Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 7

Գրել կոդ, որը օգտատիրոջից հարցնի նրա տարիքը և, եթե նրա տարիքը մեծ է կամ հավասար 18-ից, ապա էկրանին արտածվի դուք դեռ չափահաս եք, իսկ, եթե փոքր է 18-ից, ապա էկրանին արտածվի դուք դեռ անչափահաս եք:

Խնդիր 7var age=prompt("Քանի՞ տարեկան եք:");if(age >=18){document.write("դուք արդեն չափահաս եք: <br>");}else{document.write("դուք դեռ անչափահաս եք: <br>");}

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: