Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թեմա 4: Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքները: Հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունները զբոսաշրջային բիզնեսում: Զբոսաշրջային բնական ռեսուրսների տնտեսական գնահատականը:

  1. Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքները
  2. Զբոսաշրջային ռեսուրսներ
  3. Մարդկային ռեսուրսներ
  4. Մարդածին ռեսուրսներ
  5. Ինֆորմացիոն ռեսուրսներ
  6. Զբոսաշրջային բնական ռեսուրսների տնտեսական գնահատականը
  7. Հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունները զբոսաշրջային բիզնեսում  1      2

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: