Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 15

Դուք ունեք փոփոխական var mySite=”http://htmlbook.ru”; Գրել ֆունկցիա, որնընդունի այդ փոփոխականը, որպես պարամետր, իսկ ֆունկցիայի մարմնում indexOf() մեթոդով ստուգի արդյո՞ք այդ փոփոխականում հանդիպում է “http://” արտահայտությունը: Եթե այո, ապա էկրանին արտածել հաղորդագրություն, որ կայքի անվանման մեջ գոյություն ունի տվյալ արտահայտությունը: Այլապես արտածել, որ գոյություն չունի տվյալ հաղորդագրությունը:

Խնդիր 15var mySite="sdhttp://htmlbook.ru";function hamynknum(str){if(str.indexOf("ahttp://")==-1){document.write(str+" տողում չի հանդիպում http:// արտահայտությունը:<br>");}else{document.write(str+" տողում հանդիպում է http:// արտահայտությունը:<br>"); }}hamynknum(mySite);

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: