Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հոկտեմբերի 15-31 նախագծեր: Անգլերեն

PLANTS AND THEIR USES.

From earliest times plants are known to play an important part in every-day
life of man. We know plants to provide us with food, clothes, shelter and many
other necessary things. We are still as dependent upon plants as primitive man
was thousands years ago. Great necessity caused primitive man to grow plants.
And the cultivation of plants is thought to be closely connected with man’s
progress. In order to grow plants one had to settle down and to begin building
houses. Primitive men had few needs except food and clothing. Civilization has
increased man’s wants to a surprising extent. The man of today is no longer
satisfied with merely having food to eat and house to live in. He wants raw
materials, which can be made into useful things and products. Our food and
clothing are produced directly or indirectly by plants. Many animals feed on
plants and produce food and raw materials used by man. Without plant neither
animals nor men will be able to live. Many things we use in everyday life are
made from plants. The paper we write on, the clothes we wear, the tables we sit
at, all come from plants. Plants are used as timber in the making of furniture and
as fuel. Many drugs are made from plants.
Plant culture began a great many years ago. The most important plants in the
world are said to have been grown 4.000 years ago. There exist very many
species of plants. But the best known to most people are those that are useful to
men. They are grown and cultivated by farmers and are called farm crops. These
crops are used for many different purposes.
Some are used directly by man, some are consumed by animals, others are
used in industry and medicine. We can certainly expect new uses to be found and
the value of other plants to be discovered.

EXERSICE

 • Insert the necessary words from the list of words given below in appropriate
  form and translate the sentences into Armenian.
 1. We know that food provide us with animal.
 2. We still depend on; plants.
 3. If we want to cultivate this crup we must study its characteristics.
 4. These plants are used for feeding animals .
 5. Crop of plants is connected with man’s progress.
 • Answer the questions.
 1. Why are plants so important in our life? We know plants to provide us with food, clothes, shelter and manyother necessary things.
 2. Are we dependent upon plants? We are still as dependent upon plants as primitive manwas thousands years ago.
 3. What has civilization increased? Civilization hasincreased man’s wants to a surprising extent.
 4. What were primitive men’s needs? Primitive men had few needs except food and clothing.
 5. What is farm crop? They are grown and cultivated by farmers and are called farm crops. These crops are used for many different purposes.
 6. What are the spheres of the usage of plants? Some are used directly by man, some are consumed by animals, others are used in industry and medicine.
 • From the text find out the synonyms for:

the place (house) to live in; great need; different kinds of medicine; to be used
by; to find out.

 • 3. Find in the text English for:

վաղ ժամանակներից-earliest times; մշակաբույսեր-crops; կախված են բույսերից-dependent upon plants; ինչպես և շատ տարիներ առաջ-many years ago; սերտ կապված է մարդկային առաջընթացի հետ; նախադարյան մարդիկ; մարդկային պահանջներ; ուղղակի կամ անուղղակի-directly or indirectly; պատրաստված են բույսերից-are made from plants; բույսերի մշակում; բազմատեսակ բույսեր; տարբեր նպատակներ-different purposes; բույսերը և նրանց օգտագործումը; օգտակար իրեր և մթերքներ; առանց բույսերի կյանքն անհնար է; բավարարված; ամենաճանչված; ոչ մարդիկ, ոչ կենդանիները-neither animals nor men; օգտագործվում են կենդնիների կողմից-are used by animals; բույսերի արժեքը-value of other plants:

 • Translate into English.
 1. Որոշ բույսեր մշակվում են չորս հազար տարուց ի վեր: Some plants have been cultivated for over four thousand years.
 2. Բույսերը ապահովում են մեզ սնունդով և հագուստով: Plants provide us with food and clothing.
 3. Բույսերը նաև հումք են, որից մենք պատրաստում ենք զանազան իրեր: Plants are the raw material from which we make various things.
 4. Ամենակարևոր բույսերն են գյուղտնտեսականները, որովհոտև նրանք ուղակիորեն օգտագործվում են մարդկանց կողմից: The most important plants are agricultural ones because they are used directly by humans.
 5. Բույսերից են պատրաստվում շատ դեղամիջոցներ: Many medicines are made from plants.
 6. Բույսերը ապահովում են մեզ փայտով, որից պատրաստվում է կահույք, թուղթ և այլ իրեր: Many provide us with wood, which is used to make furniture, paper and other items.
 7. Այս բույերը մեզ լավ հայտնի են: These plants are well known to us.
 8. Հասկանալու համար, թե ինչպես է աճում բույսը, հարկավոր է բուսաբանություն ուսումնասիրել: To understand how a plants grows, you need to study botany.
 9. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերը ամենակարևոր բույսերն են մեր կյանքում: Crops are the most important plants in our lives.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: