Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 8

Գրել կոդ, որը օգտատիրոջից հարցնի նրա տաիրքը և, որ տարեթիվն է այժմ: Այնուհետև ստեղծել ցիկլ, որը էկրանին արտածի, թե մեկ տարի առաջ քանի՞ տարեկան էր տվյալ մարդը և էդպես շարունակ մինչև ծննդյան թիվը:

Խնդիր 8var age=prompt("Քանի՞ տարեկան եք այժմ։");var year=prompt("Որ տարեթիվն է այժմ։");while (age>0){document.write(year+"   թվականին դուք   "+age+" տարեկան էիք։<br>");age--;year--;}

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: