек нужный глагол.
  а) в прошедшем времени.
  1. Вчера студентка долго читала текст. Когда она прочитала текст, она
  выполнила упражнение. ( читать, прочитать)
  2. Мы переводили текст и перевели его правильно. ( переводить, перевести)
  3. Ты долго делала упражнения? Нет, я сделала упражнения быстро. (делать,
  сделать)
  4. Когда я отвечала , преподаватель слушал. Когда я ответила , преподаватель
  объяснил мои ошибки. ( отвечать, ответить)
  5. Наконец, мы учили новые слова. Мы долго выучили новые слова. ( учить,
  выучить)
  6. Когда я жил в Екатеринбурге, я каждый день писала письма, а ты написал
  Только одно письмо. ( писать, написать)
  б) в будущем времени.
  1. Что ты делакш вечером? Мы быстро сделаем упражнение. ( делать, сделать)
  2. Вы переводите текст? Когда вы перевисёте текст, прочитаю его. ( переводить,
  перевести)
  3. Мы долго учим слова. Когда мы выучим слова, мы пойдем гулять. (учить,
  выучить)
  4. Выберите правильную форму.
  1. Завтра у нас тест по грамматике и мы весь вечер … падежи.
  1. будем повторять
  2. повторим
  2. Он … домашнее задание и пойдет в кино.
  1. будет выполнять
  39
  2. выполнит
  3. Завтра я весь день … текст и учить новые слова.
  1. буду переводить
  2. переведу
  4. Я … книгу и отдам ее тебе.
  1. буду читать
  2. прочитаю
  5. Летом студенты … экзамены и потом отдыхать два месяца.
  1. будут сдавать
  2. сдадут
  6. Все лето я … на рынке и помогать отцу.
  1. буду работать
  2. поработаю
  7. Мы … тест два часа.
  1. будем писать
  2. напишем
  8. Сейчас я … новый урок и пойду гулять.
  1. буду повторять
  2. повторю
  9. Мы … билеты и пригласим преподавателей в театр.
  1. будем покупать
  2. купим

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐ

Ընտանեկան կոնֆլիկտների հիմքում ընկած է ամուսինների նպատակնների և հետաքրքրությունների օբյեկտիվ տարբերությունները, որը հարաբերություններում ընդունվում է որպես հակադրություն։ Սոցիալ-հոգեբանական հետազոտությունները հնարավորություն են տալիս առանձնացնել ընտանեկան կյանքում առաջացող կոնֆլիկտների 4 տեսակ.

1. Ներանձնային- պետք է նշել, որ այն մարդը, որն ունի ներքին կոնֆլիկտներ, հաճախ սխալ է գնահատում շրջապատի մարդկանց և տեղի ունեցող իրադարձությունը։ Արդյունքում տեղի է ունենում հոգեբանական ճնշում և հնարավոր է ներանձնային կոնֆլիկտը վերափոխվի միջանձնային կոնֆլիկտի։

2. Միջանձնային-կոնֆլիկտը ծագում է 2 կամ ավելի մարդկանց միջև։ Միջանձնային կոնֆլիկտն առաջանում է մարդկանց համատեղ աշխատանքի ժամանակ և ծագում հակադրությունների լուծման ժամանակ։ Նման կոնֆլիկտի լուծումը կախված է մարդկանց զարգացման մակարդակից։

3. Անհատական-խմբային կոնֆլիկտը առաջանում է այն ժամանակ, երբ անհատաի նպատակը, վարքը չի համապատասխանում խմբի նորմերին։

4. Միջխմբային կոնֆլիկտ-այս դեպքում կարող է տեղի ունենալ բախում տարբեր խմբերի նպատակների, վարքի միջև։ Կոնֆլիկտային գործունեության հիրմքում ընկած են՝

Ընտանիքի յուրահատկություններից մեկն այն է, որ մի քանի մարդ ամենասերտ փոխհարաբերությունների մեջ են լինում երկարատև ժամանակահատվածում, մի քանի տասնյակ տարիների ընթացքում։ Նման ինտենսիվ փոխազդեցության համակարգում դժվար է գոյակցել առանց վեճերի, կոնֆլիկտների, և ճգնաժամերի։ Ընտանիք կազմելուց հետո սկսվում է ամուսնական առօրյան իր հոգսերով, ամուսինների միջև կարող են առաջանալ նաև հակասություններ, կոնֆլիկտներ, որոնք առաջ են բերում ներընտանեկան անբարենպաստ փոխհարաբերություններ։ Այդ կոնֆլիկտները կարող են վերաբերվել ամուսնական կյանքի տարբեր կողմերին, դրամի, հետաքրքրություններին, բարեկամներին, ազգականներին, երեխաներին և այլն։ Ներընտանեկան անբարենպաստ փոխհարաբերությունների առաջացման հիմնական և ավելի հաճախ հանդիպող պատճառներից մեկը կոնֆլիկտներն են ընտանիքի անդամների միջև։ Ընտանիքի անդամների միջև միշտ առկա է պայքար հանուն իշխանության, հանուն որոշումներ կայացնելու իրավունքի։ Օրինակ, ծնողի և երեխայի միջև որոշակի պայքար է առաջանում, թե տարբեր խնդիրների շուրջ ով է վճիռ կայացնելու։ Միջամուսնական կոնֆլիկտների առաջացումն ավելի հավանական է դառնում հետևյալ պայմանների առկայության դեպքում կամ հետևյալ պատճառներով.

1. սեփական ես-ի նշանակալիության, կարևորության պահանջմունքի, չբավարարվածության, ամուսիններից մեկի սոցիալական դիրքի ցածրացում,

2. դրական հույզերի, պահանջմունքի, չբավարարվածության, քնքշանքի հասկանալու և փոխըմբռնման բացակայության և այլն,

3. ցածր կրթամակարդակ

4. աշխատանքի բացակայություն և ֆինանսական դժվարություններ

5. կախվածություն ծնողների ընտանիքներից։

ԸՆՏԱՆԻՔ

Ընտանիք, ամուսնության կամ ազգակցության վրա հիմնված՝ մարդկանց փոքր խումբ, որի անդամները միմյանց հետ կապված են կենցաղի ընդհանրությամբ, փոխադարձ օգնությամբ և բարոյական պատասխանատվությամբ։ Որպես սոցիալական երևույթ, ընտանիքը փոխվում է հասարակության տնտեսական հիմքի զարգացմանը համապատասխան՝ պահպանելով հարաբերական ինքնուրույնություն։

Նախնադարյան հոտի շրջանում, երբ ազգակցությունը չուներ հասարակական֊տնտեսական նշանակություն, ընտանիք գոյություն չուներ։ Մայրիշխանության պայմաններում (ստորին պալեոլիթի վերջ) առաջանում է հնագույն (խմբակային) ընտանիք, ուր մի տոհմի բոլոր կանայք մի ուրիշ տոհմի բոլոր տղամարդկանց հնարավոր կանայք էին. տղամարդիկ ապրում էին իրենց տոհմում (արտատեղային բնակություն), երեխաները ճանաչում էին միայն մորը, համարվում նրա տոհմի անդամը և մտնում մոր գծով ազգականների խմբի մեջ։ Հետագայում, խմբամուսնության ներսում, որոշ զույգերի համատեղ ապրելը նպաստեց զուգային, դեռևս անկայուն ընտանիքի առաջացմանը, ամուսինն սկսեց փոխադրվել կնոջ տոհմը (մայրատեղային բնակություն), երեխաներն առաջվա նման պատկանում էին մոր տոհմին, իսկ ամուսինների ունեցվածքն առանձին էր։ Այդպիսի ընտանիքում ամուսիններն իրավահավասար էին։

Որպես սոցիալական կայուն միավորում, ընտանիքը առաջացել է նոր քարի դարի վերջում՝ տոհմատիրական կարգերի քայքայման, մասնավոր սեփականության, հավելյալ արդյունքի և դասակարգերի առաջացման հետևանքով։ Մայրիշխանությունից հայրիշխանության անցմանը, արտադրողական ուժերի հետագա զարգացմանը և տնտեսության մեջ տղամարդու դերի ուժեղացմանը զուգընթաց առաջանում են նահապետական ընտանիքը և մենամուսնությունը, հաստատվում է տղամարդու իշխանությունը կնոջ և երեխաների վրա, երեխաներն ստանում են հոր ունեցվածքը ժառանգելու իրավունք։ Նահապետական ընտանիքը անցումային ձև էր զուգային ընտանիքից մենամուսնական կամ փոքր ընտանիքի, ուր ծնողներն ու երեխաները առանձին տնտեսական բջիջ էին կազմում։

Ստրկատիրական և ֆեոդալական հասարակարգերում ուժեղանում է տղամարդու իշխանությունը ընտանիքում։ Կապիտալիստական հասարակարգում արտադրությանն անմիջականորեն մասնակցելու և սեփական վաստակի շնորհիվ կինն աստիճանաբար ապահովում էր իր տնտեսական ինքնուրույնությունը։ Հեղափոխական պայքարի ազդեցությամբ շատ երկրներում կանանց տրվեցին քաղաքացիական իրավունքներ (այդ թվում՝ ամուսնալուծության)։ Կապիտալիզմի տնտեսական, քաղաքական և բարոյական հակասությունների հետևանքով ընտանիքը աստիճանաբար օտարվում է հասարակությունից։

Դեռևս վաղ ֆեոդալիզմի շրջանից ընտանիքի հիմնական ձևը Հայաստանում եղել է փոքր ընտանիքը, որին զուգահեռ պահպանվում էր նաև մեծ նահապետական ընտանիքը։ Այդ շրջանի հայկական ընտանիքում ևս հաստատված էր տղամարդու (հոր, ամուսնու, նրա բացակայության դեպքում՝ ավագ որդու) իշխանությունը։ Նա էր տնօրինում հողը, նյութական մյուս միջոցները, լուծում ընտանիքի չափահաս անդամների ամուսնության, ժառանգության և այլ հարցեր։ Հնագույն ընտանեկան ձևերի վերապրուկները հայերի մեջ, սկսած 20-րդ դարի սկզբից, աստիճանաբար վերանում են։

Իմ կարծիքով ամենակարևոր բանը որ պետք է լինի ընտանիքում դա միմյանց հանդեպ մեծ սերն ու հոգատարությունն է:

Աշոտ Ա Բագրատունյաց

Աշոտ Ա (820 — 890ԳուգարքՀայաստան), Բագրատունիների թագավորության հիմնադիր, հայոց առաջին Բագրատունի թագավորը (885-890 թթ.)։ Իշխանաց իշխան Սմբատ Խոստովանողի և Հռիփսիմե իշխանուհու որդին է, ունեցել է 4 եղբայր՝ Սմբատ, Շապուհ, Մուշեղ, Աբաս և երկու քույր։ Ամուսնացել է Կատրանիդեի հետ և ունեցել է 7 զավակ։ Նա անմիջականորեն իշխում էր իր պապի՝ հայոց իշխան Աշոտ Մսակերի կալվածքների հյուսիսում (Այրարատ), իսկ հարավը՝ Տարոնը, բաժին էր ընկել հորեղբոր որդիներին՝ Աշոտին ու Դավիթ Արքայիկին։

Սպարապետ և իշխանաց իշխան

855 թվականի համահայկական ապստամբությունից հետո փոխարինել է Հայոց սպարապետ Սմբատ Ը Խոստովանողին։ 855 թվականի ամռանը Բուղան ետ կանչվեց. ամբողջ իշխանությունը կենտրոնացավ Աշոտ Բագրատունու ձեռքում, ով 862 թվականին խալիֆայությունից ստացել է Հայոց իշխանաց իշխանի տիտղոսը։ Նույն թվականին Աշոտ Ա սպարապետությունը հանձնել է եղբորը՝ Աբասին։ Թուլացող Արաբական խալիֆայությունը Աշոտին է արտոնել ամբողջ Արմինիայի հարկահանությունը։ Աշոտի ձեռքում կենտրոնացավ երկրի վարչական, ռազմական և տնտեսական իշխանությունը, արաբական տիրապետությունը դարձավ ձևական։

869 թվականին Հայոց կաթողիկոս Զաքարիա Ձագեցու ջանքերով միասնական ժողով է հրավիրվում, որին մասնակցում են նշանավոր իշխանական տոհմերի ներկայացուցիչները։ Այդ ժողովում միահամուռ որոշում է կայացվում Աշոտ Բագրատունուն հռչակելու հայոց թագավոր։ Աշոտը ձախողեց Արմինիայի ոստիկանի դավադրությունը՝ վտարելով նրան Հայաստանից։ Վարպետորեն օգտվել է արաբա–բյուզանդական մրցակցությունից։ Վասիլ I կայսրը Աշոտից խնդրել է թագադրել իրեն իբրև հին թագադիր տոհմի ներկայացուցչի և դաշինք կնքել, իսկ Բյուզանդիայի Փոտ պատրիարքը, եկեղեցական միաբանության առաջարկ անելով, Աշոտին անվանել է «բարետոհմությամբ քաջահայտ, հզորագույն, բարձրագույն և վսեմագույն», սակայն 869 թվականի Շիրակավանի եկեղեցական ժողովը մերժում է պատրիարքի այդ առաջարկը, բայց միաժամանակ չի հրաժարվում ռազմաքաղաքական դաշինքից։

Հայոց թագավոր

Աշոտը ամրապնդել է երկրի միասնությունը, միջամտել իշխանական տների միջև ծագած դժգոհություններին, խնամիական կապեր հաստատել ԲագրատունիԱրծրունի և Սյունյաց իշխանական տների միջև։ Իր եղբայր Աբասից հետո սպարապետ է կարգում որդուն՝ Շապուհին, իսկ մյուս որդին՝ Սմբատը, դառնում է հայոց թագավոր և շարունակում հոր գործը։ Երեք դուստրերից երկուսին կնության է տալիս Արծրունիներին. Սոֆյան ամուսնանում է Գրիգոր-Դերենիկի հետ և դառնում է Վասպուրականի գահերեց տիկին, իսկ մյուս դուստրն ամուսնանում է Վահան Արծրունու հետ։ Կրտսեր դուստրը՝ Մարիամը, ամուսնանում է Վասակ Գաբուրի հետ, դառնում Սյունիքի գահերեց տիկին։ Բարեկամական և դաշնակցական կապեր են հաստատվում ոչ միայն հայ ազդեցիկ իշխանների, այլև վրացիների ու աղվանների հետ։ Վերջիններիս ազնվականության գլուխ էին անցել վրաց և աղվանից Բագրատունիները։

Բագրատունիների թագավորությունը Աշոտ Մեծի հետնորդների օրոք

Դեռևս 870–ական թվականների կեսերին Արծրունյաց և մյուս իշխանները Հայոց կաթողիկոսի հետ միասին արաբական խալիֆից պահանջել էին ճանաչել Աշոտի թագավորությունը։ Հայերին սիրաշահելու, Բյուզանդիայից վանելու նպատակով խալիֆայությունը կատարել է նրանց պահանջը. Մութամիդ խալիֆան 885 թվականին թագ է ուղարկել Աշոտին։ Աշոտը ընդունել է նաև Վասիլ I կայսեր ուղարկած թագը՝ գտնելով միջազգային ճանաչում։

885 թվականի օգոստոսի 26-ին կաթողիկոս Գևորգ Գառնեցու կողմից Բագարան քաղաքում Աշոտն օծվում է հայոց թագավոր։ 885-890 թվականներին Աշոտ առաջինը ընդարձակում է երկրի տարածքները, իսկ վերջին շրջագայության ընթացքում՝ 890 թվականին, Կոստանդնուպոլսից վերադարձի ճանապարհին Աշոտ Ս-ը մահանում է։ Նրա մահից հետո գահն անցնում է նրա որդի Սմբատ Ա Բագրատունուն։ 887 թվականին Աշոտը թագադրել էր Արևելյան Վրաստանի առաջին թագավորին՝ Ատրներսեհ Դ Բագրատունուն (Բագրատիոնի, 887-923 թթ.)։

Աշոտը ցուցաբերել է ռազմա–քաղաքական, դիվանագիտական մեծ ձեռներեցություն՝ ամրապնդելով պետությունը։ Նստավայրն էր Բագարան ամրոցը։ Նրա գերիշխանությունը ճանաչում էին նաև ՎրացԱղվանից իշխանները և Հայաստանի արաբական ամիրայությունները։ Բյուզանդիայի Կոստանդին Ծիրանածին կայսրը գրում է, որ Աշոտը «տիրում էր Արևելքի բոլոր երկրներին»։

Աշոտը նաև կատարեց մի շարք բարեփոխումներ, վերականգնելով ու բարեփոխելով Արշակունիների ժամանակ գոյություն ունեցած պալատական համակարգը։ Մանր ազնվականներին հողեր նվիրեց, նրանց ավելի ևս կապելով արքունիքի հետ։

Գործնական քերականություն

1.Կետերի փոխարեն մի այնպիսի բառ գրիր, որ աջ և ձախ գրված բառերի հետ բարդ  բառ կազմի:
Վարդագույն-գունանկար
ծաղկազարդ-զարդաքանդակ
լրագիր-գրասեղան
լեռնաշղթա-շղթայակապ
ճերմակահեր-հերարձակ
քանդակագործ-գործընկեր
երգարվեստ-արվեստագետ
հորեղբայր-եղբորորդի
2. Գրիր տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:
Անխռով-խռովկան
խոտոր-անխոտոր
երերուն-աներեր
տարակուսելի-անտարակույս
արտաքուստ-ներքուստ
անզարդ-զարդարուն
ամոթխած-անամոթ
աղմկոտ-անաղմուկ
արատավոր-անարատ
քաղցրահամ-դառնահամ
ընչատեր-ընչազուրկ
թեթևաբարո-ծանրաբարո

3. Յուրաքանչյուր բառի համար գրիր 1-ական հոմանիշ և հականիշ բառ:
Թյուր-սխալ-ճիշտ
շնորհալի-տաղանդավոր-անշնորք
նուրբ-կոպիտ-քնքուշ
անաչառ-արդար-աչալուռ
երախտագետ-շնորհակալ-երախտամոռ
անդորր-հանգիստ-անհանգիստ
անաղարտ-մաքուր-պիղծ
պարկեշտ-համեստ-անամոթ
ահռելի-մեջ-փոքր
հանդուգն-համարձակ-վախկոտ
փութաջան-աշխատասեր-ծույլ
խրթին-դժվար-դյուրին

1․ան-անտուն,անբան

2․ապ-ապերախտ,ապարդյուն

3․անդր-անդրշիրիմյան,անդրկովկաս

4․արտ-արտասովոր,արտառոց

5․առ-առերես,առձեռն

6․բաղ-բաղաձայն,բաղդատել

7․գեր-գերտերություն,գերագնահատել

8․դժ-դժկամ,դժխեմ

9․դեր-դերանուն,դերասան

10․ենթ-ենթակա,ենթավերնագիր

11․հակ-հակասել,հակառակ

12․հար-հարանուն,հարազատ

13․համ-համատարած,համահունչ

14․ստոր-ստորջրյա,ստորերկրյա

15․թեր-թերուս,թերզարգացած

16․մակ-մականուն,մակբայ

17․չ-չկամ,չտես

Գիտական հոդվածների թարգմանություն

Նավթ

Երկրի նստվածքային թաղանթում տարածված այրվող, յուղանման, յուրահատուկ հոտով հեղուկ է, կարևորագույն օգտակար հանածո, արժեքավոր բնական պաշար: Նավթը տարբեր մոլեկուլային զանգվածով գազային, հեղուկ ու պինդ սահմանային, ցիկլիկ և արոմատիկ ածխաջրածինների, ինչպես նաև թթվածին, ծծումբ ու ազոտ պարունակող օրգանական միացությունների խառնուրդ է: Լինում է բաց շագանակագույնից (գրեթե անգույն) մինչև գորշ (գրեթե սև) գույնի: Նավթի մեջ լուծված են մեթան, էթան, պրոպան, բութան, ջրային գոլորշիներ, երբեմն՝ նաև ազոտ, ածխաթթվական գազ, ծծմբաջրածին, հելիում, արգոն, որոնք կոչվում են նավթին ուղեկցող գազեր: Նավթի առաջացումը. Կան նավթի անօրգանական և օրգանական ծագման վարկածներ: Ըստ անօրգանական ծագման վարկածի՝ նավթն առաջանում է Երկրի միջուկը կազմող մետաղների (մասնավորապես՝ երկաթի) կարբիդներից: Երկրի ընդերքում բարձր ջերմաստիճանի և ճնշման պայմաններում երկաթի կարբիդի ու ջրի փոխազդեցությամբ առաջանում են ածխաջրածիններ, որոնք բարձրանում են երկրակեղևի վերին շերտեր և հավաքվում ծակոտկեն ապարներում:Ըստ օրգանական ծագման վարկածի՝ նավթն առաջացել է միլիոնավոր տարիների ընթացքում` բարձր ջերմաստիճանի և ճնշման պայմաններում ջրային բույսերի, կենդանիների ու միկրոօրգանիզմների մնացորդների քայքայումից:Նավթը, առանց չափազանցության, համարվում է «սև ոսկի», և նավթի հանքեր ունեցող երկրներն այսօր մեծ առավելություններ ունեն:

Нефть

Это горючая, маслянистая жидкость со специфическим запахом, самое важное полезное ископаемое,ценный природный ресурс, распределенный по всей осадочной оболочке Земли. Нефть представляет собой смесь газообразных, жидких и твердых предельных циклических и ароматических углеводородов различной молекулярной массы, а также смесь органических соединений, содержащих кислород, серу и азот.Бывает от светло-коричневого (почти бесцветного) до серого (почти черного)цвета. Метан, этан, пропан, бутан, водяной пар, иногда азот, углекислый газ, водород, гелий, аргон,которые называются нефтяными сопровождающими газами. Происхождение нефти. Существуют версии неорганического и органического возникновения нефти.Согласно гипотезе неорганического происхождения, нефть образовывается из карбидов металлов (в частности, железа), образующих ядро ​​Земли.При высоких температурах и давлениях в недрах Земли карбиды металлов и вода взаимодействуют с образованием углеводородов, которые поднимаются в верхние слои земной коры и накапливаются в пористых породах. Согласно версии органического происхождения,нефть возникла в течение миллионов лет при высокой температуре и давлении в результате разложения остатков водных растений,животных и микроорганизмов.Нефть, без преувеличения, считается «черным золотом», и страны с нефтяными залежами сегодня имеют большие преимущества.

Բնական գազեր

Բնական գազերը երկրակեղևում առաջացող գազային ածխաջրածիններն են: Դրանք հիմնականում կազմված են 80–90% մեթանից, 2–3% էթանից, պրոպանից, բութանից, քիչ քանակությամբ ծծմբաջրածնից, ազոտից և այլ իներտ գազերից: Բնական գազերն առաջանում են նստվածքային ապարներում պարունակվող օրգանական նյութերի փոխակերպման հետևանքով և կուտակվում են գազի տեղաշարժման ճանապարհին հանդիպող բնական խոռոչներում: Բնական գազի ամենախոշոր հանքավայրերը գտնվում են ԱՄՆ-ում, Ալժիրում, Իրանում, Նիդեռլանդներում, Ռուսաստանում (Արևմտյան Սիբիր):

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ էներգիայի պահանջարկի ավելի քան 20 տոկոսը բավարարում է բնական գազը։ Իսկ ինչպե՞ս է այն առաջանում։ Ի՞նչ պրոցեսներով այն պետք է անցնի, որ պատրաստ լինի օգտագործման համար։ Գազի որքա՞ն պաշար է մնացել։

Շատ գիտնականներ ենթադրում են, թե հազարավոր տարիներ առաջ բույսերի, կենդանիների, այդ թվում նաև պլանկտոնների մնացորդների քայքայման հետևանքով է առաջացել բնական գազը։ Ըստ այդ թեորիայի՝ երկար ժամանակի ընթացքում բակտերիալ քայքայման, երկրի վրա գտնվող նստվածքային ապարների ճնշման և երկրի խորքից եկող ջերմության հետևանքով օրգանական նյութերը փոխակերպվել են բրածո վառելիքի՝ քարածխի, գազի և նավթի։ Ժամանակի ընթացքում գազի մեծ մասը տեղաշարժման ճանապարհին կուտակվել է բնական խոռոչներում՝ երբեմն ձևավորելով գազային ահռելի հանքավայրեր կամ գազի հանքակույտեր, որոնք պահված են եղել կարծր ապարների շերտի տակ։ Որոշ հանքավայրեր ահռելի են, և դրանցում գազի պաշարը հասնում է տրիլիոնավոր խորանարդ մետրի։ Ինչպե՞ս են հայտնաբերվում գազի պաշարները։

Природные газы

Природные газы — это газовые углеводороды, которые возникают в земной коре. В основном они состоят из 80–90% метана, 2–3% этана, пропана, бутана, небольшого количества сероводорода, азота и других инертных газов. Природные газы возникают в результате преобразования органического вещества, содержащегося в осадочных породах, и накапливаются в природных полостях, встречающихся при перемещении газа. Крупнейшие месторождения природного газа расположены в США, Алжире, Иране, Нидерландах, России (Западная Сибирь). Более 20 процентов мировых потребностей в энергии удовлетворяется за счет природного газа. Как это происходит?Через какие процессы должен пройти он, чтобы быть готовым к использованию? Какие запасы газа остались? Многие ученые считают, что тысячи лет назад природный газ возник в результате разложения остатков растений, животных и даже остатков планктона. Согласно этой теории, органическое вещество превратилось в ископаемое топливо — уголь, газ и нефть — в течение длительного периода времени в результате бактериального разложения, давления на осадочные породы на земле и исходящее тепло с недр земли. Со временем большая часть газа накапливалась в естественных полостях, иногда образуя огромные газовые месторождения или газовые отложения, которые сохранены под слоем твердых пород. Некоторые залежи огромны, запасы газа достигают триллионов кубометров. Как обнаруживаются запасы газа?

 Ածուխ

Ածուխները պինդ, ածխածնով հարուստ այրվող օգտակար հանածոներ են, որոնք առաջացել են Երկրի ընդերքում՝ միլիոնավոր տարիների ընթացքում` հնագույն բույսերի մնացորդների բարդ քիմիական և երկրաբանական փոխարկումների հետևանքով: Միլիոնավոր տարիներ առաջ ներկայիս քաղաքների, դաշտերի ու անտառների տեղում աճել են հնագույն ծառեր: Ժամանակի ընթացքում այդ ծառերը մահացել են, ընկել ճահճոտ հողին, իսկ դրանց տեղում աճել են նորերը և այդպես շարունակ: Աստիճանաբար կուտակվել է այդ ծառերի մնացորդների հաստ մի շերտ: Տարիների ընթացքում միկրոօրգանիզմների ազդեցությամբ և օդի դժվարացած ներհոսքի պայմաններում այդ շերտի ոչ լրիվ քայքայման հետևանքով առաջացել է տորֆ: Վերջինս ծածկվել է գետերով հարթավայրեր բերվող տիղմով և ավազով: Ժամանակի ընթացքում հանքային լուծույթների, բարձր ճնշման և ջերմաստիճանի պայմաններում տորֆը փոխարկվել է սկզբում գորշ ածխի, այնուհետև՝ քարածխի, ավելի ուշ՝ անտրացիտի: Ածխածնի պարունակությունը գորշ ածուխներում կազմում է 55–78%, քարածուխներում՝ 75–92%, անտրացիտում՝ մինչև 98%: Ածխածնի պարունակության մեծացմամբ բարձրանում է հանածոյի ջերմատվությունը: Ածուխներին հաճախ անվանում են «արեգակնային պահածո»: Եվ դա ունի իր տրամաբանությունը, որովհետև տարիների ընթացքում արեգակնային էներգիան կուտակվում է բույսերում, որոնք այդ էներգիայի օգնությամբ ջրից, ածխաթթու գազից և հանքային աղերից, սինթեզում են իրենց կենդանի մարմինը: Արդյունահանված ածուխներն այրվում են և ջերմության ձևով մեզ վերադարձնում հեռու-հեռավոր ժամանակներում բույսերի ամբարած այդ էներգիան: Ածուխները կազմված են օրգանական (այրվող) և անօրգանական բաղադրիչներից: Օրգանական մասը կազմում են ջուրը (գորշ ածխի մոտ 50%-ը) և կալցիումի, երկաթի, ալյումինի, կալիումի  նատրիումի սիլիկատները  ֆոսֆատները,,սուլֆիդներն ու սուլֆատները: Ածխի համաշխարհային ընդհանուր պաշարները գնահատվում են 13,5 տրիլիոն տոննա, որից 51,5%-ը քարածուխն  է, 48,5%-ը` գորշ ածուխը: Ածուխները հրաշալի վառելանյութ են, օգտագործվում են նաև որպես հումք մետաղաձուլության և քիմիական արդյունաբերության մեջ:Քարածուխը սև կամ գորշասև է՝ ուժեղ փայլով: Պարունակում է ավելի քիչ բուսական մնացորդներ և ունի ածխացման ավելի բարձր աստիճան, քան գորշ ածուխը:Քարածխի մեծ պաշարներ կան ԱՄՆ-ում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում, ՌԴ-ում, Ուկրաինայում, Չինաստանում, Հնդկաստանում, Ավստրալիայում:Քարածխի կոքսացման՝ առանց օդի մուտքի բարձր ջերմաստիճաններում (1000–1200օC) տաքացման միջոցով ստացվում են կոքսագազ և քարածխային խեժ:

Уголь

Уголь — это твердое, богатое углеродом,сгорающее полезное ископаемое, которое возникло в земной коре на протяжении миллионов лет в результате сложных химических и геологических преобразований остатков древних растений. Миллионы лет назад древние деревья росли на месте современных городов, полей и лесов. Со временем эти деревья погибали, падали на болотистую почву, на их месте вырастали новые и так далее. Постепенно накапливался толстый слой остатков этих деревьев.На протяжении лет под воздействием микроорганизмов и затруднённого воздушного потока в результате неполного разложения этого слоя образовался торф.Последний покрылся илом и песком, принесенным реками. Со временем, благодаря минеральным растворам, высокому давлению и температуре, торф преобразовался в бурый уголь, затем- в каменный уголь, а затем- в антрацит. Содержание углерода в буром угле составляет 55-78%, в каменном угле 75-92%, в антраците до 98%. По мере увеличения содержания углерода теплоотдача полезного ископаемого повышается. Угли часто называют «солнечными консервами». И это имеет свою логику, поскольку с годами солнечная энергия накапливалась в растениях, которые с помощью этой энергии из воды, углекислого газа и минеральных солей синтезируют себя. Извлеченный уголь сжигают и возвращают нам в виде тепла ту энергию, которая накапливалась в растениях, в далеком прошлом. Угли состоят из органических (горящих) и неорганических компонентов. Органическая часть состоит из воды (около 50% бурого угля) и силикатов кальция, железа, алюминия, калия, натрия, фосфатов, сульфидов и сульфатов. Глобальные запасы углерода оцениваются в 13,5 трлн тонн, из которых 51,5% составляет каменный уголь, а 48,5% — бурый уголь. Угли являются отличным топливом, также используемым в качестве сырья в металлургии и химической промышленности. Уголь черный или чёрно-бурый с сильным блеском. Содержит меньше растительных остатков и имеет более высокую степень карбонизации, чем бурый уголь. Большие запасы угля имеются в США, Германии, Великобритании, РФ, Украине, Китае, Индии, Австралии. При нагревании угля до (1000–1200 ° C)без доступа воздуха получают коксовый газ и каменноугольную смолу.