Design a site like this with WordPress.com
Get started

Blog Feed

Դիպլոմային աշխատանք

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ ՔՈԼԵՋ

Դիպլոմային աշխատանք

Մասնագիտություն ՝ Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում  

Թեմա` <<Ալաշկերտ>> երգի պարի համույթ

Ուսանող՝ Էրիկ Գևորգյան  

Ղեկավարներ՝ Գեղամ Խաչատրյան,Կարինե Մացակյան, Լենա Նալբանդյան

Դիպլոմային նախագիծ՝

Կայք՝ <Ալաշկերտ> երգի պարի համույթ

Դիպլոմային նախագիծ

Պորտֆոլիո

Թեմա 1: Ի՞նչ է ուսումնասիրում տնտեսագիտությունը

Լրացուցիչ գրականություն թեմայի վերաբերյալ։

Թեմա 3: Շուկայական տնտեսություն

Համապատասխան օրենքները նախագծի թեմայի վերաբերյալ․

Թեմա 4: Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքները: Հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունները զբոսաշրջային բիզնեսում: Զբոսաշրջային բնական ռեսուրսների տնտեսական գնահատականը:

 1. Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքները
 2. Զբոսաշրջային ռեսուրսներ
 3. Մարդկային ռեսուրսներ
 4. Մարդածին ռեսուրսներ
 5. Ինֆորմացիոն ռեսուրսներ
 6. Զբոսաշրջային բնական ռեսուրսների տնտեսական գնահատականը
 7. Հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունները զբոսաշրջային բիզնեսում  1      2

Թեմա 5: Զբոսաշրջության մրցունակությունը և զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում

Դասագիրքը՝ հղումով:

 1. Մրցակցության էությունն ու մրցունակության բաղադրիչները զբոսաշրջության ոլորտում
 2. Մրցունակության մակարդակները
 3. Մրցակցային առավելությունների բացահայտում և երկրի մրցակցային հնարավորությունները՝ կախված մրցունակության մակարդակից
 4. Մրցակցային առավելությունները պայմանավորող  գործոններ: Մրցակցության վրա ազդող գործոնները
 5. Ծառայությունների մրցունակության ձևավորման և զարգացման վրա ազդող գործոնները
 6. Մրցունակության գործոնները: Ծառայությունների մրցունակության գործոնները
 7. Մրցունակության չափորոշիչները: Մրցունակության գնահատում
 8. Զբոսաշրջության զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում — էջ 86, դաս

Թեմա 6: Բանկային համակարգ: Վարկ և արժեթղթեր

 1. Բանկերի առաջացումը և դրանց գործառույթները
 2. Դրամական միավորի գնողունակությունը
 3. Վարկի էությունը և գործառույթները
 4. Արժեթուղթ
 5. Արժեթղթերի բովանդակությունը և տեսակները
 6. Բաժնետոմս և դրա տեսակները 1  2  3
 7. Դիվիդենտ և վերահսկիչ ծրար/բաժնետիրական ընկերություն/
  Վերահսկիչ ծրար-Բաժնետիրական ընկերությունը ղեկավարում է այն անձը, կամ մարդկանց խումբը որոնց ձեռքում է գտնվում վերահսկիչ ծրարը:
  Վերահսկիչ ծրարը որևէ մասնակցի կողմից տնօրինվող բաժնետոմսի քանակության  ամենամեծ տեսակարար կշիռն է:
 8. Պարտատոմս
 9. Բանկի շահույթը
 10. Փող
 11. Շրջանառության համար անհրաժեշտ փողի քանակություն
 12. Դրամական միավորի արագություն

Թեմա 7: Ձեռնարկություն: Ձեռնարկատիրական գործունեություն

 1. Ձեռնարկության ֆունկցիաները և դասակարգումը
 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության ձևերը
 3. Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները
 4. Ձեռնարկությունների կազմակերպա-իրավական ձևերը
  Հարց 1-4՝ այստեղից
 5. Արտադրության հաստատուն և փոփոխուն գործոնները
 6. Ձեռներեց, նրա ֆունկցիաները Օրենքը՝ այստեղից
 7. Տնտեսական ռիսկ
 8. Զբոսաշրջության ոլորտի սուբյեկտները
  Ձեռներեցությունը և տնտեսվարությունը զբոսաշրջության ոլորտում — լրացուցիչ նյութ
 9. Շահույթշահութաբերություն
 10. Բիզնես պլանԻնչպես կազմել բիզնես պլան

Թեմա 8: Աշխատանքի շուկա, տնային տնտեսություններ, շահույթ

 1. Սպառողներ, Ներդրողներ, Խնայողներ. Մանրամասն նյութը՝ այստեղից
 2. Ապահովագրությունիրացվելիությունխնայողական ավանդներդրում,
 3. Արտադրության ծախքերի բնութագրումը և դասակարգումը / հաստատուն և փոփոխական
 4. Հաշվապահական և տնտեսական շահույթ
 5. Մաշվածություն /ամորտիզացիա/
 6. ԱշխատանքԱշխատանքի շուկայի առանձնահատկությունները
 7. Անվանական աշխատավարձ, իրական աշխատավարձ, նվազագույն աշխատավարձ, ՀՀ օրենքը նվազագույն աշխատավարձի մասին
 8. Գործազրկության պատճառները և տեսակները (պարբերաշրջանային, ֆրիկցիոն, կառուցվածքային)
 9. Զբաղվածության պետական գործակալություն 
 10. Կապիտալհող և ռենտա