Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 21

Գրել ֆունկցիա, որը պետք է ընդունի երեք պարամետր։

  1. Զանգված, որը բաղկացած է 10 դատարկ էլեմենտներից։
  2. Միջակայքի սկզբնական արժեքը։
  3. Միջակայքի վերջնական արժեքը։

Ֆունկցիան պետք է դատարկ էլեմենտները փոխարինի պատահական թվերով՝ տրված միջակայքից և զանգվածի էլեմենտները արտածի էկրանին։ Սկզբնական զանգված ՝ var randomArray=new Array(10);

Խնդիր 21
var randomArray=new Array(10);
function patahakanTver(testArray, from, to){
for(var i=0; i”);
}
var skzbnakanArjeq=prompt(“Մուտքագրեք միջակայքի սկզբնական արժեքը:”);
var verjnakanArjeq=prompt(“Մուտքագրեք միջակայքի վերջնական արժեքը:”);
skzbnakanArjeq=parseInt(skzbnakanArjeq);
verjnakanArjeq=parseInt(verjnakanArjeq);
patahakanTver(randomArray, skzbnakanArjeq, verjnakanArjeq);

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: