Design a site like this with WordPress.com
Get started

Homework

To be (լինել) բայի ներկա ձևերը

Հաստատական                          հարցական                     ժխտական

I am                                           Am I ?                            I am not

You are                                    Are you?                        You are not

He/she/it is                             Is he/ she/ it ?                   He /she/ it is not

We are                                     Are we  ?                            We are not

You are                                   Are you   ?                            You are not

They are                               Are they ?                               They are not

To be(լինել) բայի անցյալ ձևերը

Հաստատական                          հարցական                     ժխտական

I was                                          Was I ?                            I was not

You were                                    Were you?                        You were not

He/she/it was                            Was he/ she/ it ?                   He /she/ it was not

We were                                     Were we  ?                            We were not

You were                                   Were you   ?                            You were not

They were                                Were they ?                               They were not

1.Տեղադրել was/were , դարձնել հարցական և ժխտական

 1. My mother  was   a teacher.
 2. My brother and I was  good tennis players.
 3. Ann  was at home. Her children  were at school.
 4. My keys  were in the bag.
 5. I was interested in football.
 6. I  was afraid of dogs.
 7. Your hands were cold.
 8. They  were in the garden.
 9.  Mary was in her car. She was on her way home.
 10. We were at a lesson.
 11. It was an English newspaper.
 12.  The walls in our classroom  were yellow.
 13. The  door and the window  were white.
 14. This man was an engineer.
 15. Her mother  was Italian, and her father was Australian.

2. անգիր սովորել հետևյալ բառերը և յուրաքանչյուրով կազմել 1 նախադասություն

To be ill – հիվանդ լինել

To be present-ներկա լինել

To be absent- բացակա լինել-

To be on duty-հերթապահ լինել

To be sad-տխուր լինել

To be glad- ուրախ լինել

To be happy- երջանիկ լինել

To be hungry- սոված լինել

To be full up-կուշտ լինել(ստամոքս)

To be fed up- կուշտ լինել(կոկորդ)

To be full of – լիքը լինել ինչ-որ բանով

To be hot- 1․ կծու 2․ շոգ լինել

To be warm- 1․ տաք 2․ ջերմ լինել

To be cold- 1․սառը 2․ ցուրտ լինել

To be cool – զով լինել

To be sour- թթու լինել

To be sweet- քաղցր լինել

To be bitter- դառը լինել

To be tasty- համեղ լինել

Homework

2.Տեղադրել am,is, are

 1. My mother  is   a teacher.
 2. My brother and I  are  good tennis players.
 3. Ann is at home. Her children are at school.
 4. My keys are in the bag.
 5. I am interested in football.
 6. I am afraid of dogs.
 7. Your hands are cold.
 8. They  are in the garden.
 9.  Mary  is in her car. She is on her way home.
 10. We are at a lesson.
 11. It is an English newspaper.
 12.  The walls in our classroom  are yellow.
 13. The  door and the window  are white.
 14. This man is an engineer.
 15. Her mother  is Italian, and her father is Australian.

3. Նախադասությունները դարձնել հարցական և ժխտական․

1․Her name is Jane.

Is her name Jane?

Her name isn’t Jane.

2.It is a black cup.

Is it a black cup?

It isn’t black cup.

3. This is Yerevan’s map.

Is this Yerevan’s map?

This isn’t Yerevan’s map.

4. That film is good.

Is that film good?

That film isn’t good.

5. They are students of  “Photography” department.

Are they students of «Photography» department?

They aren’t students of «Photography» department.

6. Those men are doctors.

Are those men doctors?

Those men aren’t doctors.

7. Tom and Ben are best friends.

Are Tom and Ben best friends?

Tom and Ben aren’t best friends.

8.This is my exercise book.

Is this my exercise book?

this isn’t my exercise book.

9. Moscow is a big city.

Is Moscow a big city?

Moscow isn’t a big city.

10. I am a quiet person.

Am i a quiet person?

I’m not a quiet person.