Design a site like this with WordPress.com
Get started

The life of Mkhitar Sebastatsi

Portrait_de_Pierre_Mékhitar_(Saint_Lazare_des_Arméniens,_Venise)_(5182840694)(crop)

Mkhitar Sebastatsi was an Armenian Catholic monk, as well as prominent scholar and theologian who founded the Mekhitarist  Congregation, which has been based on San Lazzaro island near Venice since 1717. The Armenian historian Stepanos Nazarian has described him as the “second Mesrop Mashtots“.

He was born Manugh in Sebaste (now Sivas)  on 17 February 1676, the son of a prosperous merchant Peter and his wife Shahristan. His parents gave him a good education to prepare him to assume the family business. Instead, from an early age, he wanted to become a monk. Refused permission for this, he found a young companion to flee to the mountains where they might live as hermits. Quickly found by his parents he was returned home. As a result of this, the bishop who the abbot of the nearby

Monastery of Surp Nshan (Holy Cross) conferred minor orders on the boy so that he might assist at the liturgical services of the monastery. Still refused permission to enter the monastery by his parents, he began to frequent a neighboring family which consisted of a mother and her two daughters who lived a monastic form of life in their home, which they shared with an elderly priest, who then taught him about the Divine Office.[2]

At the age of fifteen, Manugh finally received the permission he had long sought from his family and he entered the nearby monastery, where he was quickly ordained a deacon. It was at this point that he changed his name to the one he is now known by, Mekhitar (The Consoler).[2]

After his admittance to monastic life, Mekhitar began to see that the state of monastic life was extremely low after the devastating destruction of the Armenian monasteries in previous centuries. He began to seek out a source of true learning of the spiritual life, being taken to various monasteries by several traveling religious scholars who promised to teach him what he sought if he would serve them. During this period, he came into contact with members of the Roman Catholic religious orders who were active in Armenia. Learning about Catholicism, he came to feel that Rome would be the best place to do the theological studies he had long sought. Finally, upon reaching Aleppo, he placed himself under the spiritual direction of a Jesuit priest, who gave him a letter of introduction to the Congregation of the Propaganda. He determined to set out for there, but received many setbacks of both health and the rejection of those Armenian monks and bishops along the way who rejected Western doctrines. Finally he was forced to return to his home town, walking barefoot, though he was suffering from jaundice. Slowly regaining his health there, in 1696 he was ordained a priest by the Abbot of Holy Cross Monastery.

Inspired by the idea of creating a religious  congegation of preachers dedicated to raising the educational and spiritual level of the Armenian people, based on the models of the Western Church, Mekhitar founded in 1701 in Constantinople what would become known after his death as the Mekhitarist Congregation.

Two years later, escaping persecution by the Ottoman authorities, the order moved to Modon in the Peloponnese, then known as the Morea, which was a Venetian possession. In 1715, the order moved to the Island of San Lazzaro degli Armeni at the invitation of the Venetian Republic. On September 8, 1717 Mechitar of Sebaste and his 16 pupils entered that leper colony;which due to his efforts became a monastery. Here Mechitar of Sebaste started explanatory, theological, linguistic, as well as administrative, educational, publishing, economic, monastic activities.

Due to the efforts of Mechitar of Sebaste the Congregation  became scientific cultural center.  He built a church in the island of St. Lazarus, opened a school, which he called “university”. The educational program were based on theology, anyhow, the students received interdisciplinary education. The foreigners were refused to study here, in this way Mechitar of Sebaste tried to increase the number of Armenian educated monks, who would spread enlightment among common Armenian people.  He founded a library, began to collect and study Armenian ancient manuscripts, compiled text-books. Mechitar of Sebatse published near 50 books (14 of them were written by him). Most of these books  were to preach Christian doctrine.

Mekhitar died at the monastery on 27 April 1749 and is buried in the monastery church.

Թարգմանություն

Մխիթար Սեբաստացի  էր  հայերեն կաթոլիկ  վանականը, ինչպես նաեւ ականավոր գիտնական, աստվածաբան, ով հիմնադրել է Մխիթարյան Միաբանության որն արդեն հիման վրա  San Lazzaro  կղզու մոտակայքում Վենետիկում, քանի որ 1717 թ հայերեն պատմիչ  Ստեփանոս Նազարյանը  նկարագրել նրան որպես «երկրորդ  Մեսրոպ Մաշտոցի »:

Նա ծնվել է  Մանուղը Սեբաստում  (այժմ ՝  Սիվաս ) 1676 թ.-ի փետրվարի 17-ին, բարեկեցիկ վաճառական Պետրոսի և նրա կնոջ ՝ Շահրիստանի որդին: Ծնողները նրան լավ կրթություն են տվել ՝ պատրաստվելով ընտանեկան բիզնեսը ստանձնելու համար: Փոխարենը, վաղ տարիքից նա ցանկանում էր վանական դառնալ: Դրանից հրաժարվելով թույլտվությունից ՝ նա գտավ մի երիտասարդ ուղեկից փախչելու այն լեռները, որտեղ նրանք կարող էին ապրել որպես հովիվներ: Ծնողների մոտ արագորեն հայտնաբերվել է, որ նրան տուն են վերադարձել: Այս ամենի արդյունքում ՝ այն եպիսկոպոսը, ով մոտակայքում աբբա է

Սուրբ Նշանի վանքը  փոքրիկ պատվերներ  է տվել տղային, որպեսզի նա օգնի   վանքի պատարագներին : Դեռևս հրաժարվեց ծնողների կողմից վանք մուտք գործելու թույլտվությունից, նա սկսեց հաճախակի հարևան ընտանիքի, որը բաղկացած էր մորից և նրա երկու դուստրերից, ովքեր իրենց տանը վանական ձև էին ապրում, որը նրանք կիսում էին մի տարեց քահանայի հետ, ով այնուհետև ուսուցանում էր նրան մասին  Աստվածային գրասենյակում : 

Տարեկան հասակում տասնհինգ, Manugh վերջապես ստացել է թույլտվություն ինքը վաղուց ձգտում է իր ընտանիքի, եւ նա մտավ մոտակա վանք, որտեղ նա շատ արագ  կարգված  է  սարկավագ: . Հենց այս պահին նա փոխեց իր անունը այն մեկի հետ, որին այժմ հայտնի է Մխիթարով : 

Վանական կյանքի ընդունելուց հետո Մխիթարը սկսեց տեսնել, որ վանական կյանքի վիճակը ծայրահեղ ցածր է նախորդ դարերի հայկական վանքերի ավերիչ ավերելուց հետո: Նա սկսեց փնտրել հոգևոր կյանքի ճշմարիտ ուսման աղբյուր, որը նրան տեղափոխեցին տարբեր վանքեր մի քանի շրջագայող կրոնական գիտնականների կողմից, ովքեր խոստացան ուսուցանել նրան, թե ինչ է փնտրում, եթե ծառայեր նրանց: Այս ժամանակահատվածում նա կապի մեջ մտավ հռոմեական կաթոլիկ կրոնական կարգադրությունների անդամների հետ   , որոնք ակտիվ էին Հայաստանում: Իմանալով կաթոլիկության մասին ՝ նա զգաց, որ  Հռոմը  լավագույն տեղն է լինելու աստվածաբանական ուսումնասիրությունները կատարելու համար, որոնք նա երկար ժամանակ ձգտում էր: Վերջապես, հասնելու  է Հալեպը , նա իրեն դրեց ներքո  հոգեւոր ուղղությամբ  մի Հեսութ քահանա , որը նրան ներածական նամակ տվեց  քարոզչության միաբանությանը : Նա որոշեց մեկնել այնտեղ, բայց ստացավ ինչպես առողջության, այնպես էլ այդ հայ վանականների և եպիսկոպոսների մերժման ճանապարհին, որոնք մերժում էին արևմտյան վարդապետությունները: Վերջապես նրան ստիպեցին վերադառնալ հայրենի քաղաք ՝ ոտաբոբիկ քայլելով, թեև տառապում էր  դեղնախտից : Դանդաղ վերականգնելով իր առողջությունը այնտեղ, 1696-ին նա ձեռնադրվեց քահանա Սուրբ Խաչ վանքի աբբով:

Ոգեշնչվելով հայ ժողովրդի կրթական և հոգևոր մակարդակի բարձրացմանը նվիրված քարոզիչների կրոնական համախմբման ստեղծման գաղափարին  ՝ Արևմտյան եկեղեցու մոդելների հիման վրա, Մխիթարը 1701 թվականին Կոստանդնուպոլսում հիմնել է   այն, ինչ հայտնի կդառնա նրա մահից հետո ՝ որպես Մխիթարյան միաբանություն .

Երկու տարի անց, փախչող հետապնդումներից  օսմանյան  իշխանությունների, կարգը տեղափոխվել է  Modon  է  Peloponnese , ապա հայտնի է որպես  Morea , որը մի  վենետիկյան տիրապետումը : 1715 թ.-ին հրամանը տեղափոխվեց Սան Լազարո degli Armeni կղզի   ՝ Վենետիկյան հանրապետության հրավերով  : 1717 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Սեբաստեի մխիթարն ու իր 16 աշակերտները մտան այդ բորոտ գաղութ, որը նրա ջանքերի շնորհիվ դարձավ վանք: Այստեղ Սեբաստեի Մեխիտարը սկսեց բացատրական, աստվածաբանական, լեզվական, ինչպես նաև վարչական, կրթական, հրատարակչական, տնտեսական, վանական գործունեություն:

Սեբաստացի Մեչիտարի ջանքերի շնորհիվ միաբանությունը դարձավ գիտամշակութային կենտրոն: Նա կառուցեց եկեղեցի Սուրբ Ղազար կղզում, բացեց մի դպրոց, որը նա անվանեց «համալսարան»: Ուսումնական ծրագիրը հիմնված էր աստվածաբանության վրա, ինչևէ, ուսանողները ստացան միջդիսցիպլինար կրթություն: Օտարերկրացիներին մերժեցին այստեղ սովորել, այս եղանակով ՝ Սեբաստեի Մեխիտարը փորձեց ավելացնել հայ կրթված վանականների թիվը, որոնք լուսավորություն էին տարածելու հասարակ հայ ժողովրդի շրջանում: Հիմնադրեց գրադարան, սկսեց հավաքել և ուսումնասիրել հայկական հնագույն ձեռագրերը, կազմել է դասագրքեր: Sebatse- ի Mechitar- ը հրատարակեց մոտ 50 գիրք (դրանցից 14-ը գրվել է նրա կողմից): Այս գրքերի մեծ մասը քրիստոնեական վարդապետություն էր քարոզում:

Մխիթարը մահացավ վանքում 1749 թվականի ապրիլի 27-ին և թաղված է վանքի եկեղեցում:

The Present Indefinite tense- Ներկա անորոշ ժամանակ

Այս ժամանակը ցույց է տալիս՝

1․ անընդհատ կատարվող , կրկնվող գործողություն(ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն տարի, միշտ, հաճախ և այլն)

2․ որևէ վիճակ

3․ որևէ ճշմարտություն, վերաբերմունք

Ստորոգյալը  կազմվում է բայի 1-ին հիմքով՝ առանց to մասնիկի։ Այն բոլոր դեմքերի համար նունն է , բացի he/she/it- ից, որի ժամանակ բային ավելացնում ենք s կամ es մասնիկը։

e.g.

I go to school every day.

You go to school every day

He goes to school avery day.

We go to school every day.

You go to school every day.

They go to school every day.

Հարցական ձևը կազմվում է ենթակայից առաջ դնելով Do կամ Does․

Do I go to school every day?

Do you go to school every day?

Does he go to school every day?

Do we go to school every day?

Do you go to school every day?

Do they go to school every day?

Ժխտական ձևը կազմում են՝ ենթակայից հետո դնելով don’t կամ doesn’t :

I don’t go to school every day.

You don’t go to school every day.

He  doesn’t go to school every day.

We  don’t go to school every day.

You don’t go to school every day.

They don’t go to school every day.

կարդացվում է s խուլ բաղաձայններից հետո

work- works

want- wants

jump- jumps

Ձայնավորներից և ձայնեղ բաղաձայններից հետո կարդացվում է z

read- reads

live – lives

love- loves

see- sees

Ձայնեղ բաղաձայններից և տառակապակցություններից հետո es-ը կարդացվում է iz

pass- passes

teach-teaches

wash- washes

Եթե բառը վերջանում է  բաղաձայն + y-ով, ապա՝

study- studies

try- tries

Եթե բայը վերջանում է ձայնավոր +y -ով, ապա՝

stay-stays

play – plays

Նախադասությունները դարձնել հարցական և ժխտական

1․My mother makes breakfast every morning.

Do my mother makes breakfast every morning?

My mother don’t makes breakfast every morning

2.Monkeys eat bananas.

Does momkeys eat bananas?

Monkeys Doesn’t eat bananas.

3.You speak Italian very well.

Do you speak Italian very well?

You don’t speak Italian very well.

4. I always drink much tea.

Do i always drink much tea?

I doen’t always drink much tea.

5.Mary dances very often.

Does Mary dances very after?

Mary doesn’t very after.

6.They write e-mails every day.

Do they write e-mails every day?

They doen’t write e-mails every day.

7. These women are from spain.

Does these women are from spain?

These doesn’t women are from spain.

8. My sister likes lemonade very much.

Does my sister likes lemonade very much?

My sister doesn’t likes lemonade very much.

9. My father and his friends usually play golf on Saturdays.

Does my father and his friends usually play golf on Saturdays?

My father and his friends usually doesn’t play golf on Saturdays.

10. Janet always wears jeans.

Does Janet always weare jeans?

Janet doesn’t alweys weare jeans.

11.Mr. smith teaches French.

Does Mr. smith teaches French?

Mr. Smith doesn’t teaches French.

12. We always do our homework after school.

Do we always do our homework after school?

We don’t alweys do our homework after school.

The autumn leaves

The falling leaves drift by my window
The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sunburned hands, I used to hold

Since you went away, the days grow long
And soon I’ll hear old winter’s song
But I miss you most of all, my darling
When autumn leaves start to fall

Since you went away, the days grow long
And soon I’ll hear old winter’s song
But I miss you most of all, my darling
When autumn leaves start to fall

Yes, I miss you most of all, my darling
When autumn leaves start to fall…

Աշնան տերևները

Ընկած տերևները թափվում են իմ պատուհանից
Աշնանային տերևները կարմիր և ոսկուց
Ես տեսնում եմ ձեր շրթունքները, ամառային համբույրները
Արևի այրված ձեռքերը, ես նախկինում պահում էի

Դու հեռանալուց հետո օրերը երկարանում են
Եվ շուտով կլսեմ հին ձմռան երգը
Բայց ես ամենից շատ կարոտում եմ քեզ, սիրելիս
Երբ աշնանային տերևները սկսում են ընկնել

Դու հեռանալուց հետո օրերը երկարանում են
Եվ շուտով կլսեմ հին ձմռան երգը
Բայց ես ամենից շատ կարոտում եմ քեզ, սիրելիս
Երբ աշնանային տերևները սկսում են ընկնել

Այո, ես ամենից շատ կարոտում եմ ձեզ, սիրելիս
Երբ աշնանային տերևները սկսում են ընկնել …

I go to college

A: Do you go to college?
B: Yes, I do.
A: What college do you go to?
B: I go to Pasadena City College.
A: Do you like it?
B: Oh, yes, I really like it.
A: Why do you like it?
B: Because it has great teachers.
A: What else?
B: I like all my classmates, too.
A: Anything else?
B: Yes. It’s not expensive!

Homework

Նախադասությունների մեջ տեղադրել a/an/the/—.

 1. Carol’s father works as a engineer.
 2. The tomatos are 99 pence the kilo.
 3. Ben has a terrible headache.
 4. Let’s sing a song.
 5. Amily needs a new desk in her room.
 6. Peter has an aunt in Berlin.
 7. My mother is learning to play the piano.
 8. Do you know where I put the newspaper?
 9. It is better to tell the truth.
 10. That was a horrible mistake.
 11. She is reading an English book.
 12. Did you get the flowers that I sent you?
 13. Which bike do you like? –  The red one.
 14. The house on the corner has beautiful flowers.
 15. Monday is always a hard day.
 16. Shall we meet at the same place tomorrow?
 17. This is a only car I could buy.
 18. The children ate the orange and two  apples.
 19. The Moom goes round a Earth.
 20. What is a highest mountain in an world.
 21. Look at the appples on that tree. They are very big.

Homework

Նախադասությունների մեջ տեղադրել Can, Can’t, Could, Couldn’t

1.I couldn’t run fast , when I was a child.

2.Yesterday John couldn’t do that exercise alone, so he called me for help.

3. Lucy has passed his driving test.Now he can drive a car.

4.I couldn’t sleep last night. It was so hot.

5.We are having dinner party today. You can come.

6.I couldn’t .finish my lunch today, I wasn’t hungry at all.

7. Can you meet me at 5 o’clock?

8. Could you hear the fireworks from your house last night?

9. Do you think you can write that report?

10. I can touch my toes .See!

11. Can you play any instrument?

12.My brother can cook very well. He is a  chef in a French restaurant.

13.This telephone is terrible. I can’t hear you well.

2.The modal verb Could.

Could-ը Can-ի անցյալ ձևն է 

Հաստատական                                  հարցական                       ժխտական

I could–  Ես կարող էի                          Could I?                             I couldn’t

You could – դու կարող էիր                  Could you  ?                      You Couldn’t

He/she/it could -նա կարող էր            Could he/she/it?               He/she/it couldn’t

We could– մենք կարող էինք               Could we?                         We couldn’t

You could– դուք կարող էիք                 Could you?                      You couldn’t

They could-նրանք կարող էին             Could they                    They couldn’t

Homework

Նախադասությունների մեջ տեղադրել Can, Can’t, Could, Couldn’t

1.I couldn’t run fast , when I was a child.

2.Yesterday John couldn’t do that exercise alone, so he called me for help.

3. Lucy has passed his driving test.Now he can drive a car.

4.I couldn’t sleep last night. It was so hot.

5.We are having dinner party today. You can come.

6.I couldn’t .finish my lunch today, I wasn’t hungry at all.

7. Can you meet me at 5 o’clock?

8. Could you hear the fireworks from your house last night?

9. Do you think you can write that report?

10. I can touch my toes .See!

11. Can you play any instrument?

12.My brother can cook very well. He is a  chef in a French restaurant.

13.This telephone is terrible. I can’t hear you well.

The modal verb Could.

Could-ը Can-ի անցյալ ձևն է 

Հաստատական                                  հարցական                       ժխտական

I could–  Ես կարող էի                          Could I?                             I couldn’t

You could – դու կարող էիր                  Could you  ?                      You Couldn’t

He/she/it could -նա կարող էր            Could he/she/it?               He/she/it couldn’t

We could– մենք կարող էինք               Could we?                         We couldn’t

You could– դուք կարող էիք                 Could you?                      You couldn’t

They could-նրանք կարող էին             Could they                    They couldn’t

Homework

Նախադասությունների մեջ տեղադրել have got, has got, haven’t got, hasn’t got, had got, hadn’t got

1․ My friend has got a sister.Her name is Alice.

2.My friend hasn’t got any brother.

3.These children have got many toys.

4. Have you got many English books at home?

5. I have got a lot of work to do today.

6. I haven’t got brown eyes, but my sister has got blue.

7.It was a nice house , but it hasn’t got a garden.

8.What kind of car has she got ?

9.Julia wanted to go to the concert, but she hasn’t got a ticket.

10. Yesterday I was not feeling very well. I had got a headache.

11. Where is my pen? – I don’t know , I haven’t got it.

12. Have you got any brothers or sisters?

13.We must hurry, we haven’t got got much time.

14. How much money have we got?

15. Ben isn’t happy. He has got many problems.

The modal verb Can 

Հաստատական                          հարցական          ժխտական

I can – Ես կարող եմ                  Can I ?                 I can’t

You can– դու կարող ես            Can you?             You can’t

He/she/ it can– նա կարող է      Can he/she/ it?     He/she/it can’t

We can– մենք կարող ենք           Can we?               We can’t

You can– դուք կարող եք            Can you ?              You can’t

They can– նրանք կարող են       Can they?             They can’t

To have got (ունենալ)

Անցյալ ժամանակ

Հաստատական                     հարցական                      ժխտական

I had got                             Had I got?                     I hadn’t got

You had got                        Had you got?               You hadn’t got

He/she/ it had got              Had he/she/ it got?        He/she/it hadn’t got

We had got                         Had we got?                     We hadn’t got

You had got                       Had you got?                      You hadn’t got

They had got                     Had they got?                    They hadn’t got

The legend of Hayk տեքստը վարժ կարդալ, թարգմանել, սովորել նոր բառերը։

In Movses Khorenatsi’s account, Hayk son of Torgom had a child named Armanak while he was living in Babylon. After the arrogant Titanid Bel (Ba’al) made himself king over all, Hayk emigrated to the region near Mount Ararat with an extended household of at least 300 and settled there, founding a village he named Haykashen.

On the way he had left a detachment in another settlement with his grandson Kadmos. Bel (Baal) sent one of his sons to entreat him to return, but was refused. Bel decided to march against him with a massive force, but Hayk was warned ahead of time by Kadmos of his pending approach. He assembled his own army along the shore of Lake Van and

told them that they must defeat and kill Bel, or die trying to do so, rather than become his slaves.

In his writings Movses states that:

“Hayk was a handsome, friendly man, with curly hair, sparkling eyes, and strong arms. He was a man of giant stature, a mighty archer and fearless warrior. Hayk and his people, from the time of their forefathers Noah and Japheth, had migrated south toward the warmer lands near Babylon. In that land there ruled a wicked giant, Bel. Bel tried to impose his tyranny upon Hayk’s people. But proud Hayk refused to submit to Bel. As soon as his son Aramaneak was born, Hayk rose up, and led his people back to the land of his forefathers, the land of Ararat. At the foot of the mountains, he built his home, Haykashen.”

The Battle of Giants and Defeat of Bel
Hayk defeats Bel with an arrow:

At Dyutsaznamart “Battle of Giants”), near Julamerk southeast of Lake Van, on August 11, 2492 BC (according to the Armenian traditional chronology) , Hayk slew Bel with a nearly impossible shot using a long bow, sending the king’s forces into disarray.

The hill where Bel with his warriors fell, Hayk named Gerezmank meaning “tombs”. He embalmed the corpse of Bel and ordered it to be taken to Hark where it was to be buried in a high place in the view of the wives and sons of the king.

Soon after, Hayk established the fortress of Haykaberd at the battle site and the town of Haykashen in the Armenian province of Taron. He named the region of the battle Hayk, and the site of the battle Hayots Dzor.

In comparative mythology, Hayk is likened to the constellation Orion.

Vocabulary

1․Arrogant – ամբարտավան

2․Household – տնային տնտեսություն

3․To settle-բնակեցնել

4․Settlement-բնակավայր

5․To found- հիմնել

6․Detachment-ջոկատ

7․To refuse – մերժել

8․To decide- որոշել

9․To march against sb.-  ինչ-որ մեկի դեմ գնալ, արշավել ինչ-որ մեկի դեմ

10․To warn-զգուշացնել

11․Aheat of time – ժամանակից շուտ, առաջ

12․To approach – մոտենալ

13․To assemble- հավաքել

14․To defeat- պարտության մատնել

15․Slave – ստրուկ

16․Handsome – գեղեցիկ, վայելչակազմ

17․Curly – գանգուր

18․Archer- նետաձիգ

19․Warrior – զինվոր,ռազմիկ

20․Forefather – նախահայր

21․To impose – պարտադրել

22․Tyranny – բռնակալություն

23․Disarray – խառնաշփոթ

24․Tomb- գերեզման

25․To embalm – զմռսել

26․Corpse – դիակ

27․To bury – թաղել

28․To establish – հիմնել

29․Fortress – բերդ

30․Province – նահանգ

31․Region – մարզ

32․Site- տեղ

33․Comparative- համեմատական

34․Constellation – համաստեղություն

35․To liken – նմանեցնել

Homework

The days of the week

Monday –  երկուշաբթի-The Moon

Tuesday- երեքշաբտի-Mars

Wednesday- չորեքշաբթի-Mercury

Thursday- հինգշաբթի-jupiter

Friday- ուրբաթ-Venera

Saturday -շաբաթ-Satan

Sunday – կիրակի-Sun

Գտնել յուրաքանչյուր օրվա համապատասխան մոլորակը

Կրկնում ենք To be (լինել) բայը

Ապառնի ժամանակ

Հաստատական                                հարցական                   ժխտական

I shall be –   ես կլինեմ                     Shall I be ?                    I shall not be

You will be – դու կլինես                 Will you be?                 You will not be

He/she/it will be – նա կլինի          Will he/she/it be?         He/she/it will not be

We shall be – մենք կլինենք           Shall we be?                 We shall not be

You will be – դուք կլինեք                Will you be?                   You will not be

They will be– նրանք կլինեն           Will they be?                   They will not be

Shall + not = Shan’t

Will + not = Won’t

Թարգմանել նախադասությունները

 1. Ես հուսով եմ, նրանք պատրաստ կլինեն ժամը 8-ին:
 2. Ես համոզված եմ, որ դա հեշտ կլինի:
 3. Նրանք կլինեն Երևանում վաղը ժամը 4-ին:
 4. Մենք շատ ուրախ կլինենք կրկին ձեզ հանդիպելու:
 5. Ես կլինեմ տանը երեկոյան ժամը 9-ին:

Translate sentences:

1.I hope they will be ready by 8pm.
2I am sure it will be easy.
3.They will be in Yerevan tomorrow at 4 pm.
4.We will be very happy to meet you again.
5.I will be home at 9pm.

“The meaning of my name”

Hello you my name Eric means honor, wealth, power