Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 19

Գրել ֆունկցիա, որը որպես պարամետր ընդում է զանգված, որի էլեմենտները թվեր են։ Ֆունկցիան ձևափոխում է զանվածի էլեմենտներն այնպես, որ այդ թվերը փոխակերպվում են տասնորդական թվերի, ստորակետից հետո երկու թվանշաններով։ Այդ զանգվածն է․

var randSymbol=[10.5, 15, 112, 77.8];

Խնդիր 19var randSymbol=[10.5, 15, 112, 77.8];function change(testArray){for(var i=0; i<testArray.length; i++){ testArray[i]=testArray[i].toFixed(2); }document.write(testArray+"<br>");}change(randSymbol);

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: