Design a site like this with WordPress.com
Get started

Տնտեսագիտության հաշվետվություն

Ի՞նչ է ուսումնասիրում տնտեսագիտությունը
Տնտեսագիտության նպատակները և խնդիրները:Տնտեսական աճ:
Շուկայական տնտեսություն
Առաջարկի և պահանջարկի տեսություն:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: