Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 17

Գրել ֆունկցիա, որը որպես պարամետր ստանում է զանգված, այնուհետև ստուգում է զանգվածի բոլոր էլեմենտները և էկրանին արտածում է, թե՞ ինչ ինֆորմացիա է պարունակվում ամեն էլեմենտում թի՞վ, թե՞ ոչ թիվ։ Զանգվածն է var rand Symbol=[“կաթ”, 77, 11, “մեղր”, -88];

Խնդիր 17
var randSymbol=[“կաթ”, 77,11, “մեղր”,-88];
function check(myArray){
for(var i=0; i”);
}
else{
document.write(“Զանգվածի “+myArray[i]+ ” էլեմենտը թիվ է։”);
}
}
}
check(randSymbol);

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: