Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 13

Գրել ֆունկցիա, որը որպես պարամետր ստանում է որևէ տող և որպես արդյունք հաշվում է տողում սիմվոլների քանակը մեծ է տասից, թե՞ փոքր: Էկրանին դուրս բերել հաղորդագրություն այն մասին, թե՞ տողում սիմվոլների քանակը մեծ է, փոքր, թե՞ հավասար:

Խնդիր13function num(myNum){if (myNum.length>10){document.write(myNum+" տողի սիմվոլների քանակը մեծ է տասից <br>");}else if (myNum.length<10){document.write(myNum+" տողի սիմվոլների քանակը փոքր է տասից <br>");}else{document.write(myNum+" տողի սիմվոլների քանակը հավասար է տասի <br>");}}var number1=prompt("Մուտքագրեք որևէ տող։");num(number1);

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: