Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 13

Գրել ֆունկցիա, որը որպես պարամետր ստանում է որևէ տող և որպես արդյունք հաշվում է տողում սիմվոլների քանակը մեծ է տասից, թե՞ փոքր: Էկրանին դուրս բերել հաղորդագրություն այն մասին, թե՞ տողում սիմվոլների քանակը մեծ է, փոքր, թե՞ հավասար:

Խնդիր13function num(myNum){if (myNum.length>10){document.write(myNum+" տողի սիմվոլների քանակը մեծ է տասից <br>");}else if (myNum.length<10){document.write(myNum+" տողի սիմվոլների քանակը փոքր է տասից <br>");}else{document.write(myNum+" տողի սիմվոլների քանակը հավասար է տասի <br>");}}var number1=prompt("Մուտքագրեք որևէ տող։");num(number1);

Խնդիր 12

Գրել ֆունկցիա, որը որպես պարամետր ստանում է որևէ տող, իսկ որպես արդյունք վերադարձնում է այդ տողի սիմվոլների քանակը: Էկրանին դուրս բերել հաղորդագրություն որում կասվի, թե քանի՞ սիմվոլից է բաղկացած տվյալ բառը:

Խնդիր 12function count(myString){    return myString.length;}var str=prompt("Մուտքագրեք որևէ տող:");document.write(str+" տողի սիմվոլների քանակը հավասար է "+count(str)+"<br>");

Խնդիր 11

Ստեղծել ֆունկցիա fio(), որը օգտատիրոջից հերթականորեն հարցնում է նրա անունը, ազգանունը և հայրանունը և արդյունքում վերադարձնում է անուն, ազգանուն, հայրանուն մեկ տողով, բառերի միջև բացատով:

Խնդիր 11function fio(anun, azganun, hayranun){var name=anun+" "+azganun+" "+hayranun;return name;}var anun1=prompt("Մուտքագրեք ձեր անունը:");var azganun1=prompt("Մուտքագրեք ձեր ազգանունը:");var hayranun1=prompt("Մուտաքրեք ձեր հայրանունը:");document.write(fio(anun1, azganun1, hayranun1)+"<br>");var name="Արարատ";document.write("name օբյեկտի սիմվոլների քանակը հավասար է "+name.length+"<br>");

Խնդիր 10

Գրել ֆունկցիա, որը օգտատիրոջից հարցնի որևէ թիվ և այդ թիվը մուտքագերլուց հետո ֆունկցիան հաշվի նրա խորհանարդը և այն արտածի էկրանին:

Խնդիր 10function cube(num){var result=num*num*numdocument.write(num+" թվի խորանարդը հավասար է "+result+"<br>");}var myNumber=prompt("Մուտքագրեք որևէ թիվ");cube(myNumber);function square(num){ var result=num*numreturn result;}var myNumber=prompt("Մուտաքրեք թիվը:");var total=square(myNumber);document.write(myNumber+"<sup>2</sup> = "+total);

Խնդիր 8

Գրել կոդ, որը օգտատիրոջից հարցնի նրա տաիրքը և, որ տարեթիվն է այժմ: Այնուհետև ստեղծել ցիկլ, որը էկրանին արտածի, թե մեկ տարի առաջ քանի՞ տարեկան էր տվյալ մարդը և էդպես շարունակ մինչև ծննդյան թիվը:

Խնդիր 8var age=prompt("Քանի՞ տարեկան եք այժմ։");var year=prompt("Որ տարեթիվն է այժմ։");while (age>0){document.write(year+"   թվականին դուք   "+age+" տարեկան էիք։<br>");age--;year--;}

Խնդիր 7

Գրել կոդ, որը օգտատիրոջից հարցնի նրա տարիքը և, եթե նրա տարիքը մեծ է կամ հավասար 18-ից, ապա էկրանին արտածվի դուք դեռ չափահաս եք, իսկ, եթե փոքր է 18-ից, ապա էկրանին արտածվի դուք դեռ անչափահաս եք:

Խնդիր 7var age=prompt("Քանի՞ տարեկան եք:");if(age >=18){document.write("դուք արդեն չափահաս եք: <br>");}else{document.write("դուք դեռ անչափահաս եք: <br>");}

Տնային հանձնարարություն

Գրել ցիկլ, որը հաշվի 1-ից մինչև 7 բոլոր թվերի քառակուսիները: Արդյունքում էկրանին պետք է արտածվի հետևյալը՝ square1=1

square2=4

square3=9

square4=16

square5=25

square6=36

square7=49

123for(var i=1; i<=7; i++){document.write("square "+i+" = "+i*i+ "<br>");}

Առաջադրանքներ

Տնային աշխատանք
ՈՒնենք զանգված որում մեկից ավելի էլեմենտ կա բայց չգիտենք էլեմենտների քանակը այդ քանակն է,
var fruits=[“Խնձոր”,”Նարինջ”,”տանձ”,”նուռ”]; մեր խնդիրն է splice մեթոդի օգնությամբ փոխարինել զանգվածի նախավերջին էլեմենտը անանասով, և ամբողջ զանգվածը արտածել էկրանին։

Կոդ-

var fruits=[“խնձոր”,”նարինջ”,”տանձ”,”նուռ”];
document.write(fruits+”
“)
fruits.splice(fruits.length-2,1,”անանաս”);
document.write(fruits+”
“);

Ստացված-խնձոր,նարինջ,տանձ,նուռ
խնձոր,նարինջ,անանաս,նուռ

Առաջադրանքներ

Տնային հանձնարարություն
Ստեղծել զանգված var fruits=[“նարինջ”,”բանան”,”տանձ”];
էկրանին արտածեք այդ զանգվածը,զանգվածի վերջում ավելացրեք խնձոր և անանաս։
Էկրանին արտածեք թե քանի միրգ կա այդ զանգվածում։
Զանգվածից հեռացրեք առաջին և վերջին էլեմենտները։
Էկրանին արտածեք այդ զանգվածը։
splice() մեթոդը
։

Կոդ

var fruits=[“նարինջ”,”բանան”,”տանձ”];
document.write(fruits+”
“);
fruits.push(“խնձոր”);
document.write(“fruits զանգվածի վերջին էլեմենտն է “+fruits[fruits.length-1]+”
“);
fruits.unshift(“անանաս”);
document.write(fruits+”
“);
fruits.pop();
document.write(fruits+”
“);
fruits.shift();
document.write(fruits+”
“);

Ստացվածնարինջ,բանան,տանձ
fruits զանգվածի վերջին էլեմենտն է խնձոր
անանաս,նարինջ,բանան,տանձ,խնձոր
անանաս,նարինջ,բանան,տանձ
նարինջ,բանան,տանձ