Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 18

Գրել ֆունկցիա, որը որպես պարամետր ընդունում է զանգված և այդ ֆունկցիայի աշխատանքի արդյունքում զանգվածը պետք է ձևափողվի այնպես, որ նրա էլեմենտները դառնան միայն թվեր։ Այդ զանգվածն է․

var myArray=[“100թութակ”, “210դրամ”, “650դոլլար”, “109նապաստակ”, “62խոզ”];

Խնդիր 18
var myArray=[“100 թութակ”, “210 դրամ”, “650 դոլար”, “109 նապաստակ”, “62 խոզ”];
function myFunc(testArray){
for(var i=0; i”);
}
myFunc(myArray);
var price=10.30;
document.write(price+”
“);
price=price.toFixed(2);
document.write(price+”
“);

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: