Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 9

Գրել ֆունկցիա, որը պետք է հաշվի նրան տրված թվի քառակուսին և այն արտածի էկրանին:

Խնդիր 9function square(num){var result=num*num;document.write(num+" թվի քառակուսին հավասար է "+result+"<br>");}square(25);

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: