Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 22

Օգտագործելով Date օբյեկտի մեթոդները, էկրանին արտածել ժամը հետևյալ ֆորմատով․ ժամ։րոպե։վարկյան

Ընդ որում, եթե վարկյաններն ու թոպեները ընկում են 0-ից 9-ը միջակայքում, ապա էկրանին արտածել հետևյալ կերպ․ 19:07:03

2. Օգտվելով getDay() մեթոդից էկրանին արտածել շաբաթվա օրը, սակայն ոչ թե թվով, այլ բառերով, օրինակ՝ Այսօր շաբաթ է։

Խնդիր 22
var myTime=new Date();
var hour=myTime.getHours();
var minutes=myTime.getMinutes();
var seconds=myTime.getSeconds();
if(minutes<10){ minutes=”0″+minutes; } if(seconds<10){ seconds=”0″+seconds; } document.write(hour+”:”+minutes+”:”+seconds+”
“);
var dayWeek=myTime.getDay();
var days=[“կիրակի”, “երկուշաբթի”, “երեքշաբթի”, “չորեքշաբթի”, “հինգշաբթի”, “ուրբաթ”, “շաբաթ”];
document.write(“Այսօր “+days[dayWeek]+” է:
“);
var now=new Date();

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: