Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առցանց աշխատանքներ, 11.05-22.05

Առցանց աշխատանք, աշխարհագրություն,նախագիծ

Առցանց ուսուցում։ Հայոց լեզու մայիսի 18-22

Հատված էպոսի 3-րդ ճյուղից:

Ընտանեկան կրթության առցանց դպրոց. Քոլեջ, երաժշտություն — 27.04 — 15.05. 2020

Առցանց ուսուցում։ Հայոց պատմություն մայիսի 18-22 2

Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների (Հասարակագիտություն) առարկայի, մայիսի 11-15-ի հանձնարարություններ 2

Առցանց աշխատանք, ռուսաց լեզու, 27-01

Առցանց աշխատանք,ռուսաց լեզու 11.05-22.05

Մաթեմատիկա։ մայիսի 18-22

Առցանց ուսուցում: Հայոց պատմություն մայիսի 11-15 1

Առցանց ուսուցում։ Հասարակագիտություն մայիսի 18-22 1

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: