Design a site like this with WordPress.com
Get started

2.3.ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԻԼԵՐԸ, ԾՐԱԳԻՐԸ, ԸՆՏՐԱՆՔԸ

Սոցիոլոգիական հետազոտությունը բաղկացած է հինգ
հիմնական փուլերից. 1. Նախապատրաստական փուլ, 2.
դաշտային կամ առաջնային տեղեկատվության ստացման փուլ,

 1. հավաքված տեղեկատվություը մեքենայական մշակման
  նախապատրաստելու փուլ, 4. Տեղեկատվության մշակման փուլ,
 2. Վերլուծության և արդյունքների մեկնաբանման փուլ: Հինգ
  փուլերն էլ անհրաժեշտ են քանակական և հատկապես
  որակական հետազոտություների համար: Երբեմն քանակական
  հետազոտության ժամանակ տեղեկատվություն 3-րդ փուլի՝
  մեքենայական մշակման նախապատրաստելու
  անհրաժշտություն չի լինում, երբ գործ ենք ունենում մեկ անձի,
  մեկ դեպքի հետ: Նախապատրատական փուլում ստեղծվում
  է սոցիոլոգիական հետազոտման ծրագիրը և կազմվում է
  աշխատանքային պլան: Հետազոտության ծրագիրը այս բոլոր
  փուլերի տեսական-մեթոդական հիմքն է: Ծրագրի
  բովանդակությունը կախված է հետազոտության ընդհանուր
  ուղղվածությունից, գլխավոր նպատակից: Հետազոտության մեջ
  հաջողություն ունենալու համար, պետք է մշակել
  մանրակրկիտ ու հստակ մշակված ծրագրի: Սոցիոլոգիական
  22
  հետազոտության ծրագիրը բաղկացած է երկու մասից. 1.
  մեթոդաբանական, 2. ընթացակարգային: Մեթոդաբանական
  բաժինը ներառում է. հիմնահարցի ձևակերպումը,
  հետազոտության առարկայի և օբյեկտի որոշումը,
  հետազոտության նպատակի որոշումը և խնդիրների
  առաջադրումը, հիմնական հասկացությունների ճշգրտումը և
  մեկնաբանությունը, հետազոտության օբյեկտի նախնական
  համակարգային վերլուծությունը, աշխատանքային
  վարկածների ծավալումը: Ընթացակարգային
  (աշխատանքային պլան) բաժինը ներառում է. հետազոտության
  սկզբունքային (ռազմավարական) պլանը, դիտարկման
  միավորների ընտրման համակարգի հիմնավորումը,
  ելակետային տվյալների հավաքման և վերլուծության
  հիմնական ընթացակարգերի ուրվանկարը:
  Ընտրանքը սոցիոլոգիայում
  Հետազոտության գլխավոր համախումբը կազմում են
  տասնյակ, հարյուր հազարավոր, երբեմն միլիոնավոր մարդիկ:
  Նրանց համատարած հետազոտումը կապված է ահռելի
  նյութական միջոցների և ժամանակի հետ: Այդ իսկ պատճառով
  նպատակահարմար են ընտրովի հետազոտությունները, որոնք
  թույլ են տալիս օպերատիվ կերպով և անհամեմատ ավելի քիչ
  միջոցներ ծախսերով, բավարար դատողություններ անել
  գլխավոր համախմբի մասին: Սակայն ամբողջի մասին դատելը,
  նրա որևէ մասի հետազոտման արդյունքների հիման վրա
  դառնում է վիճակագրական սխալների աղբյուր: Այդ սխալների
  մեծության և հետևությունների հուսալիության որոշումը
  սոցիոլոգիական տեղեկատվության վիճակագրական մշակման
  բաղադրամասերից է: Ընտրանքը կազմելիս, ելնելով
  23
  հետազոտման ծրագրի նպատակից և խնդիրներից, հաշվի է
  առնվում հարցվողների թիվը, սեռը, տարիքը, կրթությունը,
  զբաղվածությունը և այլն:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: