Design a site like this with WordPress.com
Get started

MY FAVORITE WRITER. ԻՄ ՍԻՐԵԼԻ ԳՐՈՂԸ

«Մասնագիտական հաղորդակցում օտար լեզվով» , էջ 35,36

Անծանոթ բառեր

Reject- մերժել

courage- քաջություն

circumstance- հանգամանք

farewell- հրաժեշտ

Unwilling- ակամա

achieved- հասել է

committed- կատարված

inevitable- անխուսափելի

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: