Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանքներ

Տնային հանձնարարություն
Ստեղծել զանգված var fruits=[“նարինջ”,”բանան”,”տանձ”];
էկրանին արտածեք այդ զանգվածը,զանգվածի վերջում ավելացրեք խնձոր և անանաս։
Էկրանին արտածեք թե քանի միրգ կա այդ զանգվածում։
Զանգվածից հեռացրեք առաջին և վերջին էլեմենտները։
Էկրանին արտածեք այդ զանգվածը։
splice() մեթոդը
։

Կոդ

var fruits=[“նարինջ”,”բանան”,”տանձ”];
document.write(fruits+”
“);
fruits.push(“խնձոր”);
document.write(“fruits զանգվածի վերջին էլեմենտն է “+fruits[fruits.length-1]+”
“);
fruits.unshift(“անանաս”);
document.write(fruits+”
“);
fruits.pop();
document.write(fruits+”
“);
fruits.shift();
document.write(fruits+”
“);

Ստացվածնարինջ,բանան,տանձ
fruits զանգվածի վերջին էլեմենտն է խնձոր
անանաս,նարինջ,բանան,տանձ,խնձոր
անանաս,նարինջ,բանան,տանձ
նարինջ,բանան,տանձ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: