Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 12

Գրել ֆունկցիա, որը որպես պարամետր ստանում է որևէ տող, իսկ որպես արդյունք վերադարձնում է այդ տողի սիմվոլների քանակը: Էկրանին դուրս բերել հաղորդագրություն որում կասվի, թե քանի՞ սիմվոլից է բաղկացած տվյալ բառը:

Խնդիր 12function count(myString){    return myString.length;}var str=prompt("Մուտքագրեք որևէ տող:");document.write(str+" տողի սիմվոլների քանակը հավասար է "+count(str)+"<br>");

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: