Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գրաբարի օրեր, թարգմանչաց տոն, հոկտեմբերի 7-17

IMG_8062

 Առակների թարգմանություն Հայերենի բարբառները`
սովորողներին ծանոթացնել հայերենի բարբառներին, փորձել գրական հայերեն դարձնել տեքստերը:
Սիսիանի բարբառ
Գեղարքունիքի բարբառ
Արցախյան առած-ասացվածքներ
Քանաքեռի բարբառ
Տեքստի փոխադրում գրաբարից
Տեքստի փոխադրում գրաբարից

Դ-Տ-Թ,

Բաց թողած տեղերում լրացրու Դ,Տ,Թ.

ա/ Ալվարդ, ականակիտ, ակնթարթ, աղոտ, աճուրդ, այգեկութ, այդ (դա), այտ (թուշ), արդյոք, արդուզարդ, արտահերթ, արտառոց, արտասուք, բրդոտ, բրդել (հրել),  բրթել (հացը մանրացնել),  գաղտ,  գաղտնապահ,  հարթուկ, արդուկ,  աղոթք, գաղտնիք, գդալ (սպասք), գթալ (խղճալ), կարդալ, կարտ, կոկորդիլոս, կորնթարդ, հաղոդում, հայթայթել, հանդարտ, հաջորդել, հաշմանդամ, փութկոտ, քաջորդի, օդանցք:

բ/ այդտեղ, այտոսկր, անդադար, անդացուպ, անհաղորդ, անձեռակերտ, բազմանդամ, Բաղդադ,բանտարկել, բաղդատել, բարդություն, բիրթ, գաղտնախորհուրդ, կրտսեր, խրճիթ, միլիարդ, գեղարդ, գիրտ (կտրուկ), գրտնակել, գունազարդ, դրթապատճառ, դիմահարդար, երթուղի, երդիկ, երթմնազանց, զարդասեղան, թպրտալ, թրթուր, շողոքորթ, շորթել, շվայտ:

գ/ Զվարթնոց, ընդարմանալ, ընդհանուր, ընթանալ, թախտ, թակարդ, թաղանթ, թատերական, թղտակից, ժողովուրդ, լաջվարդ, լյարդ, որդի, սպրտել, սրընթաց, վաթսուն, օթևան, վաղորդյան, այդօրինակ, բերդաքաղաք, գաղթական, եղբորորդի, երիզորդ, ճկույտ, մթնոլորտ, շփոթվել, շքերթ, որդ (ճիճու), որթ (խաղողի թուփ), սփրթնել, վարդաստան, փթել (նեխել), փթթել (ծաղկել),  օթոց, օրիորդ, օդապարիկ:

դ/ արթնանալ, երդվյալ, լողորդ, լուրդ, խաթարել, խաղաթուղթ, խայթել, խայտալ, խայտաբղետ, խառնուրդ, խախուտ, խառնաշփոթ, խարտյաշ, խեղդամահ, խենթանալ, խլուրդ, խորանարդ, խրթնել, խրտվիլակ, ծաղկազարդ, կաթողիկոս, հարթավայր:

ե/ անուտ, անօթևան, առաջնորդ, երթևեկություն, զարդանախշ, զարթուցիչ, զարտուղի, զինադադար, թփուտ, խեղդուկ, պայթյուն, պայտար, անդամալույծ, զվարթ, ընդամենը, խորդուբորթ, խորդություն, խորհուրդ, հավկիթ, հարդարել, հարթություն, հերթագրում, ճտքավոր, մաթեմատիկա, մերթընդմերթ:

զ/ այտուցվել, սայթաքել, անգութ, անձրևորդ, անօդ, անոթ (սրվակ), անջրթի, արդարացի, զարդատուփ, խորտկարան, խրճիթ, հարթաքանդակ, հեծանվորդ, հերթապահ, հնոտի, հորդահոս, անօթ, հրացայտ, հուռթի (բերրի), հօդս ցնդել, ձկնկիթ, ճամփորդ, ճառագայթ, ճարմանդ (կոճակ), մշտարթուն, մորթել, ներգաղթ, որսորդ, չվերթ, նյարդ:

է/ արթուն, արձակուրդ, արտագաղթ, մարդախույս, միջնորդ, չորրորդ, պարապուրդ, պոռտկալ, պարթև, պորտաբույծ, ջարդուխուրդ, սաղավարտ, սաղարթ, սարահարթ, սեթևետել, վաղորդայն, վառոդ, անդրադառնալ, անհեթետ, զարդ, ճմռթել, մորթի, վիթխարի, վթարանդի, վրդովել, փարթամ, գաղտնի, երդվել, զարթոնք, կաթսա, կենդանի, մարդկային, շանթարգել, որդատունկ, վարդապետ, փտախտ, քրտնաջան:

Գործնական աշխատանք

Բառաշարքում առանձնացնել հականիշ բառերի 6 զույգ և գրել կողք կողքի

 1. Հերքում,հանուն, դուրեկան, մարմանդ, նուրբ, տհաճ, ձեռքբերում,ընդդեմ,կորուստ,հաստատում,կոպիտ,թեժ:Հերքում-հաստատում,հանուն-ընդդեմ,դուրեկան-տհաճ,մարմանդ-թեժ,նուրբ-կոպիտ,տհաճ-դուրեկան,ձեռքբերում-կորուստ,ընդդեմ-հանուն,կորուստ-ձեռքբերում,հաստատում-հերքում,կոպիտ-նուրբ,թեժ-մարմանդ։
 2. Վաղեմի-նոր, կորովի-անզոր, գեղեցիկ-տգեղ, մերձավոր-հեռավոր, անզոր-կորովի, դատարկ-լեցուն, հեռավոր-մերձավոր, լեցուն-դատարկ,նոր-վաղերմի,թույլ-ուժեղ,տգեղ-գեղեցիկ,ուժեղ-թույլ:
  3.Պղտոր-զուլալ,փութկոտ-դանդաղկոտ, համեստ-ամբարիշտ, ձերբակալել-ազատել, ծավալուն-սեղմ, պառակտել-միավորել, ամբարիշտ-համեստ, սեղմ-ծավալուն, զուլալ-պղտոր, դանդաղկոտ-փութկոտ, միավորել-պառակտել, ազատել-ձերբակալել:
  4.Հակիրճ-ընդարձակ, ձեռնտու-անշահավետ, հմուտ-անվարժ,կարծր-փուխր, զորեղ-անուժ, անտեղյակ-իրազեկ, փուխր-կարծր, ընդարձակ-հակիրճ, անուժ-զորեղ, անշահավետ-ձեռնտու, իրազեկ-անտեղյակ, անվարժ-հմուտ:
  5.Կայուն-երերուն,պտղաբեր-ստերջ, սինլքոր-վեհանձն, ստույգ-անորոշ,ողորկ-խորդուբորդ, երերուն-կայուն, ըմբոստ-խոնարհ, ստերջ-պտղաբեր, անորոշ-ստույգ, խոնարհ-ըմբոստ, խորդուբորդ-ողորկ, վեհանձն-սինլքոր:
  6.Երբեք-միշտ,նենգ-ազնիվ, նեղմիտ-լայնախոհ, մերձակա-հեռավոր, խրթին-դյուրին, այլազան-միանման, ազնիվ-նենգ, լայնախոհ-նեղմիտ, միանման-այլազան, միշտ-երբեք, հեռավոր-մերձակա, դյուրին-խրթին:

Կազմել բարդ բառեր`վերջին բաղադրիչ դարձնելով տրված բառերի առաջին արմատները և ուշադրություն դարձնել հնչյունափոխությանը:

Փետրազարդ                   փետուր

Դիտակետ                       դետ

Խնդրագիրք                    խնդիր

Մտամոլոր                      միտ

Գիտաժողով                   գետ

Շքահանդես                    շուք

Տնօրեն                             տուն

Ուղենիշ                          ուղի

Կրթօջախ                       կիրթ

Քննաշրջան                   քնին

Փակագծերում տրված բառերը տեղադրել նախադասությունների մեջ`ենթարկելով համապատասխան փոփոխությունների

1.Ծերունին ձեռքի հրացանը դրեց խոնավ գետնին ու անհանգստացած սկսեց նայել քամուց մեղմորեն օրորվող ծառերին: ( օրորել, դնել, քամի, գետին)

2.Թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի,

Ուրիշ ոտքեր կախաղանին թող մոտ չգան

Եվ թող չտեսնեմ իմ աչքերի մեջ կախվածի,

Իմ բորբ երկիր, լուսապսակ դու ապագան:

( գալ, պահանջվել, դու, տեսնել)

Տրված բառերի արմատներով և վերջածանցներով կազմել 6 բառ:

 1. Վեհանիստ                       եղեն

Նկարազարդ                            ակ

Սարահարթ                             ոն

Հրաչյա                                     իչ

Ազգակործան                         ային

Բարեգործ                               արան

Նստարան,նկարիչ,հարթակ,հրեղեն,ազգային,գործոն։

 1. Հեռանկար                ատ

Ադամամութ                         որդ

Բացեիբաց                           ստան

Թիկնապահ                         ին

Օտարալեզու                       ավոր

ուղեվարձ                            ոտի

Հեռաստան,մթին,բացատ,թիկնավոր,օտարոտի,վարձորդ։

Գ-Կ-Ք

Բաց թողած տեղերում լրացրու գ, կ, ք.

ա/ ամոքիչ, այգեկութ, անարգանք, անդրավարտիկ, անկարգ, անհագուրդ, ապաքինվել, առաձգական, առինքնել, թափթփուք, հոգեհմա, քաշքշուկ :

բ/ անօգուտ, արգելք, արմունկ, արտասուք, արքայական,բարեհոգի, բարեկարգ, բերքատու, գոգավոր, բարեհոգի,երգահան, ծեգ, թագուհի, կարգուկանոն, հեղգ(ծույլ,ալարկոտ):

գ/ անհոգի, բարք, բարվոքել, բացականչություն,բերանքսիվայր, գլխահակ , գոգնոց, զուգերգ , կարգապահ,հագնել, հեքիաթ, քսուկ :

դ/ անհարգի, արևելք, Գրիգոր, դասալիք, դասակարգ, դեգերել,դիրք, դիցուք, դրասանգ, եզերք, եղերերգ, երաշխիք, երկնել,երկրպագել, զիգզագ, 

զկեռ(հատապտուղ), հոգեբան:  

ե/ աքցան, երգել, երկարաձիգ, զուգորդել, ընդերք, թագակիր,թաղիք, թանգարան, թանկարժեք, թարգմանիչ, թնջուկ,իգական, ժանիք, լեգեոն, լկտի, ծագել:

զ/ անհոգ,ծեծկռտուք, ծունկ, կարգ, կառք, կարագ, կմախք,հագուկապ, հանրօգուտ, հասարակարգ, հավաքել, հեգ (խեղճ),հեռաձիգ, հերյուրանք,տրտմաշուք:

է/ գինարբուք (խրախճանք), գինարբուքկ(ծաղիկ), կարգավիճակ,հավաքույթ, հոգեհանգիստ, հոգեվարք, հոգատար, հոգնակի,հոգ
ատանջ, հոգոց, հոնք, հրմշտուք, , ոգելից, փնտրտուք:

ը/ ձագար, ձայնակցել, ձգան, ձգտում, ձիգ, ճանկել, ճաքել, ճանկռտուք,ճքնել, ճգնակյաց, ճգնաժամ, ճկուն, ճտկավոր, մածուկ, մակույք,մանրուկ, մարգարիտ :

թ/ հոգալ, հրաձիգ, ճգնավոր, ճքվել, ճրագակալ, մարգարտաշող,հոգեվիճակ, մրգատու, շոգենավ, ոգեկոչել, Սարգիս, վարագազերծել,սգավոր, քաշկռտուք:

ժ/ մարարտափայլ, մաքրասեր, մեծահոգի, մեղք (հանցանք), մեղկ (թուլամորթ), սուգ, միգամած, մոգական, մտահոգություն,մտմտուգ, մրգահյութ, շոգել, նախքան, նախկին, նորոգել,շականակագույն:

ժա/ միգապատ, մրգաշատ, շքերթ, ոգելից, սրտխառնուք, վարակիչ,տքնաջան, տնկարան, փակցնել, փափագել, փսփսուք, օրակարգ, շուտասելուկ:

ժբ/ շոգեխաշել, ոգևորություն, չօգնել, պատարագ, պատշգամբ,պատրույք, պարգևատրել, պաքսիմատ,սերկևիլ, վարք (պահվածք),վարկ (հեղինակություն), վարգ(ձիուհամաչափքայլք):

ժգ/ չմուշկ, չոքել, սարգավորում, վարագույր, նորոգել, վերք,տագնապալի, տաքդեղ, տկարամիտ, ուրագ, փեղկ, օրհներգ

Ֆլեշմոբյան առաջադրանք

1. Քանի՞ սխալ կա նախադասության մեջ:
«Պատանեական խանդավառությամբ օրեկան երեք անգամ կաշվեկազմ գրքով հուներեն էր սովորում»:

4սխալ

2.Համապատասխանեցրու հայկական առածների սկիզբն ու ավարտը։

ա. աղոթքն իր տեղը 1. անտերին՝ գելը
բ. զուռնեն էնտեղ փչիր                2. որտեղ լսող կա

գ. հացը տաշտիցդ վերցրու          3. փախլավան ուրիշը կերավ

դ. տերովին տերն է տարել           4. թուրն իր տեղը

ե. ալյուրը մենք մաղեցինք           5. ընկերը՝ գյուղիցդ

ա-4,բ-2,գ-5,դ-1,ե-3

3․ա) Ո՞րն է հոգաբարձու բառի առաջին արմատը :

Հոգ

բ) Մարդ և տիկին գոյականներից ո՞րը հոգնակիի կազմության զուգաձևություն ունի:

Տիկին

գ) Ի՞նչ հնչյունափոխություն կա ստրջացում (չբերություն) բառում:

դ) Վարկաբեկել և վարքուբարք բառերից ո՞րի երկու արմատն էլ համանուն ունեն: Վարկ և վարք

.  Ուղղել սխալները․

1.   Մարդկանց նայում էր ակնոցների տակից քննախույզ հայացքով:

2. «Մեր լեզուն մեր խոսքն է դա»։

3. — Իմ լավ բարեկամին քո մոտ կուղարկեմ, -խոստացավ ընկերս: (քեզ)

4. — Ձեր անդունդներով եկեք չափվեցե՜ք: (չափվեք)

5․ Նա հասկացություն անգամ չուներ, թե ինչի շուրջ են բանավիճում ներկաները:

Առաջադրանք հայոց լեզվից, 30.09

1.Բացատրական բառարանների օգնությամբ գտեք հետևյալ բառերի իմաստները;
Գահնամակ— Հին Հայաստանի նախարարական գահերի՝ պատվաստիճանների ցուցակ: բդեշխ— 1. Հին Հայաստանում չորս մեծ նախարարությունների պետեր սահմանագլուխների վրա, որոնք բոլոր նախարարներից ավագ էին և ավելի անկախ (Աղնձնյաց, Գուգարաց, Նորշիրական, Վրաց):
2. Տես Հյուպատոս: մարդպետ— Արքունի պալատի ներքինապետ հայ Արշակունիների ժամանակ, որ սովորաբար կոչվում էր Հայր
Մարդապետ:մարզպան— Պետական բարձրագույն պաշտոնյա, որին հանձնում էին մի ծայրամասի կառավարությունը, մարզի
կառավարիչ:ոստանիկ— 1. Ոստանի՝ մայրաքաղաքի բնակիչ:
2. Արքունիքում ծառայող ազնվական:
3. [ածական] Ազնվական ծագում ունեցող:կուսակալ— 1. Նահանգի կառավարիչ, նահանգապետ (Արևմտյան Հայաստանում):
2. Իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչն ու կառավարիչը ծայրագավառներում, փոխարքա (ցարական տիրապետության շրջանում):
3. Ծայրագավառների կառավարիչ հին Հայաստանում: հազարապետ— 1. Հազար զինվորից բաղկացած զորական միավորի պետ՝ հրամանատար:
2. Սասանյանների դարաշրջանում՝ արքունի գործակալ, որ հավաքում էր հարկը և ուղարկում
Պարսկաստան, երկրի տնտեսական գործերի կառավարիչ:
3. Արքունիքի տնտեսական կառավարիչ: սպարապետ— Պետության զորքերի ընդհանուր գերագույն հրամանատար:սենեկապետ— Արքունական պաշտոնյա, որ հսկում էր պալատի ներքին գործերին:
2.  Բառաշարքում գտեք արևելահայերեն և արևմտահայերեն համարժեք բառերը:
Ժամանակ-ատեն, աղեկ-լավ, աղվոր-գեղեցիկ, ճատրակ-շախմատ, նավթ-քարյուղ, լավ-աղեկ, անանկ-այնպիսի, փակ-գոց, քարյուղ-նավթ, ատամ-ակռա, լմննալ-լրանալ, քակել-քանդել, այնպես-անանկ, այնպիսի-անանկ, ատեն-ժամանակ, ֆինանսական-ելևմտային, հյուլե-ատոմ, շախմատ-ճատրակ, ամուսին-էրիկ, ակռա-ատամ, գոց-փակ, ատոմ-հյուլե, բռնցքամարտ-կռփամարտ, հոն-այնտեղ, մանչ-որդի, քանդել-քակել, էրիկ-ամուսին, այստեղ-հոս, գեղեցիկ-աղվոր, ելևմտային-ֆինանսական, հոս-այստեղ, լրանալ-լմննալ, կռփամարտ-բռնցքամարտ, փող-ստակ, այնտեղ-հոն, ստակ-փող;

3-ուհի վերջածանցով  4- ական գոյական կազմել 
ա) հասարակ գոյականներից-պարուհի, ընկերուհի, երգչուհի, թագուհի
բ)  հատուկ գոյականներից- Տիգրանուհի,Արմենուհի, Հայկւհի, Սրբուհի
գ)  ժողովրդի կամ երկրի անուններից-
դ)  ածականներից կամ բայարմատներից_գեղեցկուհի,


4. Բառաշարքում ընդգծել այն հասարակ գոյականները, որոնք նաև իբրև հատուկ անուններ են գործածվում:
Ձնծաղիկ,ցայգ, կորյուն, քոթոթ, կռունկ, կաղնուտ, զինվոր, ավետիս, ամպրոպ, ռազմիկ, մատուռ, արագիլ, շանթ, երամակ, գոհար, գալուստ, հյուսն, զանգակ, վարդ, կակաչ, համբարձումհարություն, գրիչ, մարտիկաղավնի, դեղին, այգեստան, արշալույս, գավիթ, գավառ, աշտարակ, բուրաստան, աղջամուղջ, սպիտակ:


5. Գրեցեք — գույն բաղադրիչով գունանուններ:
ա)բույսերի անուններից- Վարդ,Մանուշակ,Այգեստան,
բ) տարբեր առարկաների անուններից-Ռազմիկ,Շանթ,Աղավնիի,Կռունկ…

Բ-Պ-Փ-ի ուղղագրությունը, 10-րդ դասարան, 26.09

Բաց թողած տեղերում լրացրու բ, պ, փ.

ա/ ալեծուփ, աղբակույտ, աղբյուր, ամբարիշտ, ամբարձիչ, ամենասուրբ, ամպհովանի, ամրակոփ, անխաբ, անխափան, ապշել, ապստամբել, արբենալ, ափսե, ափսոսալ, բամբ, բամբասել, բամբել, բորբ։

բ/ Գաբրիել, գամբռ, գինարբուք, գիպս, գոմաղփ, գռփել, գրափար, դարփին, Աբխազիա, աղբանոց, Արփինե, դարպաս, դափնեպսակ, եղբայր, երբ, երբեմն, երբևիցե, երեսսրբիչ, երկնահուփ, երփներանգ, զամբիկ

գ/ ըմբշամարտ, ըմբոշխնել, ընդհուբ, թարփ, թափառաշրջիկ, թափք, թմբլիկ, թմբկաթաղանթ, թփրտալ, թրմփալ, թփթփացնել, թփուտ, ժայռակոփ, իբրև, լեփ-լեցուն, լիրբ, խաբեբա, խափկանք, խարխապել, խծփծանք, նրփանցք

դ/ նրփիրան, ողբերգություն, սրբապատկեր, աղբարկղ, դափնեվարդ, երբեմնի, երբևէ, խոպան, երփներանգ, թափթփել, խաբել, խոփ, ծոփավոր, Ծոփք, ծպտուն, կառա.նարան, կո.

ե/ կոփվել, Հակոբ, համփակ, Համբարձում, համբերություն, համբույր, հապճեփ, հարբեցող, հարփուխ, հափշտակել, հենացուփ, հփանցիկ, Հռիփսիմե, հուսախափ, ձերփազատվել, ճամփորդ, ճեպընթաց, ճողոբրել

զ/ նրփաճաշակ, շերեփուկ, ողբանվագ, հափշտապ, ձերփակալել, ճամպրուկ, ճեփ-ճերմակ, նրբակազմ, նրբանկատ, շեփորահար, սիբեխ, ողբերգակ

է/ աղբահավաք,  ոսկեծոփ,  ոսկեծուփ,  պատշգամփ,  որբանոց, սեպտեմբեր, սեփականություն, սեփ-սև, նրբին, սթափվել, սրբազան, սրբագրել, սրբապատկեր, սրտատրոբ, սփրթնել, վիրափ

ը/ աղբահավաք, դափ-դեղին, դափնի, թափանցիկ, ծպտուն, կապկապել, ներբան, հղպանալ, հպվել, նրբերշիկ, Սերոբ, ուրբաթ, փափագ, փրփուր, քարակոպ :

Գործնական քերականություն, 24.09

1.Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գրիր և տեքտը վերականգնի՛ր:
Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ: Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց. «Ոչի՜նչ, դեռ խակ է»: Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը գցում են պայմանների վրա:  Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներով խաղողի վազ տեսավ:

2.Հականիշները (հակաոակ իմաստ ունեցող բառերը) գտի՛ր և զույգ—զույգ գրի’ր:
Միշտ, անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ, թույլ, վերջին, համաձայնել, հանգստանալ, գտնել,երբեք, հավաքել, աջ, արթուն, քնած, հրաժարվել,  առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել,  կորցնել, ստեղծել, վատնել, մերժել, ձախ:

Միշտ-երբեք,անարատ-արատավոր,ոչնչացնել-ստեղծել,արատավոր-անարատ,բացահայտ-գաղտնի,թույլ-
3.Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունըգտի´ր և տեքստը վերականգնի´ր:
Այնտեղ այս ահավոր ծույլը  փուշ, ճյուղ, կաթնախոտ ու տատասկ էր ուտում: Ձին գնաց ու պատմեց մարդուն: Ուղտը շատ ծույլ էր, մարդու մոտ աշխատել չէր ուզում ու աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող անապատում: Հետո շունն ու եզը հերթով եկան: Ուղտը պատաս­խանեց.
-Ո՜ւզ, ո՜ւզ:
Ուղտը նրանց էլ միայն «ուզ» ասաց: Մի երկուշաբթի առավոտ ձին՝ թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ մոտն ու ասաց.
-Ո´ւղտ, ա´յ ուղտ, դո´ւրս արի ու մեզ նման աշխատի´ր:
Հենց այդ «ուզն» էլ նրան պատիժ դարձավ. դրանից մեջքին կուզ աճեց:
4.Կետերի փոխարեն գրիր ամբողջ(ողջ) կամ բոլոր (ը)բառերը:

Բոլոր նախադասությունները ճիշտ են գրված:
Ամբողջ գիրքը մի օրում կարդաց:
Բոլոր խնդիրները փորձի´ր լուծել:
Ամբողջ խնդրագիրքն արդեն վերջացրել է:
Բոլորը վազում էին ինչ-որ մեկի հետևից:
Ամբողջ ժողովուրդն է սպասում քեզ: Բոլոր մարդիկ ինչ-որ բանի են սպասում:
Ամբողջ հոտը շարժվեց ձայնի ուղղությամբ:
Բոլոր գառներն ու ուլերը ցրվեցին:
Ամբողջ աշխարհը ոտքի տակ է տվել:
Բոլոր երկրներում եղել Է: Բոլորը նույն բանն են պնդում:
Ողջ կրակի բաժին դարձավ:

Գործնական աշխատանք, 10-րդ դասարան,19.09

1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով է կամ ե տառը։
Հնէաբան,  այժմեական, անէական, նորեկ, առէջ, առօրեական,
չէինք, գոմեշ, գրեթե, դողէրոցք, ելևէջ, երբևէ, երբևիցէ,
ոսկե, ինչևէ, ինչևիցե, լայնեկրան, հրեշ,
հապճեպ,  հյուլե, նախօրե, մանանեխ, մանրէ, միջօրեական, որևէ, որևիցէ, պոեմ, սեթևեթել, վայրէջք, տիեզերք,
տոթակեզ, զարկերակ, քրիստոնեական։

ա/ այժմեական, ամենաէական, աներկյուղ, առերևույթ, առէջ, բազկերակ, գետեզր, գոմեշ, դողէրոցք, ելևէջ, եղերերգ, երբևէ, էլեկտրաեռակցել, ինչևիցե, մանրէ, հնէաբան, մանրէ, նախօրե, չէն,չէիր, որևէ, չէինք, ստորերկրյա:

բ/ աներևույթ, էական, էլեկտրաէներգիա, էջմիածին, ինչևէ, լայնեզր, խուռներամ, ծովեզր, կիսաեփ, հրեշ, մանրէաբան, մեջք, միջերե, ներեկ, նրբերանգ, ողբերգակ, որևիցէ, չէի, պատնեշ, ջէկ, վերելակ, տիեզերք, ցայգերգ:

գ/ աներևակայելի, անէական, աշտե (նիզակ), առերես, առօրեական, բազմերանգ, գրեթե, երբևիցե, երբևէ, որևիցե, որևէ, ինչևիցե, ինչևէ, երփներանգ, էակ, լայնէկրան, նրբերշիկ, չէր, վայրէջք, Վարդգես, վերելք, վերերկրյա, ցերեկ:

3. Մարդկանց անուններ գրիր, որոնք սկսվում են Ե-ով և Է-ով:

Եվա,Ելենա,Երանուհի,Եղիշե։

Էվա,Էվելինա,Էդիտա,Էլլա,Էլեն,Էլինա,Էմիլիա,Էմմա,Էդգար,Էրիկ,Էդմոն,

4.Տրված բառերը դասավորիր ըստ իմաստների:

ելակ, գոմեշ, եգիպտացորեն, էշ, եղինջ, երինջ, երեքնուկ, եզ, եղջերու, եղրևանի, եղևնի, երիցուկ, եղնիկ, եղեգ, էվկալիպտ:

կենդանիներ-գոմեշ,էշ,երինջ,եզ,եղջերու,եղնիկ։
բույսեր-ելակ,եգիպտացորեն,եղինջ,երեքնուկ,եղրևանի,եղևնի,երիցուկ,եղեգ,էվկալիպտ։

2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով օ կամ ո։
Ականջող, տարօրինակ, ամանորյա, բախտորոշ,  ամենորյա, անոգնական, անօթևան, անորոշ, այսօր, ծուլորեն, անօրեն, յուրօրինակ, կեսօր,
ապօրինի, ոսկեզօծ, , բացօթյա,  սալոջախ, գիշերուզոր,
գիշերօթիկ, հանապազորդ, հանապազօրյա, տնօրհնեք,
հոգս, հօդս ցնդել, քնքշօրոր, քնքշորեն, միօրինակ, միջօրե,   վաղորդայն, վաղօրոք, հնգօրյակ, պնդօղակ, ծուլորեն, պահածո, ովքեր, չարորակ:
տարորոշել, տափօղակ, օրըստորե, օրորել։

ա/ ականջող, ամենօրյա, այդօրինակ, այսօր, անդորրություն, անոթ, անվողնաշար, անողոք, անորակ, անօգտակար, ապորինի, բարձրորակ, բարորություն, գիշերուզոր, դեղնազօծ, երկարօրյա, եղբորորդի, հնօրյա, քնքշօրեն, օթոց, օրըստօրե, օրոցք:

բ/ ամանոր, ամենավորակյալ, անօդ, անորսալի, անօթևան, առօրեական, արագոտն, արծաթազօծ, արջավորս, բնօրրան, գանգոսկր, գիշերոթիկ, երկվորյակ, ընդորինակել, թիկնոթոց, թռչնորս, լացուկօծ, յուրօրինակ, վատորակ:

գ/ անօրինակ, արևազօծ, բարորակ, եռօրյա, հնաոճ, հնգօրյակ, հոտնկայս, հրանոթ, ճռվողյուն, մեղմորեն, մեղմօրոր, միջօրե, նմանօրինակ, նորաոճ, շորորալ, ողորկ, ոսկեզօծ, ով, որբանոց, չօգնել, պնդողակ, սևորակ:

դ/ ամանորյա, անօգուտ, խաղաղօվկիանոսյան, կեսօր, հակաօդային, հատորյակ, հոգուտ, հողմակոծ, հոդս ցնդել, նախորոք, ոսկեօղ, ոտանավոր, չարորակ, չօգտվել, պարզորոշ, վաղորդայն, քեռորդի, օդապարիկ, ոթյակ:

ե/ անորեն, առօրյա, բացօթյա, զորուգիշեր, կիրակնօրյա, կրկնօրինակ, հանապազօրյա, հանրօգուտ, հոգս, միջօրեական, միօրինակ, նախօրե, չօգտագործել, ջրորհնեք, սառնորակ, վառօդ, տարորոշել, տնօրեն, փղոսկր, օդանավ, օրրան:

զ/ արփիազօծ, հակաօրինական, հայորդի, նորօրյա, նրբորեն, շաբաթօրյակ, ովքեր, չոգևորել, վաղորդայն, վաղորոք, տոթ, տարօրինակ, տափօղակ, ցածրորակ, փող, փորձանոթ, փոխօգնություն, օթևան, օվկիանոս, օրեցօոր, օրորոց:

Մարդկանց անուններ գրիր, որոնք սկսվում են Ո-ով կամ Օ-ով:

Օֆելյա,Օվսանա,Օնիկ,Օլյա,Օկսաննա

Առաջանդրանքներ

1․Սյունակներից ընտրեք մեկական արմատ և կազմեք բարդ բառեր

    Նեղ——ընծա—-նեղմիտ

Ոսկի——իջնել—-ոսկեծույթ

Այր———միտք——այրուձի

Ելնել——ծփալ—-ելեվեջ

Նոր——-ձի———նորընծա

Ողջ——-իրան—-ողջամիտ

2․

Բարակ—իմաստ—բարակիրան

Նոր———ունայն—-նորընտիր

Խոր———ընտիր—խորիմաստ

Ձեռք——-միտք—-ձեռնունայն

3․Գտնել հոմանիշները

1․

Խրթին——-դժվար․բարթ

Անվեհեր——խիզախ․անախ

Սքանչելի——հիանալի․հրաշագեղ

Սին——-փուչ․դատարկ

Բաղձանք——-իզձ․տենչանք

2․

Երիվար———ձի․նժույգ

Եղեռն——-ոճիր․ցեղասպանություն

Դաջել——-տպել․դրոշմել

Բանբիշ——-իշխանուհի․թագուհի

Մեծատուն———-հարուստ․ունևոր