Design a site like this with WordPress.com
Get started

Տնային հանձնարարություն

Գրել ցիկլ, որը հաշվի 1-ից մինչև 7 բոլոր թվերի քառակուսիները: Արդյունքում էկրանին պետք է արտածվի հետևյալը՝ square1=1

square2=4

square3=9

square4=16

square5=25

square6=36

square7=49

123for(var i=1; i<=7; i++){document.write("square "+i+" = "+i*i+ "<br>");}

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: