Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ: ՕՐ ՉՈՐՐՈՐԴ

1․ Ձուկը հավասարակշռվում է 1կգ կշռաքարով և այդպիսի ձկան կեսով։ Որքա՞ն է կշռում այն։ Պատ․՝1․5


2.Ո՞ր 4 տառանոց բառն է, որ 22 բոլոր դպրոցականները գրում են սխալ։ Պատ․՝Սխալ


3.Մեծ մատիտն ունի 2 ծայր, երկուսը՝ 4: Քանի՞ ծայր ունի 1,5 մատիտը։ Պատ․՝ 4

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: