Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առցանց աշխատանք,անգլերեն,մարտի 30-ապրիլի 10

Inspiring Speech:The Great Dictator

I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone — if possible — Jew, Gentile — black man — white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness — not by each other’s misery. We don’t want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way.

Greed has poisoned men’s souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery we need humanity. More than cleverness we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost….

The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men — cries out for universal brotherhood — for the unity of us all. Even now my voice is reaching millions throughout the world — millions of despairing men, women, and little children — victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.

To those who can hear me, I say — do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed — the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. …..

Soldiers! don’t give yourselves to brutes — men who despise you — enslave you — who regiment your lives — tell you what to do — what to think and what to feel! Who drill you — diet you — treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don’t give yourselves to these unnatural men — machine men with machine minds and machine hearts! You are not machines! You are not cattle! You are men! You have the love of humanity in your hearts! You don’t hate! Only the unloved hate — the unloved and the unnatural! Soldiers! Don’t fight for slavery! Fight for liberty!

In the 17th Chapter of St Luke it is written: “the Kingdom of God is within man” — not one man nor a group of men, but in all men! In you! You, the people have the power — the power to create machines. The power to create happiness! You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.

Then — in the name of democracy — let us use that power — let us all unite. Let us fight for a new world — a decent world that will give men a chance to work — that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie! They do not fulfil that promise. They never will!

Dictators free themselves but they enslave the people! Now let us fight to fulfil that promise! Let us fight to free the world — to do away with national barriers — to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men’s happiness. Soldiers! in the name of democracy, let us all unite!

Final speech from The Great Dictator Copyright © Roy Export S.A.S. All rights reserved


The Great Dictator was Chaplin’s first film with dialogue. Chaplin plays both a little Jewish barber, living in the ghetto, and Hynkel, the dictator ruler of Tomainia. In his autobiography Chaplin quotes himself as having said: “One doesn’t have to be a Jew to be anti Nazi. All one has to be is a normal decent human being.”

Chaplin and Hitler were born within a week of one another. “There was something uncanny in the resemblance between the Little Tramp and Adolf Hitler, representing opposite poles of humanity, ” writes Chaplin biographer David Robinson, reproducing an unsigned article from The Spectator dated 21st April 1939:
“Providence was in an ironical mood when, fifty years ago this week, it was ordained that Charles Chaplin and Adolf Hitler should make their entry into the world within four days of each other….Each in his own way has expressed the ideas, sentiments, aspirations of the millions of struggling citizens ground between the upper and the lower millstone of society. (…) Each has mirrored the same reality – the predicament of the “little man” in modern society. Each is a distorting mirror, the one for good, the other for untold evil.”

Chaplin spent many months drafting and re-writing the speech for the end of the film, a call for peace from the barber who has been mistaken for Hynkel. Many people criticized the speech, and thought it was superfluous to the film. Others found it uplifting. Regrettably Chaplin’s words are as relevant today as they were in 1940.

April Fools’ Day 30.03.-03.04

Roots of April fools day are not known to this day, though there are some variations from where it stems. For example, it might be the April 1st in 1698 when many Londoners were tricked into coming to see “the Lions washed.” It also might be as early 1381, when Geoffrey Chaucer’s The Canterbury Tales were published, in which a depiction of Chauntecleer tricked by a fox took place on April the 1st. It doesn’t really matter where this tradition comes from since it has gained worldwide popularity and gave us a chance to laugh with April fools pranks.

Best April fools pranks probably come from newscasters and newspapers. BBC (British Broadcasting Corporation) once tricked the whole nation with their funny prank that spaghetti grows on trees in Switzerland. Or the hilariously good prank that Taco Bell played, assuring that they have bought the Liberty Bell, now to be known as Taco Liberty Bell. The best pranks, though, come in good spirits while causing no harm for the receiver (except being shamefully tricked, that is).

So if you are a fan of good April fools pranks, take a look at our compilation below. We don’t advocate destroying people’s property or hurting them (physically or mentally), but everything else is fair game! Happy pranking!

Թարգմանություն՝

Ապրիլյան հիմարների օրվա արմատները հայտնի չեն մինչ օրս, չնայած կան որոշ տատանումներ, թե որտեղից է այն բխում: Օրինակ, դա կարող է լինել ապրիլի 1-ին, 1698-ին, երբ շատ լոնդոնացիներ խաբվել էին ՝ տեսնելով «Լվացված Առյուծները»: Դա կարող է լինել նաև 1381-ի սկզբին, երբ լույս տեսավ Գեֆֆրի Չաուերի «Քենթերբուրի հեքիաթները», որում ապրիլի 1-ին տեղի ունեցավ մի աղվեսի կողմից խաբված Chauntecleer- ի նկարազարդում : Իրականում նշանակություն չունի, թե որտեղից է այս ավանդույթը, քանի որ այն ձեռք է բերել համաշխարհային ժողովրդականություն և մեզ հնարավորություն է տվել ծիծաղել ապրիլյան հիմարների պոռնիկներով:
Ապրիլյան ամենալավ հիմար գոռգոռոցները, հավանաբար, գալիս են լրատուներից և թերթերից: BBC- ն (բրիտանական հեռարձակող կորպորացիան) ժամանակին ամբողջ զավակին խաբել էր իրենց զվարճալի գոռգոռոցով, որ սպագետտիը աճում է Շվեյցարիայի ծառերի վրա: Կամ զվարճալի բծախնդրություն, որը խաղում էր Տակո Բելը ՝ հավաստիացնելով, որ նրանք գնել են «Ազատության զանգը», որն այժմ հայտնի է որպես Taco Liberty Bell: Չնայած նրան, որ լավագույն պոռնիկները լավ տրամադրություն են ունենում, միևնույն է, վնաս չեն պատճառում ստացողին (բացառությամբ դա ամոթալի խաբելն է):
Այսպիսով, եթե ապրիլյան հիմար բծախնդրությունների սիրահար եք, դիտեք մեր հավաքածուն ստորև: Մենք չենք պաշտպանում ոչնչացնել մարդկանց ունեցվածքը կամ վնասել նրանց (ֆիզիկապես կամ մտավոր), բայց մնացած ամեն ինչ արդար խաղ է: Ուրախ պրանկներ:

Vocabulary

gentile-  somebody not  wanting power or money

misery – extreme sadness

Greed- selfishly wanting power or money

Poisoned -to give sb or sth a substance that causes death

barricaded to close something in to a place with an obstruction, so as to restrict

abundance – a large quantity of sth

cynical -only thinking about your own interests

despairing- having no hope

bitterness-  angry and hurt because of a bad experience

dictators – a ruler of a country that has total power & usually got that power through force or violence

liberty – freedom

perish -to die suddenly and possibly violently

brutes – a savage person or animal

despise – to hate very strongly

enslave- to make sb your slave

regiment -to organize in a strict way

drill – to train soldiers by lots of repetition

cattle -cows

cannon fodder – soldiers that are used in war to be sent to their death

intolerance -not accepting other people’s beliefs or behaviour that are different from your own

decent – kind, honest, respectable, nice, good

reason -sth that is right, practical or possible

Առցանց աշխատանք,մարտի 23-27,անգլերեն,ֆիլմեր

1.The sound of music

mpw-55469

One of the most popular movie musicals of all time, The Sound of Music is based on the true story of the Trapp Family Singers. Julie Andrews stars as Maria, a young nun in an Austrian convent who regularly misses her morning prayers because she enjoys going to the hills to sing the title song.

1.The sound of music

The eve of World War II. A young girl, Maria, arranges work in the family of an army officer, whose wife recently died, remaining seven children …
The film takes place in the Austrian Salzburg on the eve of World War II. A young girl named Maria, who is in a convent, is ready to become a nun. Nevertheless, the monastery persistently understands that such a path is not for her young novice.
 The woman sends Captain Georg Ludwig von Trapp to the house, who buried his wife and brings up seven children. After the funeral, he became a very callous person and practically stopped caring for children. Maria is far from the first nanny in this house, however only she finds an unfriendly ward approach — singing …
This film has strengthened everything. After the film, I want to fight further.
Wonderful movie! The stunning atmosphere is bewitching and gives great pleasure when watching. Beautiful music, views, actors. Highly recommend for viewing.

2The little prince 

2d07fc9accb6f7d9a43362892038e6e8

Based on the best-seller book ‘The Little Prince’, the movie tells the story of a little girl that lives with resignation in a world where efficiency and work are the only dogmas. Everything will change when accidentally she discovers her neighbor that will tell her about the story of the Little Prince that he once met.

The little prince 

The film tells about the amazing adventures of a military pilot and his mysterious friend from another planet. Together with her mother, the little girl moves to a new place of residence, but she has absolutely no time to meet neighbors and new friends, because the mother really wants her daughter to go to the best school in the city, so she carefully planned the girls every day.
However, after meeting a faddish neighbor, the girl’s life changes a lot. A pensioner captivates the girl with his stories about adventures in the desert after his plane crashed. But the most interesting story is the story of the acquaintance of a neighbor with an unusual and mysterious guest from another planet named Little Prince, who arrived on Earth from a distant star, where he left his beloved rose …

3․The sword in the stone

38b278ca38a1ecfdaf7260258a73d0a8

Wart is a young boy who aspires to be a knight’s squire. On a hunting trip he falls in on Merlin, a powerful but amnesiac wizard who has plans for him beyond mere squiredom. He starts by trying to give him an education, believing that once one has an education, one can go anywhere. Needless to say, it doesn’t quite work out that way.

The sword in the stone

The film tells about the fascinating adventures of a young boy Arthur, whom fate has prepared not only surprises, but also many trials that can change his life. Poor eleven-year-old boy Arthur from the most ordinary village serves in the king’s castle, where he performs any assigned work and is completely unaware of his fate. But that in the future it was Arthur who was entrusted with the throne of England, the king’s adviser, sage and wizard Merlin knows.But before becoming king, Arthur will have to go through the most diverse trials prepared by Merlin in order to become wiser and understand that a sharp mind is more important than strength. Only after acquiring the necessary knowledge Arthur will be able to pull the sword from a stone located in the very center of London and become the next king of England, because according to the scripture it is the one who draws the sword — is the future king.

4․Maleficent

5d2344dc21a86124cf7812c3

Fantasy/comedy

Maleficent and her goddaughter Aurora begin to question the complex family ties that bind them as they are pulled in different directions by impending nuptials, unexpected allies, and dark new forces at play.

Maleficent

This is the story of one very charming girl who, by the will of fate, turned into a terrible monster. For many years, she lived in a remote and therefore deserted forest more often, here she felt peace and tranquility. But all good things come to an end sooner or later …
People decided to completely cut down the forest in order to expand the land for plowing, and of course the girl will not allow her house to be destroyed. All the forest dwellers to whom she turned for help answered only with betrayal and fled deeper into the forest, believing that people would not get them. There was no other choice but to contact the dark forces, and they really helped the cause.
People left, but now every day the heroine more and more turned into a bloodthirsty demon. The treacherous sorceress Melificent, now does not stop on only protecting the forest, she will go further, and now the threat has already hung over the king and his family.

5․Alice through looking glass

70019616

A modern adaptation of the classic children’s story “Alice Through the Looking Glass” written by Lewis Carroll and John Tenniel, which continued on from “Alice’s Adventures in Wonderland”.

Սա չեմ գտել․․

6․Castle in the sky

castle_poster

A young boy and a girl with a magic crystal must race against pirates and foreign agents in a search for a legendary floating castle.

Castle in the sky

The little girl Shida is a descendant of the legendary Laputa castle in the sky. It was an air civilization beyond the millennium of a millennium of civilization. But for some reason, the ancestors of Sida left the “Castle in Sky” abandoned advanced technologies and led to solitude on the earth. However, one fine day several unknown men appeared in front of her house. ”

7. Children who chase lost voices

f51c10d4998c1e29b26d61b2d91781c8

A coming of age story involving young love and a mysterious music, coming from a crystal radio left as a memento by an absent father, that leads a young heroine deep into a hidden world.

Children who chase lost voices

Asuna is a schoolgirl who lost her father very early and now lives with her mother. She lives mainly herself, as her mother is on duty at night in the hospital. She is smart and studies well, but she has almost no friends. She spends evenings on a hillside, listening to a makeshift radio with a crystal, which she got in memory of her father. Once, when she was crossing a river over a railway bridge, she was attacked by a huge creature, from whom a young man named Shun rescues her. After a few days, Asuna learns that he was dead. She misses him and looks out for him. The last hope is given to her by a school teacher who tells an ancient legend about the city of the ancients, in the center of which are the gates of life and death …

8.The neverending story

the-neverending-story

A bullied boy with a big imagination loses himself in a book — then finds himself in an amazing magical land

The neverending story

Running away from school hooligans, 10-year-old Bastian hid in an old bookstore, where he found a mysterious book decorated with ornaments. Opening it, Bastian found himself in a ghostly fantasy world of running snails, flying dogs, wingless Dragons of Fortune, mischievous elves and a walking quarry named Stoneknous.
But the magical land of Fantasy and its ruler, the Empress Girl, are threatened by a terrible scourge called Nothing, generated by “unfulfilled dreams.” Only the young warrior Atreia and the power of imagination of the extraordinary dreamer Bastian can save Fantasy .

9․Peter rabbit

peter-rabbit-movie

Feature adaptation of Beatrix Potter’s classic tale of a rebellious rabbit trying to sneak into a farmer’s vegetable garden.

Peter rabbit

Peter Rabbit, the mischievous and adventurous hero who has captivated generations of readers, now takes on the starring role of his own irreverent, contemporary comedy with attitude. In the film, Peter’s feud with Mr. McGregor (Domhnall Gleeson) escalates to greater heights than ever before as they rival for the affections of the warm-hearted animal lover who lives next door (Rose Byrne). James Corden voices the character of Peter with playful spirit and wild charm, with Margot Robbie, Elizabeth Debicki, and Daisy Ridley performing the voice roles of the triplets, Flopsy, Mopsy, and Cottontail.

10․The wizard of OZ

Wizard-of-Oz-RSC-and-MUNI1-541x346

The Wizard of Oz is a 1939 American musical fantasy film produced by Metro-Goldwyn-Mayer. Widely regarded to be one of the greatest films in cinema history,[5] it is the most commercially successful adaptation of L. Frank Baum’s 1900 children’s fantasy novel The Wonderful Wizard of Oz.

The wizard of OZ

Dorothy Gale lives with her dog Toto on a farm in Kansas owned by her aunt Em and Uncle Henry. One day, Toto bites a neighbor of Miss Almira Gulch on the leg, forcing her to receive an order from the sheriff to kill him. Despite Dorothy’s pleas and Aunt Em’s resistance, Miss Gulch takes Toto to the basket, but Toto escapes and returns to Dorothy; she decides to run away to ensure that Toto will not be put to death.

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS: EXERCISES

1. Complete the sentences using one of the following words. Use a/an where necessary

biscuit, coat, key, music, letter, sugar, moment, question, blood, electricity

1. Listen! Can you hear music?

2. I couldn’t get into the house because I didn’t have a key

3. It’s very warm today .Why are you wearing a coat?

4. Do you take sugar in your coffee?

5. Are you hungry? Would you like a biscuitwith your coffee?

6. I didn’t phone them. I wrote a letter instead.

7. Excuse me, but can I ask you a question?

8. I’m not ready yet. Can you wait a moment, please?

9.Our lives would be very difficult without electricity.

10.The heart pumps blood through the body.

2. Who were the people?

1.Beethoven? He was a composer.

2.Shakespeare? He was an English poet, playwright, and actor.

3.Albert Einstein? Albert Einstein was a German mathematician and physicist.

4.Washington? Lincoln? John Kennedy? They were American political leaders.

5.Marilyn Monroe? She was an actor and singer.

6.Elvis Presley? John Lennon? They were singers.

7.Van Gogh? Renoir? Gauguin? They were painters.

3. Put a/an or some where necessary.If no word is necessary, leave the space empty (-).

1) I have seen some good films recently.
2) What’s wrong with you? Have you got aheadache.
3) I know a lot of people. Most of them are students.
4) When I was a child, I used to be very shy.
5) Would you like to be an actor?
6) Do you collect _ stamps?
7) What a beautiful garden.
8) It’s a pity we haven’t got a camera. I’d like to take a photo of that house.
9) Those are _ nice shoes.Where did you get them?
10) I’m going shopping. I want to buy _ new shoes.
11) You need visa to visit some countries, but not all of them.
12) Jane is a teacher. Her parents were _ teachers too.

ԱՆԳԼԵՐԵՆ:ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՇԱԲԱԹ 02․03-06․03

1․Reading text: A travel guide Տեքստը կարդալ թարգմանել, սովորել Preparation task -ի բառերը իրենց բացատրություններով

2․Կատարում ենք թարգմանություններ․ Առցացնց ուսուցում․Թարգմանություններ

3․Հեռավար ուսուցում․Women who changed the world 02.03.-06.03

4․Գրում ենք նախապատրաստական աշխատանքները Ճամփորդություն Մատենադարան

5․ Դերանունների կրկնության վարժություններ

Exercises for the revision of the pronouns.

Put in a reflexnive or a personal pronoun.

 1. Whenever she comes to visit us she always brings her son  with her.
 2. I give him a key to my house so that he could let himself in.
 3. It was a great party. We enjoyed ourselves.
 4. Let them take some money with them.
 5. Don’t worry about him. They can take care of him.
 6. Can I take another biscuit? Of course . Help yoursef.
 7. We’ve got a problem. I hope you can help us.

Choose the right pronoun.

 1. Alice is so choosy. nothing ever pleases her.
 2. I don’t know anything about economics.
 3. It’s hot in here. Does anybody mind if I open the window?
 4. If something happens to her, I’ll blame you.
 5. When we got there it was already too  late to do something.
 6. You have hurt your arm. “Don’t worry, It’s nothing.
 7. Nobody believed him.

Count nouns

LanguageUndefined

Count nouns have two forms: singular and plural.

Singular count nouns refer to one person or thing:

a teachera booka wishan idea

Plural count nouns refer to more than one person or thing:

teachersbookswishesideas

Singular count nouns

Singular count nouns cannot be used alone. They must have a determiner:

the English teacherthat booka wishmy latest idea

Singular count nouns 1Singular count nouns 2

Plural count nouns

We usually add –s to make a plural noun:

book>books
school>schools
friend>friends

We add –es to nouns ending in –s, –ch, –sh, –ss, –x and –o:  

class>classes
watch>watches
gas>gases
wish>wishes
box>boxes
potato>potatoes

When a noun ends in a consonant and –y, we make the plural with –ies:

lady>ladies
country>countries
party>parties

If a noun ends in a vowel and –y, we simply add –s:

boy>boys
day>days
play>plays

Some common nouns have irregular plurals:

man>men
woman>women
child>children
person>people
foot>feet

Plural count nouns 1Plural count nouns 2


Plural count nouns do not have a general determiner when they refer to people or things in general:

Computers are very expensive.
Do you sell old books?

But they may have a specific determiner:

Those computers are very expensive.
The books in that shop are very expensive. 
Her sisters live there.

or a quantifier:

some new booksa few teacherslots of good ideas

or a numeral:

two new booksthree wishes

Plural count nouns 3Plural count nouns 4Plural count nouns 5

Հեռավար ուսուցման շաբաթ 02․03-06․03 անգլերեն

1․Reading text: A travel guide Տեքստը կարդալ թարգմանել, սովորել Preparation task -ի բառերը իրենց բացատրություններով

2․Կատարում ենք թարգմանություններ․ Առցացնց ուսուցում․Թարգմանություններ

Յուրաքանչյուր գինեգործ կարող է ինքնուրույն որոշել, թե ինչպիսին պետք է լինի իր գինին: Գուցե փրփրուն է, սպիտակ կամ վարդագույն: Այն պահվում է կաղնու տակառի մեջ, թե ոչ: Երբ է շշալցման ժամանակը: Այնքան շատ հարցեր կան …

Երբեմն ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ է, և գինին ինքնին է պատրաստում: Հնարավոր է, որ գինու որակը բարձրացվի եռման ջերմաստիճանը իջեցնելով կամ խմորումի մեկ այլ եղանակով: Այս գործընթացին միջամտելու հետաքրքիր եղանակներ կան, դրանք մասնագետներն են, որոնք կոչվում են «Փախող գինեգործներ»:

«Ծովախեցգետին գինեգործները» միջազգային մակարդակ ունեցողներն են: Որպես կանոն, նրանք կրթություն են ստանում Ավստրալիայում: Դրանք հայտնվելուց հետո նշանակում է, որ ոլորտում կան մուտքային բարձր չափանիշներ, որոնք բավարար չափով չեն մշակված կամ ընդհանրապես չեն մշակվել: Նրանք մասնագիտացված են գինեգործության տեխնոլոգիաների ոլորտում, և երբ գործն ավարտվում են, նրանք ուղևորվում են մեկ այլ տարածաշրջան, որի օգնության կարիքը կա:

Բայց եթե դուք նայում եք գործընթացին չխոչընդոտելու մեթոդին, ապա կա մի հետաքրքիր տեխնոլոգիա, որը կոչվում է օրգանական գինեգործություն: Չի կարելի ասել, որ վերը նկարագրված մեթոդները ամբողջովին համատեղելի են միմյանց հետ, և դրանց համադրություն հնարավոր է:

Գինեգործության ամենադժվար պահը գործընթացին ակտիվորեն միջամտելու ճիշտ ժամանակի որոշումն է: Եվ կարևոր է նաև հասկանալ, կա արդյոք ամեն ինչ այնպես թողնելու ձև, որ կա, որպեսզի ամեն ինչ իր հունով ընթանա: Լավ մասնագետը կբացատրի, որ նրա լավագույն միջամտությունը խաղողի տվյալ բազմազանության բոլոր հնարավորությունների որոշումն է: Առաքելությունն այժմ ավարտված է: Եթե ​​խաղողը չի բավարարում պահանջվող որակին, ապա պատշաճ գինի պատրաստելու ձև չկա:

Իհարկե, մեր օրերում կան շատ գերազանց տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են արտադրել ցանկացած որակի մաքուր մրգային գինիներ, բայց որպեսզի կարողանան իրական, հիանալի գինի ձեռք բերել, տեխնոլոգիաները բավարար չեն: Եթե ​​ձեր նպատակը թագավորական և սեղանի գինիներ արտադրելն է, ապա միայն մեկ ճանապարհ կա: Մի կարծեք, որ ամեն ինչ սկսվում է այն ժամանակ, երբ պտուղները հանձնվում են գինեգործությանը: Դա ճիշտ չէ: Սկիզբը բոլորովին այլ է, դա խաղողի տնկման գործընթացն է:

Every winemaker can decide himself how his wine should be. Maybe it’s foamy, white or pink. Is it kept in oak barrel or no. When is the time for bottling? There are so many questions…

Sometimes everything is much easier, and the wine is made by  itself. It may be that the quality of the wine is increased by lowering the boiling temperature or by using another fermentation method. There are interesting ways to intervene in this process, they are the specialists called “Flitting Winemakers”.

”Flitting Winemakers” are those who have international level. As a rule, they receive education in Australia. When they appear it means that there are input  high standards in the field which is not enough developed or not developed at all. They are specialized in wine production technologies, and when the job is done, they travel to another region which needs their help.

But if you look at the method of not interfering with the process, then there is an interesting technology called organic winemaking. It cannot be said that the methods described above are completely compatible with each other and a combination of them is possible.

The most difficult moment in winemaking is determining the right time to actively intervene in the process. And it is also important to understand whether there is a way to leave everything as it is so that everything can go its way. A good specialist will explain that his best intervention is to determine all the potentialities of a given grape variety. The mission is now completed. If the grapes do not meet the required quality, then there is no way to make a decent wine.

Of course, in our days there are many excellent technologies that can produce pure fruit wines of any quality, but in order to be able to get real, wonderful wine, the technologies are not enough. If your goal is to produce royal and table wines, there is only one way. Do not think that everything begins when the fruits are delivered to the winery. That’s not correct. The beginning is completely different, it is the process of planting the grapes.

3․Հեռավար ուսուցում․Women who changed the world 02.03.-06.03

4․Գրում ենք նախապատրաստական աշխատանքները Ճամփորդություն Մատենադարան

5․ Դերանունների կրկնության վարժություններ

Exercises for the revision of the pronouns.

Put in a reflexnive or a personal pronoun.

 1. Whenever she comes to visit us she always brings her son  with her.
 2. I give him a key to my house so that he could let himself in.
 3. It was a great party. We enjoyed ourselves.
 4. Let them take some money with them.
 5. Don’t worry about him. They can take care of him.
 6. Can I take another biscuit? Of course . Help yoursef.
 7. We’ve got a problem. I hope you can help us.

Choose the right pronoun.

 1. Alice is so choosy. nothing ever pleases her.
 2. I don’t know anything about economics.
 3. It’s hot in here. Does anybody mind if I open the window?
 4. If something happens to her, I’ll blame you.
 5. When we got there it was already too  late to do something.
 6. You have hurt your arm. “Don’t worry, It’s nothing.
 7. Nobody believed him.

HOMEWORK

Ex.1

 1. I m sitting on the sofa.
 2. We are watching TV.
 3. Are you from England?
 4. He is going home.
 5. They re paying footbal.
 6. It is a wonderful day today.
 7. We are speaking English.
 8. Is she Kevin’s sister?
 9. You are swiming in the pool.
 10. Are they in the cinema?

Ex.2

 1. He is dreaming.
 2. It is green.
 3. They are on the wall.
 4. It is running.
 5. We are watching TV.
 6. They are in the garden.
 7. He is riding his bike.
 8. She is from Bristol.
 9. She has got a brother.
 10. Have you got a computer, Mandy?

Ex.3

 1. Whose bike is this? Is it really his?
 2. Is he your teacher?
 3. Hey Ron! This is not our car. Ours is red.
 4. Lisa broke her left leg.
 5. This is my house, where’s theirs?
 6. Is this Emily’s room? — Yes, it’s heres.
 7. I lost my pen in the library, Can I have one of yours?
 8. Stop! — These sweets are all mine.
 9. Did you forget to do your homework yesterday? — No i didn’t. I did my homework.

Exercise

1. You know the answer.

Do you know the answer.

You don’t know the answer.

2. He has breakfast at 8 ioo

Does he has breakfast at 8 ioo?

He doesn’t has breakfast at 8 at ioo.

3. He trusts you.

Does he trusts you?

He doesn’t trusts you.

4. The children like sweets.

Does the children like sweets?

The doesn’t children like sweets.

5. He broke his arm.

Does broke his arm?

Ja

6. Jane rang the bell

7. She lost her way.

8. They played the game.

Exersice

Complete the sentences with Past Indefinite or Past Continuous

1.As I walking in the street, I seevon Bob.

2.He always to riny me at a very late hour.

3.I didn’t him: he continually borrowing money.

4.Between one and two I doing shopping and walking the dog.

5.When they arrives we still layer the table.

6.It gois dark and we decided to turn back.

7.As wewer living home the telephone reng.

8.It raining, when they arrives.

9.When I to seeing him, he to argues with an elderly man.

10.His dog to did when he to begin twelve.

11.He (to fall asleep) while he to reading a book.

12.She (ta say) that Jane leaves the country in two days.

13.She sit still as a statue while her mother playingthe sonata.

14. The child drawings while her mother irons her clothes.

15. While they playing cards, somebody breakfast into the house.