Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանք

Տեքստի թարգմանություն գրաբարից:

  1. Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին եւ գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում, ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց: Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, եւ եկ դու: Երեւեցո ինձ զերեսս քո եւ լսելի արա ինձ զբարբառ. զի բարբառ քո քաղցր է, եւ տեսիլ քո գեղեցիկ:
  2. Իմաստասէր ոմն աղքատ ունէր ծոյլ որդիս եւ ի ժամ մահուն կոչեաց զորդիսն եւ ասէ.— Ո՛վ որդեակք, բազում գանձ կայ պահեալ ի հարցն իմոց յայգին մեր, իսկ զտեղին ոչ ցուցանեմ ձեզ, այլ որ աշխատի ևւ խորագոյն փորէ, նա գտանէ զգանձն:Եւ յետ մահուն հօրն, սկսան որդիքն ջանալ մեծաւ աշխատութեամբ եւ խորագոյն վարէին, եւ ամէն մէկ իւրն ջանայր, զի ինքն գտցէ զգանձն:Եւ սկսաւ այգին աճիլ եւ զօրանալ եւ ետ բազում պտուղ եւ ելից զնոսա գանձիւ:

1. Ձմեռն անցավ, անձրևները դադարեցին: Ծաղիկներ երևացին երկրի երեսին, ժամանակն էր ծառերը  էտելու, տատրակների ձայն լսվեց մեր երկրում: Թզենին արձակեց իր բողբոջներրը իսկ ծաղիկն երը իրենց բույրը:Արի իմ մերձավոր իմ գեղեցիկ իմ աղավնի արի և դու: Ցույց տուր ինձ քո երեսը և լսելի դարձրու քանի որ քաղցր է քո խոսքը և տեսքը քո գեղեցիկ:        

2.Մի  աղքատ իմասուն  ուներ ծույլ որդիներ և իր մահվան ժամին կանչեց որդիներին և ասաց,- Ով որդիներ իմ այգում շատ գանձ ունեմ պահված, իսկ տեղը ձեզ ցույց չեմ տա, ով աշխատի և ամենա  խորը փորի, նա էլ կգտնի գանձը: Հոր մահից հետո որդիները սկսեցին ավելի մեծ ջանքով աշխատել և ավելի խորը փորեցին, ամեն մեկը ձգտում էր գտնել այդ գանձը: Այգին սկսեց աճել և զորանալ և բազում պտուղներ տալ  որպես գանձ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: