Design a site like this with WordPress.com
Get started

Լոգո

Ես զբաղվում եմ սպորտով և որոշեցի պատրաստել սպորտային լոգո: Դժվարանում էի, թե ինչ տեսք պետք է ունենար այն, փորձեցի փնտրել համացանցում մի քանիսը, որոնցից ընտրելիս կողմնորոշվեցի, և, ըստ այդմն էլ, ընտրեցի ներքոնշյալը՝ ստորև ցուցադրված։