Design a site like this with WordPress.com
Get started

2021-ի անգլերենի հունիսյան ֆլեշմոբ. 9-12

Անուն ազգանուն էլ. հասցե 

Էրիկ Գևորգյան erikgevorgyan.mskh.am

*Դասարան, դպրոցի անուն 

2.2 կուրս, Քոլեջ

*Քաղաք, գյուղ, երկիր 

Երևան

*Հեռավա՞ր ես սովորում, թե՞ առկա *

Առկա

հեռավար

I. 1. What effect does summer have on your… a) mood, b) attitude, c) health, d) motivation, e) weight, f) relationships with those around you?

a) Summer has a positive effect on my mood.
b) Attitudes change for the better.
c) We do more sports and it helps health.
d) We have more time for motivation.
e) We have both weight loss and weight gain.
f) We have more time to spend with those around us.

2. Summer vacations are ahead. Would you take on new experience this year, such as getting a summer job or volunteering? What activities could help you earn money and learn valuable life skills this summer?

This summer I can spend more time on self-education, learn new things.

II. Here are some of the most popular and widely used internet abbreviations in 2021. Somehow these catchy shorthand words have grown into the whole new language used by millennials and Gen Zers (Generation Z).Please, give the full forms of these abbreviations:

LOL

Laughing Out Loud

ASAP

As Soon As Possible

IMO

International Maritime Organization

IDC

Interactive Data Corporation

5. WYWH

Wish You Were Here

6. ZZZ

Zavod za Zdravstvena

7. TBH

To Be Honest

8. J4F

“Just For Fun”

9. NAGI

“Not A Good Idea”

10. PTB

Option 1

Option 1

Առաջադրանքը կազմեց Սիլվա Հարությունյանը

Option 1

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: