Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանք

Աշտարակի բարբառով գրված հեքիաթի այս հատվածը փոխադրիր գրական լեզվով։ 

Հ’առավօտը, լիսը վօր բ՛ացվէց, մէրս տավարը դուս հանէց, մի գ՛րվանքա բ՛ուրթ տվուց քվօրս, մի կտօր չօր հաց, գ՛նացինք։ Գնացինք, քվօրս շանց տվի քարափը, գ՛նաց կաննէց գ՛լխին, թէշին մանէց. էլի քարափը ծակվէց, թէշին ընկավ մէչը, կռացավ տէհավ, մի պառավ կնիկ նստած ա, բ՛արկացած ասէց. «Նա՛նի, թէշին տո՛ւր»։ Պառավն ասէց. «Վօրթի՛, հ’արի, վէ կալ, տար, յէս մէնձ կնիկ էմ, կարալ չէմ տէղիցս կաննիլ»։ Ախչիկը բ՛արկացած ասէց. «Արա գ՛ուռը վօ՞րդի ա»։ Ասէց. «Ձ՛օրի միչօվն հ’արի»։ Ախչիկը ձ՛օրի միչօվը վէր էկավ, տէհավ մի գաղի դ՛ուռ բ՛աց ա, նէքսէվ մտավ, կռացավ վօր թէշին վէ ունի, տէհավ, դուռը կա վօչ, ասէց. «Նանի՛, գուռը կօրցրի, հ’ո՞ւր ա»։ Նանն ասէց․ «Վօրթի, հըլա արի, բ՛ան պըտիմ ասիլ։ Գնաց պառավի կուշտը։ «Մի,— ասէց,— ավիլը վէ կալ, մէր տունը սրփա»։ Ախչիկը սրփէց պրծավ, պառավն ասէց, «Վօրթի՛, մէ՞ր տունն ա թամուզ, թէ՞ ձ՛է՞ր»։ Ախչիկը բ՛արկացած ասէց․ «Մէր տունը թամուզ ա, ձ՛էր տունը մուռտառ»։

Առավոտը լույսը, որ բացվեց մայրս տավարը դուրս հանեց, մի 500 գրամ բուրդ տվեց քրոջս, մի կտոր չոր հաց, և գնացինք: Գնացինք, քրոջս ցուց տվեցի քարափը, գնաց կանգնեց գլխին, իլիկ մանեց. Քարափն էլ ճեղքվեց, իլիկը ընկավ մեջը, կռացավ, տեսավ, մի պառավ կին նստած է, բարկացած ասաց. <<Տատիկ, իլիկը տուր>>: Պառավն ասաց. <<Աղջիկս՛, արի, վերցրու, տար, ես մեծ կին եմ, չեմ կարող տեղիցս կանգնել>>: Աղջիկը բարկացած ասաց. <<Դուռը որտե՞ղ է>>: Ասաց. <<Ձորի միջով արի>>: Աղջիկը ձորի միջով գնաց, տեսավ մի գաղտնի դուռը բաց է, ներս մտավ, կռացավ, որ իլիկը վերցնի, դուռը կորավ, ասաց. <<Տատիկ՛, դուռը կորցրի, որտե՞ղ է>>: Տատիկն ասաց. <<Աղջիկ, արի, բան պիտի ասեմ>>: Գնաց պառավի մոտ: <<Մի,-ասաց,-ավելը վերցրու, մեր տունը մաքրիր>>: Աղջիկը մաքրեց, վերջացրեց, պառավն ասաց, <<Աղջիկ՛, մեր տունն է մաքո՞ւր է, թե՞ ձեր>>: Աղջիկը բարկացած ասաց. <<Մեր տունը մաքուր է, ձեր տունը՝ կեղտոտ>>:

Առաջադրանքներ

 1. Ներգործական կառույցի նախադասությունները դարձրեք կրավորական կառույցի:

Ոստիկանները սրճարանից դուրս բերեցին երեք անծանոթ երիտասարդի:

Երեք անծանոթ երիտասարդ դուրս բերվեց սրճարանից ոստիկաների կողմից:

Հիմա գիտնականները լուծում են նորահայտ մի առեղծված:

Նորահայտ մի առեղծված հիմա լուծվում է գիտնակաների կողմից:

Մացառների փշերը պատառոտել են վաշտի մարտական դրոշակը:

Վաշտի մարտական դրոշակը պատառոտվել է մացառների փշերից:

Սայլերի անիվների միալար թխթխկոցը օրորում էր մեզ:

Մենք օրորվում էինք սայլերի անիվների միալար թխթխկոցից:

Լուսնի կաթնագույն շողերը լուսավորեցին գետի արծաթազօծ գոտին:

Գետի արծաթազօծ գոտին լուսավորվեց լուսնի կաթնագույն շողերով:

Դավիթը սանդուղքից  թափով ցած քաշեց որբևայրի քրոջը:

Որբևայրի քույրը թափով սանդուղքից ցած քաշվեց Դավթի կողմից:

Առատ տեղացող ձյունը ծածկեց սարերի լերկ գագաթները:

Սարերի լերկ գագաթները ծածկվեց առատ տեղացող ձյունով:

Անավարտ հուշարձանի շինարարությունը ավարտեց որդին:

Անավարտ հուշարձանի շինարարությունը ավարտվեց որդու կողմից:

Ուղեկցորդները նորեկներին առաջնորդեցին դեպի վերնատուն:

Նորակները առաջնորդվեցին դեպի վերնատուն ուղեկցորդների կողմից:

Մեղմ զեփյուռը շոյում էր ձիու արևազօծ բաշը:

Ձիու արևազօծ բաշը շոյվում էր մեղմ զեփյուռից:

2. Առնձին նախադսություններ կազմել ծրագրել և ծրագրավորել, հավաքել և հավաքագրել, ցույց տալ և ցուցադրել հարանուններով:

Ծրագրել և ծրագրավորել

Մանագետները ծրագրավորել էին նոր սերնդի համակարգիչներ:

Որ ոք չի կարող ծրագրել, որ մի քանի օր ձյուն կտեղա:

Հավաքել և հավաքագրել

Շենքում աշխատանք ատարելու համար բնակիչները գումար հավաքեցինք:

Պատերազմական իրավաճակում հավաքագրվեցին կամավորականներ:

Ցույց տալ և ցուցադրել

Աղջիկները միմիյանց ցույց էին տալիս իրենց նվերնեը:

Ցուցահանդեսում ցուցադրվեցին գեղեցիկ իրեր:

Առաջադրնաքներ

 1. Կետադրել նախադասությունները
 • Ուրախ վնգստալով, կարմիր լեզուն հանած՝ նա անհամբեր առաջ էր ձգտում, երևի կարծում էր՝ որսի է գնում:
 • Գրում էր, ջնջում, հաշիվներ անում, գումարում էր հյուր հարստությունը, որ իմանա՝ որքան մեծ էր հյուր ուժը տնտեսական աշխարհում:
 • Մինչ ջուրը տաքանում էր, Գրիգորը, որ սովոր էր հանդում ուտելիք պատրաստելուն, իսկույն փետրեց բադը խանձեց բոցերի մեջ, լվաց և ուռենու ճիպոտին անցկացնելով՝ մոտեցրեց կրակին:
 • Այդ ամբողջը կատարվեց այնպես անակնկալ, այնպես արագ, որ տղաները չկարողացան զգալ՝ ինչ կատարվեց ջրի հետ:
 • Կինը նրան անտանելի էր թվում, տունը՝ օտար, շրջապատող օդը՝ խեղդիչ նրա ուշքումիտքը իշխանուհու կողմն էր:
 • Ամռան խաղաղ գիշերներին, երբ նրանք քնում էին իրենց պատշգամբներում, հեռվից գյուղն էր հասնում այդ ձայնը՝ անբացատրելի խորհրդավոր:
 • Ահա երևում էին բարդիների կատարները՝ բարձր ու օրորում:
 • Գետի հոսանքով սըրնթաց առաջ էր գնում մի գետանավ՝ գեղեցիկ ու հուժկու:

2. Տրված բառից հետո ավելացնել երկու հատկանիշ արտահայտող բառ և կետադրել

 • Ծերունի՝ իմաստուն ու սպիտակահեր:
 • Մթնշախ՝ լռակյաց ու նրբակերտ

Առաջադրանքներ

 1. Այս ամռանը երբեմնի Նոր Նախիջևանում Մեծ Պարնի գյուղի երգիչները շիրակյան և Լոռվա մեղեդիներով հիացրին հայ և ռուս ունկընդիրներին, որոնց մի մասը եկել էր հարևան Կրասնոդարի և Ստավրոպոլի երկրամասերից:
 2. Աշնանը Գեռմանիայի դաշնային հանրապետությունից ժամանաց հյուրը եղավ Արարատյան դաշտի բնբակավայրում Վերին Արտաշատում, Փոքր Վեդիում հիացավ հայկական բնաշխարհի բգեղեցկություններով:
 3. Նախնիներս սերում են պատմական Տավուշ Գավառից, որը հայկական մատենագրական աղբյուրներում հիշատակվում է, որպեսզ Աղվանից աշխարհի թագավորների ու նաև հայոց թագավգորների և իշխանների ձմեռային աթոռանիստը: Տասներկուերորդ դարում այն գրավել են Զաքարյան իշխանունները:

2. Պատահում է, որ մարդ մի օրում մեկ դարի կյանք է ապրում:

Պատահում է՝ մարդ մի օրում մեկ դարի կյանք է ապրում:

Ես կարծում եմ: այս ամենե կավարտի:

Ես կարծում եմ՝ մարդիկ մի օր կփոխվեն:

Երևում է՝ այս ամենե վաղուց որոշված էր:

Երևում է՝ դու ինձ մոռացել ես:

3. Հայացք-խորամանկ, համակռելի

Ծերունի-սպիտակահեր, իմաստուն

Հագուստ-Հմայիչ, հարմարավետ

Քայլվածք-Գեղեցիկ, համաչափ

Աղբյուր-Պարզ, ականակիտ

Առաջադրանք

 1. Որ բառի վրա հնարավոր է ավելացնել ություն ածանցը:

Ազատ-ազատություն, ծանոթ-ծանոթություն, հարուստ-հարստություն, բողոք, դժգոհ-դժգոհություն, շեղ-շեղություն, նոր-նորություն, բարի-բարություն, բարիություն, թշնամի-թշնամություն, գյուղացի-գյուղացիություն, գաղթ, մշակ-մշակություն, ժողովրդական-ժողովրդկանություն, բարձ, բարեկամ-բարեկամություն, վերջ:

2. Դարձվածքներ:

Աշխարհ գալ-ծնվել

Աշխարով մեկ լինել-ուրախանալ

Աշխարհ տեսնել-ճանաչել

Այս ասշխարհից հեռանալ-մահանալ

Աշխարհի չափ-շատ:

3. Կրճատ գրվող բառեր:

Դար-դ., դարեր-դդ., եզակի-եզ.,կիլոգրամ-կգ, սանտիմետր-սմ, Ավետիք Իսահակայան-Ավ. Իսահակյան, վարկյան-վրկ., ընկեր-ընկ., միլիոն-մլն., միլիարդ-մլրդ., պարոն-պ., պրն., թվական-թվ., թվականներ-թթ., ակադեմիկոս-ակդ., պրոֆեսոր-պրոֆ., կիլոմետր-կմ., սուրբ-ս., օրիորդ-պր., Գրիգոր-Գր., Հովհաննես-Հովհ.:

Առաջադրանքներ

Առաջադրանք առաջին
Լուռ, ժիր, մոլի, ներդաշնակ, անբարբառ, առույգ, խիզախ, սիրալիր, անվեհեր, աներես, կատաղի, բարեհաճ, խոհուն, լպիրշ:

Անբարբառ — լուռ
ժիր — առույգ
բարեհաճ — սիրալիր
աներես — լպիրշ
խիզախ — անվեհեր
մոլի — կատաղի
Ավելորդ էին՝ խոհուն և ներդաշնակ բառերը.

Առաջադրանք երկրորդ
Կանթ, քողտիք, կեռման, ունկ, խրճիթ, հագուրդ, կում, ոլորան, ուտիճ, փեշ, տուրք, ցեց, ումպ, քղանցք:
Քողտիք — խրճիթ
կեռման — ոլորան
կում — ումպ
ուտիճ — ցեց
կանթ — ունկ
քղանցք — փեշ
Ավելորդ էին՝ տուրք, հագուրդ բառերը.

Առաջադրանքներ

1․Լրացրեք շրջասությունները․

Ամենայն հայոց բանաստեղծ — Հովհաննես Թումանյան

Նորավեպի իշխան —Գրիգոր Զոհրապ

Հայ երգի Մեսրոպ Մաշտոց —Կոմիտաս

Հայերենի առաջին ուսուցիչ -Մեսրոպ Մաշտոց

Ավարայրի երգիչ —Եղիշե

Սպիտակ սավան —Ձյուն

Ֆուտբոլի արքա —ՊԵԼԵ

2․Գրիր ածականից կազմված տասը հատուկ անուն։

Գեղեցիկ,համեստ,Քաջիկ,սիրուն,Անդրանիկ,անուշ,Սրբուհի,Ազատ,երջանիկ,պայծառ,գեղեցիկ,մաքրուհի։

3․Բացիր  հապավումները

ՄԱԿ-Միացյալ ազգերի կազմակերպություն,

ԱՊՀ-Անկախ պետությունների համագործակցություն,

ՀԷԿ-Հիդրաէլեկտրակայան,

ՋԵԿ-Ջերմաէլեկտրակայան,

բուհ-բարձրագույն ուսումնական հաստատություն,

ՆԳՆ-Ներքին գործերի նախարարություն,

ՀՀ-Հայաստանի Հանրապետություն,

ՌԴ-Ռուսաստանի Դաշնություն,

ԱԳՆ-Արտակարգ գործերի նախարարություն։

Բացատրել դարձվածքների իմաստը

հոգին հանել- տանջել,
ուրիշի երգը երգել- սեփական կարծիք չունենալ
օձիգը բաց չթողնել- հանգիստ չթողնել
իրեն հավաքել- ուշքի գալ, զգաստանալ
բերանը փակ- գաղտնապահ
ոտքերն ընկնել- աղաչել
հացի մեջ աղ չլինել- շնորհակալ չլինել
կողի ընկնել- համառել

Հականիշներ

Խոչընդոտել, հուսահատվել, բացել, առինքնել, հետամտել, պարպել, նպաստել, գոցել, խուսափել, լիցքավորել, գոտեպնդվել, վանել:

Խոչընդոտել- նպաստել,
հուսահատվել- գոտեպնդվել
բացել- գոցել
առինքնել- վանել
պարպել- լիցքավորել
հետամտել- խուսափել

Հոմանիշ

կշտամբել, կուտակել, շրջապատել, թաքնվել, պաշարել, դրվատել, գովել, հավաքել, քողարկվել, հաստատել, պախարակել, վավերացնել:

թաքնվել- քողարկվել
կուտակել- հավաքել
շրջապատել- պաշարել
պախարակել- կշտամբել
վավերացնել- հաստատել
դրվատել- գովել

Հոմանիշ

Ասպանդական, ասպնջական, փառասեր, դրկից, անիմաստ, վայրագ, մեծամիտ, անհեթեթ, կատաղի, հարևան, հյուրընկալ, թափառական:

դրկից- հարևան
ասպնջական- հյուրընկալ
ասպանդական- թափառական
փառասեր- մեծամիտ
անիմաստ- անհեթեթ
վայրագ- կատաղի

«Ինքը» արմատով կազմել բառ

Ինքնուրույն, ինքնըստինքնյան, ինկքնակամ, առինքնել, ինքնուսույց, ինքնագնահատական, ինքնագործունեություն, ինքնամփոփ, անինքնասեր, ինքնատիպ, ինքնամեծար, ինքնահավան,

«Ես» արմատով կազմել բառ

Եսասեր, եսամոլ, եսամեծար, եսաբանել, եսակենտրոն, եսական, եսապաշտ, եսություն, եսասիրաբար, եսիմ:

Առցանց ուսուցում։ Հայոց լեզու մայիսի 18-22

 1. Լրացնել բաց թողնված տառերը:
  Ջրաղացի ճրա-ի լույսն էր կեն-անության միակ նշանը համատարա- մթության մեջ:
  Ծերունին նայեց հանդիպակա-  ա-պին, բար-րացավ ա-բարտակի վրա, քաշեց առա-ը հավաքված ճյուղերը, ապա մտավ ջրաղացը և դուռը կո-պեց: Քամին վզվզում էր պատերի բացվա-քներից, հա-շտակում թափվա- հար-աշաղախ ալրափոշին և փա-չում զվար-աձայն:
  Ծեր ջրաղացպանը կրկին անցավ իր հանապազ-րյա գործին` անշտապ կապելով ալրաթաթա- գո-նոցը:
 2. Կետադրել տեքստը:
  Հետևյալ առավոտ, նախաճաշից հետո սեպուհներին ընդունեց Արծրունյաց նախարարը: Նրանք մի կիսամութ սրահ մտան զարդարված գորգերով ու գազանների մորթիներով: Նախարարն իր հսկա փքուն մարմնով այնպես էր ընկմվել միացել իր ծավալուն բարձին որ շիկավառ մազ-մորուքով կլոր գեր դեմքի կաս-կարմիր այտերով առասպելական արարածի էր նմանվում: Անշարժ կյանք սիրող այդ  հղփացած մարդը աչքերն անտարբեր սահեցնում էր ամեն բանի վրա չտեսնելով ոչ մի բան: Եվ առանց իր մեջ տեսածի մասին դիտողություն անելու փակում էր լպրծուն կոպերը կարծես քուն էր մտնում:

        3. Նախադասություններում ընդգծված բառերը փոխարինել հականիշներով:
Եգիպտացորենի խիտ արտից մի ջահել կին դուրս եկավ:
Ժլատ ծերունին երազում դժոխք էր ընկել:
Այդ դեպքից հետո մարդիկ անվերջ փառաբանում էին գիտունին:
Երախտամոռ պատանին այդ գիշեր անակնկալ նամակ ստացավ:
Երեխաները ծառից խոշոր, բայց խակ սալոր էին քաղել:

4.Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշների 5 եռյակ:
Ընչասեր, անվեհեր, վայրագ, ուղղամիտ, լկտի, արի, անամոթ, արդար, ժանտ, ագահ, անգութ, լպիրշ, աչքածակ, կտրիճ, ազնիվ:
   5.-ույթ վերջածանցով և տրված բառերի համապատասխան արմատներով կազմել 7 ածանցավոր բառ:
Սահմանակից, կենսաբեր, մրցություն, գունավոր, նորամուծություն, կեղեքել, շահամոլ, սրտագին, գերյալ, աշխատավարձ, վարորդ, վերջնահաշիվ, շքամուտք, վերելք:

Առցանց ուսուցում ապրիլի 30: Հայոց լեզու

 1. Լրացնել բաց թողնված տառերը:
  Ջրաղացի ճրագի լույսն էր կեն-անության միակ նշանը համատարած մթության մեջ:
  Ծերունին նայեց հանդիպակաց  ամպին, բարձրացավ ա-բարտակի վրա, քաշեց առա-ը հավաքված ճյուղերը, ապա մտավ ջրաղացը և դուռը կողպեց: Քամին վզվզում էր պատերի բացվածքներից, հափշտակում թափված հարդաշաղախ ալրափոշին և փաղչում զվարթաձայն:
  Ծեր ջրաղացպանը կրկին անցավ իր հանապազօրյա գործին` անշտապ կապելով ալրաթաթաղ գոգնոցը:
 2. Կետադրել տեքստը:
  Հետևյալ առավոտ`​ նախաճաշից հետո սեպուհներին ընդունեց Արծրունյաց նախարարը: Նրանք մի կիսամութ սրահ մտան զարդարված գորգերով ու գազանների մորթիներով: Նախարարն իր հսկա, փքուն մարմնով այնպես էր ընկմվել, միացել իր ծավալուն բարձին, որ շիկավառ մազ-մորուքով, կլոր, գեր դեմքի կաս-կարմիր այտերով առասպելական արարածի էր նմանվում: Անշարժ կյանք սիրող այդ  հղփացած մարդը աչքերն անտարբեր, սահեցնում էր ամեն բանի վվրա` չտեսնելով ոչ մի բան: Եվ առանց իր մեջ տեսածի մասին դիտողություն անելու` փակում էր լպրծուն կոպերը, կարծես քուն էր մտնում:

        3. Նախադասություններում ընդգծված բառերը փոխարինել հականիշներով:
Եգիպտացորենի նոսր արտից մի ծեր կին դուրս եկավ:
Առատաձեռն ծերունին երազում դրախտ էր ընկել:
Այդ դեպքից հետո մարդիկ անվերջ փառաբանում էին գիտունին:
Երախտագետ պատանին այդ ցերեկ անակնկալ նամակ ստացավ:
Երեխաները ծառից մանր, բայց հասած  սալոր էին քաղել:

4.Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշների 5 եռյակ:
Ընչասեր — ագահ, աչքածակ, անկուշտ, անհագ

անվեհեր — արի, ազնիվ

վայրագ — ժանտ, անխիղճ, անգութ դաժան

ուղղամիտ — արդար, չիտակ,

լկտի — անամոթ, անպատկառ

անամոթ,

արդար,

անգութ,

աչքածակ,

կտրիճ,

   5.-ույթ վերջածանցով և տրված բառերի համապատասխան արմատներով կազմել 7 ածանցավոր բառ:
Սահմանակից, կենսաբեր, մրցություն, գունավոր, նորամուծություն, կեղեքել, շահամոլ, սրտագին, գերյալ, աշխատավարձ, վարորդ, վերջնահաշիվ, շքամուտք, վերելք: