Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանքներ մաթեմատիկա մայիսի 11-15

207․

 1. ա) Ոչ
 2. բ) Այո
 3. գ) Այո
 4. դ) Այո

208․

 1. ա) x = 0, y = -9; y = 0, x = 5/9
 2. բ) x = 0, y = 15; x = 0, y = 5
 3. գ) x = 0, y = 8; y = 0, x1 = 2, x2 = — 4/3
 4. դ) x = 0, y = x2 — 121; y = 0, x = — 11, x1 = 11

209.

ա) f (x) = 2x — 1, g (x) = 9- 3x

2x — 1 = 9 — 3x

5x — 10, x = 2

բ) f (x) = 5 — x, g (x) = 7 + x

2x = — 2, x = — 1

f (2) = x (2) = 2 x 2 — 1 = 9 — 3 x 2 = 3

2;3

f (-1) — g (-1) = 6

-1;6

Խնդիրներ․

 1. Քառանիշ թվի առաջին թվանշանը 7 է: Եթե այդ թվանշանը տեղափոխենք վերջին տեղը, թիվը կփոքրանա 864-ով: Գտնել սկզբնական թիվը:
 2. 7681
 3. Հնգանիշ թվի առաջին թվանշանը 1 է: Եթե այդ թվանշանը տեղափոխենք վերջին տեղը, թիվը կմեծանա 2187-ով: Գտնել սկզբնական թիվը:
 4. 11354
 5. Երեք թվեր, որոնց գումարը 12 է, կազմում են թվաբանական պրոգրեսիա: Եթե երրորդ թիվը փոխարինենք 8-ով, ապա կստացվի երկրաչափական պրոգրեսիա: Գտնել այդ թվերը:
 6. 2, 4, 6
 7. Քանի՞ ժամում հեծանվորդը կանցնի 84կմ, եթե նա առաջին ժամում անցնում է 15կմ, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդ ժամում՝ 1կմ-ով պակաս, քան նախորդ ժամում:
 8. Երկու բրիգատներից յուրաքանչյուրը վերանորոգեց 10 կմ ճանապարհ,թեև երկրորդ բրիգատը առաջինից մեկ օր պակաս աշխատեց: Քանի՞կմ վերանորոգեց բրիգատներից յուրաքանչյուրը մեկ օրում, եթե նրանք միասին մեկ օրում վերանորոգում են 4,5կմ:
 9. 1․ 2կմ, 2․ 2.5կմ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: