Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առցանց աշխատանք,կենսաբանություն,մարտի 30-ապրիլի 3

Մարդու տնտեսկան գործունեության հտևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրները:
Գաղափար կենսոլորտի մասին,կենսոլորտի բաղադրիչները,կենդանի նյութ:
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել առօրյաում ձեզ հանդիպող մարդու տնտեսկան գործունեության հտևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրների օրինակներ, տալ դրանց հնարավոր լուծումներ:

Մարդու տնտեսկան գործունեության հտևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրները:

  Համամոլորակային հիմնախնդիրներ կամ Գլոբալ խնդիրներ՝ արդիականության համամարդկային խնդիրներ, որոնք շոշափում են ներկա և ապագա սերունդների կենսական շահերը, և որոնց լուծումը պահանջում է բազմաթիվ պետությունների համատեղ ջանքերը։
         Այդ խնդիրներից կարևորներն են մեր մոլորակի բնակ­չության ժողովրդագրական իրավիճա­կի կտրուկ փոփոխությունը, շրջակա միջավայրի աղտոտումը, միջազգային ահաբեկչության ու թմրամոլության լայն տարածումը։ Գլոբալ խնդիրների կարևորության համընդհանուր գիտակցումը ենթադրում է համապատասխան փիլիսոփայական իմաստավորում, մասնավորապես մարդկության միասնության, մարդու պատասխանատվության, բնության հետ հասարակության ներդաշնակության անհրաժեշտության ըմբռնում։          Մարդկության համար առավել հրատապ են հետևյալ համամոլորակային հիմնախնդիրները, կապված բնապահպանության հետ.1.     բնապահպանական հիմնախնդիրը՝ կապված բնական միջավայրի խախտման հետ,

 1. համաշխարհային օվկիանոսի հիմնախնդիրը՝ առաջին հերթին կապված նրա կենսաբանական արդյունավետության և աղտոտման հետ,
 2. կլիմայի փոփոխության հիմնախնդիրը։

     Տնտեսական զարգացման տարբեր մակարդակ ունեցող երկրներում խոշորամաշտաբ տնտեսական գործունեությունը և դրա դինամիզմն իրենց հետ բերում են ոչ միայն դրական, այլև բացասական հետևանքներ, այդ թվում՝·         բնական ռեսուրսների կտրուկ և ոչ միշտ արդարացված սպառումը,·         արտադրական գործունեության բացասական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա և մարդկանց կյանքի էկոլոգիական պայմանների վատթարացումը:Մարդկային արտադրական գործունեությունը լուրջ վտանգ կարող է սպառնալ շրջապատող միջավայրին, եթե այն իրականացվի առանց հաշվի առնելու շրջապատող միջավայրի պահպանության պայմանները։ Մասնավորապես վտանգավոր կարող են լինել էներգետիկայի և մշակող արդյունաբերության մի շարք ճյուղերի (նավթի վերամշակում, միջուկային էներգետիկա, քիմիական արդյունաբերություն, գունավոր մետալուրգիա) օբյեկտները, գյուղատնտեսության քիմիացումը, ավտոմոբիլային, ջրային և օդայինտրանսպորտի աճը։ Միլիոնավոր հա արգավանդ հողեր օգտագործվել են շինությունների համար կամ, ենթարկվելով իռիգացիոն ու տեխնիկական էրոզիայի, դուրս մնացել գյուղատնտեսության օգտագործումից։ Մինչդեռ բնության մեջ 90 սմ հաստությամբ հողաշերտ ստեղծվում է, միջին հաշվով, 16 հազար տարում։ Բազմաթիվ երկրներ խմելու ջրի պակասի պատճառով սառցալեռներ են տեղափոխում Գրենլանդիայից։ Միաժամանակ ջրային աղբյուրներն ու Համաշխարհային օվկիանոսը աղտոտվում են արդյունաբերության, գյուղատնտեսության ու կոմունալ տնտեսության թափոններով (տարեկան 10 միլիոն տ նավթամթերքի մնացորդներ են թափվում Համաշխարհային օվկիանոս)։          Վառելիքի այրումից յուրաքանչյուր տարի մթնոլորտ են անցնում միլիարդավոր տոննաներով ածխաթթու գազ, 20 միլիարդ տոնաից ավելի արդյունաբերական և այլ թափոններ։ Մթնոլորտում ածխածնի երկօքսիդի ավելացումը ջերմոցային էֆեկտի շնորհիվ խորացնում է օդի և Երկրի մակերևույթի ջերմաստիճանի բարձրացման վտանգը։ Աշխարհի խոշոր շատ քաղաքներում օդը վտանգավոր է դարձել մարդու առողջության համար։ Օդի աղոտության պատճառով իջնում է արտադրողականությունը, քայքայվում են մետաղական ու բետոնե կոնստրուկցիաները, շենքերը, շինություններն ու հուշարձանները։ Զգալի վնաս է հասցվել նաև բուսական ու կենդանական աշխարհին։ Անհետացել են բույսերի և կենդանիների բազմաթիվ հազվագյուտ և թանկարժեք տեսակներ։ Արժեքավոր կենդանիների շատ տեսակներ գտնվում են անհետացման շեմին և գրանցված են «Կարմիր գրքում»։         Վերջին հարյուրամյակի ընթացքում աշխարհի անտառների մակերեսը կրճատվել է 1,5 անգամ և շարունակվում է կրճատվել։ Ոչնչացվում են Ամազոնի ավազանի (մոտ 5 միլիոն կմ2 մակերեսով) անտառները։Շրջակա միջավայրի պահպանութան հիմնական խնդիրներն են շրջակա միջավայրի բնական վիճակի պահպանումը, վերականգնումը, վնասազերծումը, բնական պաշարների խելամիտ օգտագործումը, շրջակա միջավայրի վրա ֆիզիկաքիմիական, կենսաբանական և այլ վնասակար ազդեցությունների նվազեցումն ու կանխումը։
ՀՀ շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ վավերացրել է մի շարք համաձայնագրեր և ստանձնել միջազգային պարտավորություններ։ Սակայն խնդիրներ բազում են և ունեն անհապաղ լուծման կարիք:

Գաղափար կենսոլորտի մասին,կենսոլորտի բաղադրիչները,կենդանի նյութ:

կենսոլորտ

Ծանոթանալով երկրագնդի տարբեր ոլորտներին՝ կարող ենք նշել, որ դրանցից ամենամեծը և ամենատարածվածը, որր բնակեցված է տարբեր կենդանի օրգանիզմներով, կենսոլորտն է:

Կենսոլորտ հասկացությունր տվել է ավստրիացի գիտնական էդվարդ Զյուսը դեռևս 19-րդ դարում՝ իր «Երկրի դեմքը» գրքում: Քանի որ կենդանի օրգանիզմներն ունեն շատ լայն տարածում, ուստի կենսոլորտն րնդգրկում է ողջ ջրոլորտը, քարոլորտի վերին և մթնոլորտի ստորին շերտերը: Այդ շերտերում կան միջավայրի այնպիսի պայմաններ, որոնք նպաստավոր են կենդանի օրգանիզմների համար:

Կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչներից են բույսերը և կենդանիները: Դրանք իրենց չափերով տարբեր են, ունեն տարբեր կառուցվածք, կենսագործունեության առանձնահատկություններ և հետաքրքիր հարմարանք­ներ, որոնք հնարավոր են դարձնում կյանքը երկրագնդի տարբեր ոլորտնե­րում: Կաղինը և բարդին, ծիրանենին և խնձորենին, խատուտիկը և ցորենը բույսեր են: Իսկ ճանճը և բզեզը, գորտը ե մողեսը, հավը և շունը կենդանի­ներ են: Սակայն, բույսերից և կենդանիներից բացի՝ կան նաև այլ կենդա­նի օրգանիզմներ: Մի մասը շատ փոքր է՝ անզեն աչքով անտեսանելի: Դրանք մանրէներն են՝ հիմնականում բակտերիաները: Մյուս մասր սնկերն են: Մանրէները և սնկերը ևս կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչներ են: Նշված չորս խոշոր խմբերի կենդանի օրգանիզմները կազմում են թագավորություններ:

Մարդը դասվում է կենդանիների թագավորությանը։ Սակայն մարդն առանձնահատուկ է, քանի որ նա ակտիվորեն ներգործում է բնության վրա, փոփոխում վերջինս: Բայց բնության նման փոփոխությունները ոչ միշտ են դրական: Հաճախ ստիպված ենք լինում հաղթահարել մարդու տնտեսական գործունեության բացասական հետեանքները: Պետք է իրա­կանացնել միջոցառումներ, որոնք ամեն գնով կպահպանեն բնությունը:

Կենդանի օրգանիզմները միայնակ չեն կարող երկարատև գոյատևել, նրանք փոխազդում են տարբեր մարմինների և նյութերի հետ: Այդ նյութե­րից է, օրինակ, թթվածինը, որով կենդանի օրգանիզմների մեծ մասր շնչում է: Կենդանի օրգանիզմների համար շատ մեծ դեր ունեն ջուրը և հանքային նյութերը: Բույսերն աճում են հողում: Նավթը և գազը հանածոներ են, ո­րոնք ունեն շատ մեծ նշանակություն մարդու կյանքում: Բայց դրանք կեն­դանի օրգանիզմների գործունեության արդյունք են: Նյութերի այս ցանկր կարելի է շարունակել: Բոլոր այդ նյութերր համարվում են կենսոլորտի բա­ղադրիչներ:

Կենսոլորտը մի ուրույն ամբողջություն է, բարդ համակարգ, որտեղ կենդանի օրգանիզմները միասին կատարում են կարևոր գործառույթներ: Դրանցից է, օրինակ, Երկրագնդում տարբեր նյութերի հոսքր, որն իրակա­նանում է կենդանի օրգանիզմների միջոցով: Շատ նյութեր, օրինակ՝ ջուրր կամ ածխաթթու գազր, հեռանում են կենդանի օրգանիզմից, հայտնվում շրջակա միջավայրում և հետո նորից վերադառնում կենդանի օրգանիզմ: Տեղի է ունենում նյութերի մի շրջապտույտ:

Բերել առօրյաում ձեզ հանդիպող մարդու տնտեսկան գործունեության հտևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրների օրինակներ, տալ դրանց հնարավոր լուծումներ:

Անտառների հատում

Անտառների անկանոն հատումների պատճառով շատ կաթնասուններ լքել են իրենց բնական կենսավայրերը։

Անտառների ոչ ճիշտ շահագործման հետևանքով արագանում ու խորանում են հողերի էրոզիան, անտառային գետերի ու ջրամբարների տղմակալումն ու «ծաղկումը», խախտվում անտառի ջրագրական ռեժիմը։ Անտառային հողերում ջրի պակասի պատճառով տեղի են ունենում առավել խոնավասեր խոտան ծառատեսակների քանակական ու որակական փոփոխություններ։ Սկսվում է անտառային հողերի կենսահամակեցությունների մարդահարույց հաջորդափոխություն (սուկցեսիա) և անտառների վերջնական դեգրադացիան՝ բնական անտառ → երկրորդային անտառ → դիֆուզ ցրված գաճաճ ծառատեսակներ → թփուտներ → անապատացում սխեմայով։

Արդյունաբերական բնօգտագործում

Հայաստանում մեծ մասշտաբների է հասել նաև արդյունաբերական բնօգտագործումը։ 1920-ականների 2 տասնյակ փոքր ու միջին ձեռնարկությունների փոխարեն ներկայումս ավելի քան 200 բնակավայրում կան արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որոնք տեղադրված են մինչև 2000-2100 մ բարձրության լանդշաֆտային տարածքներում։ Բնական պաշարների օգտագործումն ու դրանից ստացվող համախառն արտադրանքն աճել են հարյուրապատիկ՝ հիմնականում էքստենսիվ զարգացման ու բնական պաշարների անխնա շահագործման հաշվին, իսկ էկոլոգիական խնդիրները չեն կարևորվել։ Հետևանքը եղել է այն, որ օտարվել են նոր հողատարածքներ, դեգրադացվել բնական լանդշաֆտներ, աղտոտվել են հողերը, օդային և ջրային ավազանները։

Լեռնահանքային արդյունաբերություն

Զգալի բացասական ազդեցություն է գործում լեռնահանքային արդյունաբերությունը. այդ նպատակով տրամադրված հողերի ընդհանուր տարածքը կազմում է 9, 7 հզ. հա, խախտված հողերինը՝ 8, 275 հզ. հա, թափոնապահեստներին հատկացված հողերինը՝ 1, 425 հզ. հա.:

Օդային ու ջրային ավազաններ

Աղտոտված են նաև օդային ու ջրային ավազանները։ Կան ջրավազաններ (օրինակ՝ Դեբեդ և Ողջի գետերի), որոնց ջրային բուսական ու կենդանական աշխարհները խիստ աղքատացել են գետը թափվող արդյունաբերական ջրերից։ Իրենց բացասական ազդեցությամբ աչքի են ընկնում արդյունաբերության հատկապես մետաղաձուլական և քիմիական ճյուղերը։ Չնայած վերջին շրջանում դրանց ծավալները զգալիորեն նվազել են, սակայն երկրի լանդշաֆտներին ու կենսաբազմազանությանը հասցրած վնասը զգալի է։

Գունավոր մետաղաձուլություն

Հանրապետության գունավոր մետաղաձուլության արտադրական թափոնների ծավալը ջրային ավազաններում հասնում է մինչև 200 միլիոն մ³, իսկ թունավոր թափոնները 1980-ականների վերջին կազմել են շուրջ 18 հզ. տ.: Ֆտորը, որն արտանետվում է ալյումինի գործարաններից, հատկապես ազդում է ծիրանենու վրա. պտուղները չեն հասունանում, պնդանում են, չորանում ու դառնահամանում են։

Ցեմենտի արտադրություն

Կենսաբազմազանության վրա զգալի բացասական ազդեցություն է թողնում ցեմենտի արտադրությունը։ Հրազդան և Արարատ քաղաքներն ու դրանց մերձակա տարածքները չափազանց աղտոտված են ցեմենտի փոշով, որն ազդում է հատկապես ագրոկենսաբազմազանության ու անտառային կենսահամակարգի վրա։

Բնական լանդշաֆտների վրա գնալով աճում է նաև ծավալվող շինարարության բացասական ազդեցությունը։

Տրանսպորտ

Գնալով ավելանում է տրանսպորտի վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա. ավելի քան 850 կմ երկաթուղային ու 13 հզ. ավտոմոբիլային ճանապարհներին ամբողջովին ոչնչացվել են բնական կենսահամակարգերը։

Էներգետիկա

Բնական միջավայրի վրա ազդող հզոր գործոն է էներգետիկան, որի արդյունաբերական արտանետումներում մեծ է ջէկերի բաժինը։ ՀԱԷԿ-ը հատկապես վտանգավոր է շահագործման տեխնոլոգիական ռեժիմի հնարավոր շեղումների առումով և թափոնների առավել վտանգավորությամբ:

Քիմիական արդյունաբերություն

Հայաստանում և հատկապես Երևանում խորհրդային տարիներին քիմիական արդյունաբերության գերկենտրոնացման և դրա վտանգավոր հետևանքների դեմ համաժողովրդական պայքարի ալիք բարձրացավ 1980-ականների վերջին։ Այդ ալիքի ճնշման տակ փակվեցին հանրապետության քիմիական արդյունաբերության հսկա «Նաիրիտ» ԳԱՄ-ը (1990), ՀԱԷԿ-ը (1991) և այլ ձեռնարկություններ։

Չնայած հետագայում հարկ եղավ դրանք վերաբացել, բայց նաև հաջողվեց հանրապետությունում առաջին պլան մղել բնապահպանական խնդիրները և խթանել բնապահպանական կազմակերպությունների ստեղծումը։

Զատկական ընտանեկան ծես
1․ուսումնասիրել ձվի օգտակար հատկությունները
2․Ինչպիսի՞ օրգանական  և առողջարար ( բույս, տերև, արմատ և այլն) նյութերով կարող ենք ներկել ձուն

Պատասխան 1,2

Հավի ձուն օրգանիզմի համար օգտակար 12 վիտամիններ է պարունակում. Այն բավականաչափ հարուստ է հատկապես А, В1, В2, В9 (ֆոլաթթու) եւ Е վիտամիններով, իսկ D վիտամինի բաղադրությամբ միայն ձկան յուղին է զիջում: Օգտակար միներալներից էլ կալցիումը, ֆոսֆորը, յոդը, երկաթը, պղինձն ու կոբալտն են առկա:

Որոշ փորձագետների պնդմամբ, ձուն նաեւ հակաօքսիդանտային հատկություններով է աչքի ընկնում. շաբաթական մի քանի ձու ընդունող կանանց մոտ կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման անհամեմատ ցածր ռիսկ է գործում:

Հավի ձուն իմունային համակարգն ամրապնդելու ներուժ եւս ունի եւ արդյունավետ պրոֆիլակտիկ միջոց է՝ աթերոսկլերոզի ու սրտանոթային հիվանդությունների դեմ պայքարի համար: Այն նաեւ դրական անդրադարձ է ապահովում ստամոքսաաղիքային համակարգի վրա եւ կարող է խոցային հիվանդության դեմ պայքարի միջոց ծառայել: Ձվի՝ տեսողության վրա անդրադարձը նույնպես չի կարելի թերագնահատել. սննդատեսակի մի շարք բաղադրիչներ աչքերը կատարախտից պաշտպանելու հատկություն ունեն: Բացի այդ էլ, ուղեղի աշխատանքը, հիշողությունը եւ մտավոր կարողությունները բարելավելու հնարավորություն են ընձեռում:

Երեխա լույս աշխարհ բերելու մտադրություն ունեցող զույգերին գիտնականները խորհուրդ են տալիս սննդակարգի մեջ անպայման ձու ներառել, քանի որ այն տղամարդու սերմնահեղուկի որակական հատկանիշները բարձր պահելու, իսկ կանանց էլ պտղի զարգացման համար անհրաժեշտ ֆոլաթթվով ապահովելու հատկություն է դրսեւորում:

Հավին ձուն նաեւ ոսկրային հյուսվածքների ամրապնդմանը եւ ատամների, եղունգների ու մազերի որակի բարելավմանն է նպաստում:

Կալորիականություն

Հավի մեկ ձուն շուրջ 157 կալորիա է պարունակում: Դեղնուցը գլխավորապես սպիտակուցներից, ճարպերից եւ խոլեստերինից է բաղկացած, իսկ սպիտակուցը՝ ջրից ու սպիտակուցներից: Քանի որ ձվի բաղադրության մեջ առկա սպիտակուցները հեշտությամբ են մարսվում եւ կարող են մկանների զարգացման հանգեցնել, մարզիկներին խորհուրդ է տրվում անպայման սննդակարգի մեջ հավի ձու ներառել:

Նախազգուշական միջոցառումներ

Բոլոր՝ վերը հիշատակված օգտակար հատկությունների հետ միասին, ձուն կարող է նաեւ սպառնալիք պարունակել՝ մարդու առողջության համար: Վտանգն, առաջին հերթին, մակերեսին գտնվող, երբեմն նույնիսկ՝ ներս թափանցող տարատեսակ մանրէների եւ մակաբույծների հետ է կապված: Այնպես որ, վտանգավոր հիվանդություններից խուսափելու համար, հարկավոր է ձուն պատշաճ ջերմային մշակման ենթարկել եւ ոչ մի պարագայում հում վիճակում չուտել: Մասնագետները խորհուրդ են տալիս նաեւ հում ձվին դիպչելուց հետո ձեռքերն անպայման լվանալ:

3․Պատրաստել տեսադաս

Առցանց աշխատանք,մարտի 30-ապրիլի 14,հայոց լեզու

1.Փոխիր տրված բառերի մուգ գրված տառերը և ստացիր նոր բառեր:
Գիրք — գիրկ

տանկ — տանձ

սանր — մանր

մարագ — կարագ

նոր — հոր

բարդ — վարդ
2.Փակագծերում նշված բառերից ընտի՛ր ճիշտը և տեղադրի՛ր նախադասությամ մեջ:
Երեկոյան (բառաչում, մայում) էին մարգագետիններից տուն եկող կովերն ու հորթերը:
Մի կատաղի քամի (ճռնչաց, շառաչեց) այնպիսի սաստկությամբ, որ հնօրյա ծառերն արմատից սկսեցին տատանվել:
Գեղջուկի և երկրագործի համար սկսվել էր հողային աշխատանքների (եռուն, եռանդուն) շրջան:
Միայն սայլերին լծված (նժույգների, ձիերի) խրխնջյունն էր մերթընդմերթ ընդհատում լռությունը:
Քո պատմած դեպքը սովորական (հնարք, հնարանք) է, այլ, ոչ թե իրականություն:
3.Բացատրի՛ր դարձվածքները բառարանի օգնությամբ:
Իրար սրտից ջուր խմել – Իրար հաճելի վարմունք ունենալ
Հազար մաղով անցկացրած –Առանց ամոթի՝ անամոթ
Հիվանդի համար ջուր բերող – Դանդաղաշարժ
Գլխին կրակ թափել – Բարկանալ
Կանաչ-կարմիրը կապել – Ամուսացնել
Կոպեկի համար մեռած – Ագահ, ժլատ
Ուրիշի բնում ձու ածել – Օտարին կամ ուրշին օգուտ տվող
Ոտքի կոխան դարձնել – Ոտքերի տակ տալ, ոտնահարել
Փուշը մատից հանել – Նեղության պահին օգնության գալ
Գրքի մի երեսը կարդալ — հարցին մոտենալ մեկ կողմից


4.Լրացրե’ք բաց թողնված տառերը,  երկհնչյունները, կրկնակ բաղաձայնները:
Շինծու, կարգազանց,  առէջ,  բարորություն, անջրդի,  տախտակ, բացօթյա, անդորրություն,  անդրավարտիք,սիգապանծ,  խորդուբորդ,  կմախք,  կծկտուր,  ճեպընթաց, դժխոյական:
5.Կազմեցե’ք   6 բառ`   սյունակներից    ընտրելով  մեկական  արմատ.:

Խուլ խոտհարք- խլահավ

սեզ հանդակ – սիզախոտ

մասնիկ դիմակահանդես – հանդամաս

խոժոռ երաշտահավ – խոժոռադեմ

մրջյուն անտանելի – մրջնաբույն

բեռ արծվաբույն – բեռնատար

6.Յուրաքանչյուր   սյունակից   ընտրելով մեկական  նախածանց  և արմատ` կազմեցե’ք  6  նախածանցավոր   բառ:

Ենթ անկյունագիծ – ենթագլուխ

նախ շրջադարձ – նախագիծ

հար գլխագին – հարատև

արտ տևողություն – արտասահման

վեր մշտավառ – վերադարձ

առ սահմանապահ – առմիշտ

7.Յուրաքանչյուր սյունակից  ընտրելով մեկական վերջածանց և արմատ` կազմեցե’ք  6 վերջածանցավոր բառ:                  .

Ցանցաթաղանթ       ուք

խաչագող                  ան

կալվածատեր         ոն

քսայուղ                  յալ

հավելավճար         կեն

կովկիթ                   ույթ

8.Տրված  զույգ  բառերից  ընտրեցե’ք  մեկական  արմատ  և  կազմեցե’ք   մեկական  բարդ  բառ:

Խոհական —  այլատարր — տարրախոհ

զմայլելի  —  մեծահոգի — հեգեզմայլ

որակազրկում — բարձրաբերձ — բարձորակ

դրամապանակ – հիմնավոր — հիմնադրամ

արշավախումբ —  հաղթական — հաղթրաշահ

պատվարժան – ինքնամեծար — մեծապատիվ

9.Առանձնացրե’ք հոմանիշային  6 զույգ:
Այգաբաց, անդրավարտիք, ամանոր,  նավասարդ, արփի, փափագ, արգասիք, բաղձանք,  թախիծ,   արեգակ, արշալույս, արդյունք, տաբատ,  նոխազ

Այգաբաց – արշալույս, անդրավարտիք – տաբատ, ամանոր – նավասարդ, արփի – արեգակ, փափագ – բաղձանք, արգասիք – արդյունք։

10. Առանձնացնել հականիշային 6 զույգ:
Տերևազուրկ, սինլքոր, երանգավառ, համր, վեհանձն, սաղարթախիտ, չոր, տգեղ, խոսուն, խորդուբորդ, դժգույն, տամուկ, ողորկ,  վճիտ,

Տերևազուրկ – սաղարթախիտ, սինլքոր – վեհանթն, երանգավառ – դժգույն, համր – խոսուն, չոր – տամուկ, խորդուբորդ – ողորկ

11.Փակագծում  տրված բառերը տեղադրեցե’ք  բաց թողնված  տեղերում` ենթարկելով անհրաժեշտ   փոփոխությունների:
Ամռանը   նա սիրում էր  նստել պատշգամբի   առաջ  փռված   պարտեզում,  որտեղով  անցնում  էր  մեծ առուն .այն գալիս էր ընդարձակ հովիտը շրջապատող սարերից    և   գնում  դեպի դաշտերը:

(սար, փռել,  ամառ, որտեղ)

Որքան  մոտենում  էինք,  այնքան ավելի նշմարելի  էին դառնում գյուղի տներին   ու այգիները,  երդիկից ելնող ծխի սյուները:

(երդիկ, դառնալ, ծուխ, տուն)

Լիլիթի   վեր սլացող հոգին   չէր  երկնչում  ոչ մի խոչընդոտից,   ձգտում   էր  դեպի երկնասլաց  բարձրունքին նմանվող   ժայռերը,   տենչում  լեռների  երկնամերձ սյանը։

(սյուն, խոչընդոտ, սլանալ, բարձունք)

Գործնական աշխատանք, կապ

Հետևյալ կապերը խմբավորեք ըստ շարադասության:
Առաջառթիվ, ի,  անկախ, հետ, մասին, առանց, համաձայն, սկսած, ըստ, մեջ, չափ, քան, առ, բացի, հանձին, պես, մինչև, համար, ի դեմս, նախքան, միջև, զատ, շուրջ, շնորհիվ, հանուն, վրա, որպես, փոխարեն, վերաբերյալ, չնայած, հեռու, հակառակ, մինչ, տակ, ներքո, նկատմամբ:

Ետադրությամբ կառույցները փոխարինեցեք հոմանիշ նախադրությամբ կառույցներով:
ա) հանգամանքներին չնայելով — Չնայած հանգամանքին
բ)  առյուծի պես — Ինչպես առյուծ
գ) հրամանի համաձայն — Ըստ հրամանի
դ) սովյալների օգտին —
ե) սկսելուց առաջ — մինչ սկսելը
զ) հավատի համար —
է) այն մասին
ը) թշնամիների դեմ:

Շարադրիր մտքերդ` ներկայացնելով գարնան անձրևը:

Սիրում եմ գարնանային, արևոտ անձրևը։ Հաճախակի չի լինում, բայց սպասված է։ Անձրևից հետո այնքան մաքուր օդ է լինում, որ ես արագ իջնում եմ բակ զբոսնելու։ Անձրևից հետո դուրս է գալիս ծիածանը իր յոթ գեղեցիկ գույներով։ Աննկարագրելի գեղեցկություն է տիրում։ Գարնան անձրևը ավելի շատ եմ սիրում քան աշնան, գարնան անձրևը, արևոտ, հանգիստ է, որ մարդիկ խուճապի չեն մատնվում ու չեն գնում տուն, այլ վայելում են եղանակը։

Գործնական աշխատանք

Տրված բառերը տեղադրիր նախադասություններում ընդգծված բառերին փոխարինելով:

1.Եփվել, բորբոքվել:
Ջուրը թեյնիկում վաղուց արդեն եփել էր, բայց նա չէր նկատում: Բարկությունից արյունը բորբոքվել էր երակներում, սիրտը տակն ու վրա էր      լինում:

2.Ուղեկցել, ընկերություն անել, միանալ:

Ընկերություն է անում դիմացի շենքում ապրող մի տղայի հետ: Միացան, որ միասին անեն իրենց ուժերից վեր այղ գործը: Մինչև քաղաք ուղղեկցեմ քեզ, որ մենակ չգնաս:

3.Կռել, թակել, գանահարել, քննել:

Ավազակներն այնպես էին ծեծել խեղճին, որ ձին թողել ու փախել էր: Այնպես համառորեն է թակում դուռը, կարծես վստահ է, որ տանը մարդ   կա:
Երկաթը տաք-տաք են ծեծում:
Այդ հարցն այնքան քննարկել, որ ոչ մեկին այլևս չի հետաքրքրում:

4.Ավարտել, վերջը տալ (ուտել):

Գործը ավարտելուց հետո, երկար ժամանակ դրան այլևս չէր անդրադառնում:
Մեկն իր բաժին միրգն արագ վերջը տվեց ու դունչը մեկնել վանդակի շուրջը խմբված երեխաներին, որ էլի տան:

Առցանց աշխատանք, 30-14, ռուսերեն

1.  Подытожим проект  « Женщины, которые изменили мир» 

Итоги проекта:

2.Работаем над проектом  <<Пасха>>

3.Тексты для чтения и обсуждения  — слайды 230-234. Читаем и отвечаем на вопросы (письменно).

—————————————————————————

4.Выберите одну из тем и напишите по ней сочинение (аргументированно и не двумя предложениями):

 1. Жизнь-это Дар,который нужно беречь.
 2. Смысл жизни.
 3. Человек во вселенной.
 4. Человек и природа как философский вопрос.
 5. Что я могу сделать для сохранения природы.

3. Текст для чтения и обсуждения

1)Организованные и неорганизованные люди.
Для всех в сутках 24 часа, но одним людям на всё хватает времени, а другим- времени ни на что не хватает. У первых Каждая минута спланирована, они делают всё вовремя, никогда не опаздывает, ни о чём не забывают. А вторые везде опаздывают, никакое дело не могут сделать в с,рок тратить драгоценное время в пустяки. Девиз первых: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня!». Девиз вторых: «ставь гонки!»

 1. Как вам кажется, на что мы обычно зря тратим время? Разговоры по телефону? Сиденье у телевизора?
  Не умеем сказать «нет» в тех случаях, когда не хотим в чём-то участвовать.
 2. А что помогает экономить время? Компьютер?
  Компьютер помогает экономить время потому, что то, что надо нам Мы можем с помощью компьютера найти в короткое время.
 3. Вы знаете организованных и неорганизованных людей? С кем приятно иметь дело?
  Конечно с организованными, но если человек имеет доброе сердце и у него хороший характер то с ним можно попросту общаться и неважно он организованный или неорганизованный человек.
  2)Время дорого! Как его экономить?
 • проанализируйте, почему всем не хватает времени и как это устроить.
 • носите с собой дневник, Записную книжку, ручку, записывайте всё свой дела.
 • неприятное дела Нне откладывайте
 • на мелкие дела выделить один день в месяц.
 • Используйте время «ожиданий»
 • читайте быстро, отыскивая в текста главное как можно быстрее.
 • кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. Полноценно отдыхайте.
  -периодически выделяйте время, чтобы побыть в одиночестве.
  -не забывайте выделять время для для встречи с друзьями.
 • Не стесняйтесь давать и поручение другим.
 • заглядывайте в будущее: покупаете продукты и одежду впрак.
  По-моему все советы полезны, но не все будут следовать этим правилам.
  3) Время- врач или палач?
  Время часто называют «палачом»: она всё и всех уносит вечность: еще его называют обманщиком, бесплатным и беспомощным. А порой время хвалят, называют «врачом» который «лечит»: острота горе немного смягчает со временем, а самый летсный из эпитетов времени «страж», она охраняет прошлое очень нежно. Поэтому нет более прочного вида бытие о чем прошлое: « сделать бывшее не бывшим не могли даже Олимпийские боги»
  Что для вас время? Плач? Врач? Страж?
  Для меня время это и «врач» и «страж». Есть воспоминания из прошлого что нельзя забывать, но и «врач» для меня значит очень многое ротому, что со временем этот боль, горе всё со временем пройдёт. И с прошлым нельзя расстаться потому, что эти воспоминания это наша жизнь.
  4) сочинение самое важное экономия-экономия времени
  Человечества в 21 веке очень много времени тратят по пустякам. Каждый человек должен всё планировать, чтобы в будущем не было неприятностей и если мы хотим экономить время. Человек должен тратить своё время грамотно, на учёбу, на друзей и т. д., но не забываем о отдыхе, которой тоже для человека очень важно.
  Чтобы появилось больше возможностей делать то, что нам нравится, необходимо грамотно использовать каждое мгновенье. Но чтобы в своей жизни изменить что-то, для начала надо изменить что-то в себе.

4)Сочинение. Смысл жизни

У всех людей должно быть то, что мотивирует их, что дает им полноценную, красочную, полную улыбок жизнь, ведь человек без целей не может знать чего он хочет, и впоследствии он не сможет дать ответ, даже самому себе, в чем действительно смысл жизни для него. Жизнь состоит из мелочей, и если ты знаешь в чем суть твоего существования, то каждый прожитый день прожит не зря, это плюс еще один день счастья.
Лично для меня в жизни самое важное не карьера и диплом, не власть или деньги, а просто самые настоящие и искренние отношения!

Առցանց աշխատանք, մաթեմատիկա,մարտի 30- ապրիլի 10

1.Գտեք ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերը .
99, 100

ա)Գտեք նրանց հակադիրների գումարը: 
-99+(-100)=-199

բ)Գրեք այդ երկու թվերի միջև ընկած որևէ a թիվ :
-99,5

գ)Հաշվեք |a|-ն :
99,5

2.Գտեք 151/27-ից փոքր ամենամեծ ամբողջ թիվը:
5
 

3.Գտեք 22 թվի երկնիշ բազմապատիկները:
44,22,66,88
 

4.Գտեք նվազելին,եթե նվազելիի,հանելիի և տարբերության գումարը հավասար է 48-ի:
 24

5.   1,35 և 1,4 թվերի միջև գտեք 18 հայտարարով կոտորակ:

6.    10/3; π; 10  թվերը դասավորեք նվազման կարգով:
 10,10/3,π

Նամականի, Ջոն Սթեյնբեքի նամակը որդուն

«Մի՛ վախեցիր կորցնելուց. ոչ մի լավ բան երբեք չի կորչում»
Նոբելյան մրցանակակիր Ջոն Սթեյնբեքը միգուցե ավելի շատ հայտնի է որպես «Էդեմից Արևելք», «Ցասման ողկույզները» և «Մկների ու մարդկանց մասին» վեպերի հեղինակ, բայց նա աչքի է ընկել նաև իր հարուստ նամակագրությամբ:
«Սթեյնբեք. կյանքը նամակներում» գրքի մեջ ներկայացված է հեղինակավոր գրողի ոչ սովորական կենսագրությունը: Այստեղ գրողի մտախոհ, սրամիտ, անկեղծ, խոցելի և մերկացնող 850 նամակներն ուղղված են ընտանիքին, ընկերներին, իր խմբագրին և ինչ-որ չափով հայտնի և ազդեցիկ հասարակական գործիչներին:    Նամակագրությունների մեջ առանձնանում է  1985 թվականին ավագ որդուն՝ Թոմին, գրված հետևյալ գեղեցիկ պատասխան նամակը, որտեղ պատանին խոստովանում է, որ գիշերօթիկ դպրոց հաճախելու տարիներին անհույս սիրահարվել է Սյուզան անունով մի աղջկա:    Սթեյնբեքի զգայուն, լավատեսական, հավիտենական, անսահման խորաթափանց  և իմաստուն խոսքերը դրոշմվում են յուրաքանչյուր մարդու սրտում և մտքում:Նյու Յորք    Նոյեմբերի 10, 1958 թվական    Թանկագին Թոմ    Այսօր առավոտյան ստացանք նամակդ: Ահա և իմ պատասխան նամակը:    Նախ և առաջ սիրահարվելը շատ լավ բան է, դա լավագույն բանն է, որ կարող է պատահել մարդու հետ: Թույլ չտաս որևէ մեկին այն աննշան ու անարժեք դարձնել:    Կան սիրո մի քանի տեսակներ. դրանցից մեկը եսասիրական, անազնիվ, ժլատ, ինքնասիրահարված մի զգացմունք է, որն օգտագործում է սերը մեծամտանալու համար: Դա սիրո տգեղ և խեղաթյուրված տեսակն է: Մյուս տեսակն օգնում է ներսումդ եղած ամենալավ բաները դուրս հանել՝ և՛ բարությունը, և՛ ուշադրությունը, և՛ հարգանքը: Դա ոչ միայն հասարակության հանդեպ հարգանքն է, որը դրսևորվում է  պահվածքի ու վարվելակերպի միջոցով, այլև կա ավելի մեծ հարգանք, որը մեկ այլ անձի՝ որպես եզակի և արժեքավոր մեկի ընդունումն է: Առաջին տեսակը հիվանդ, փոքր և թույլ կդարձնի քեզ, իսկ երկրորդը կարող է ուժ, քաջություն և բարություն հաղորդել ու նույնիսկ իմաստնություն, որի մասին նույնիսկ չես իմացել:    Դու ասում ես, որ քո սերը դատարկ չէ: Եթե  զգացմունքը խորն է, վստահաբար այն դատարկ չէ:    Ես չեմ կարծում, որ դու ինձ գրել ես հարցնելու համար, թե ինչ ես զգում, երբ սիրում ես: Դու ավելի լավ գիտես, քան որևէ մեկը: Բայց ես կփորձեմ իմ խորհուրդներով օգնել քեզ և ահա թե ինչ կասեմ:    Վայելիր սերը և ուրախ ու շնորհակալ եղիր դրա համար:    Սիրո նպատակը ամենալավ ու ամենագեղեցիկ բանն է: Փորձիր ապրել դրանով:    Եթե սիրում ես մեկին, կարող ես ասել նրան այդ մասին. միայն պետք է հիշես, որ որոշ մարդիկ շատ ամաչկոտ են, և երբեմն պետք է այդ ամաչկոտությունը հաշվի առնել:    Աղջիկները զգում ու հասկանում են, թե դու ինչ ես զգում, բայց նրանք սովորաբար սիրում են նաև լսել այդ մասին:    Երբեմն պատահում է, որ զգացմունքդ այս կամ այն պատճառով փոխադարձ չի լինում, բայց այն քո զգացմունքը պակաս արժեքավոր կամ պակաս լավը չի դարձնում:    Ես գիտեմ, թե ինչ ես դու զգում, քանի որ ես նույնպես սիրում եմ և ուրախ եմ, որ դու ևս սիրում ես:   Մենք ուրախ կլինենք հանդիպել Սյուզանին  :Էլենը(Ջոն Սթեյնբեքի կինը — Ա.Հ.) մեծ ուրախությամբ կկազմակերպի այդ հանդիպումը: Նա նույնպես շատ բան գիտի սիրո մասին և գուցե իր խորհուրդներով ավելի շատ օգնի քեզ, քան ես:    Մի վախեցիր կորցնելուց: Եթե այն ճիշտ է, ապա կիրականանա: Գլխավորը չշտապելն է: Ոչ մի լավ բան երբեք չի կորչում:Սիրով՝ՀայրիկԱռաջադրանք:
Կարդալ նամակը, հասկանալ, վերլուծել:Համաձայն եք «Մի՛ վախեցիր կորցնելուց. ոչ մի լավ բան երբեք չի կորչում» մտքի հետ, եթե այո, ինչու, եթե ոչ, ինչու:

Կարդում ենք Սահյան

Կգամ

Եթե մինչև անգամ
Լսած լինես, թե ես այս աշխարհում չկամ,
Միևնույն է, կգամ, ինչ էլ լինի, կգամ,
Ուր էլ լինեմ, կգամ:
Եթե մինչև անգամ ես կուրացած լինեմ,
Եթե մինչև անգամ լույսդ մարած լինի,
Վերջին հույսդ քամին առած-տարած լինի,
Առանց լույսի կգամ, ես այս անգամ կգամ
Մենության մեջ լացող երգիդ վրա:

Եթե մինչև անգամ
Քո հավատի հանդեպ դու մեղք արած լինես
Եվ համարած լինես, որ աշխարհում չկամ,
Եթե մինչև անգամ հողս մաղած լինես,
Եթե մինչև անգամ մտքով թաղած լինես,
Եթե մինչև անգամ ինձ վտարած լինես,
Վերհուշերիդ վերջին խոնավ քարանձավից,
Միևնույն է, կգամ, ինչ էլ լինի, կգամ,
Եվ կճչաս հանկարծ տարօրինակ ցավից…
Կգամ, գլուխ-գլխի ու ձեռք-ձեռքի կտանք,
Լաց կլինենք մեռած մեղքիդ վրա:

Եթե մինչև անգամ հազար սարի ետև
Հազար կապով կապված, խաչով խաչված լինեմ,
Տքնած-տանջված լինեմ, միևնույն է, կգամ,
Ինչ էլ լինի, կգամ, չկանչես էլ, կգամ,
Եվ կբերեմ ես քեզ ուրախություն մի մեծ
Անակնկալ դարձիս իրողությամբ—
Քո տան ու քո հոգու տարողությամբ,
Երազներիդ, կյանքիդ տևողությամբ:
Կգամ և կդառնամ գտած բախտի ժպիտ
Եվ հավատի ժպիտ` տառապանքից մաշված,
Արտասուքից խաշված դեմքիդ վրա:

Եթե մինչև անգամ մեջքս ծալված լինի,
Եթե մինչև անգամ ոտքս վառված լինի,
Եվ ճակատիս հազար հողմի հարված լինի,
Միևնույն է, կգամ, ուր էլ լինեմ, կգամ:
Գետնի տակից կգամ,
Մի հեռավոր, անհայտ մոլորակից կգամ,
Կգամ ու թափ կտամ
Հարդագողի փոշին շեմքիդ վրա:

Դու ուզեցիր

Դու ուզեցիր, որ ես քեզ տիրություն անեմ
Ու ես անտեր մնամ,
Ամեն, ամեն ինչ տամ, տեղը ոչինչ չառնեմ
Ու քեզ ընկեր մնամ։
Դու իմ արևն առար
Եվ ուզեցիր, որ ես քեզ շնորհակալ լինեմ
Ես անարև մնամ,
Բայց քո բախտի համար արևագալ լինեմ։
Դու ուզեցիր, որ ես քեզ թողնեմ ու գնամ,
Բայց և քոնը լինեմ։
Արցունքի մեջ մնամ և սգի մեջ մնամ,
Բայց քո տոնը լինեմ։
Դու ուզեցիր, որ ես փոխվեմ հազար անգամ,
Բայց և հինը լինեմ։
Քեզ ուրիշին տվիր
Եվ չուզեցիր անգամ,
որ ես իմը լինեմ։
Դու ուզեցիր, որ ինձ քո մեղքերով չափեմ
Ու մեղքի տակ մնամ։
Քո մեղքերի վրա
Իմ աչքերը փակեմ
Եվ անգիտակ մնամ։
Գուշակեցե՛ք խնդրեմ, մարգարենե՛ր հիմա,
Ես ձեր ճորտը լինեմ,
Թե մինչև ե՞րբ պիտի
Ես իմ տան մեջ միակ
Ավելորդը լինեմ։

Առցանց աշխատանք, մարտի 30- ապրիլի 14, գրականություն

Ուսումնական օրացույցի հավելված, մարտի 30-ապրիլի 14

Գրականություն
Կարդում ենք Սահյան

hamo-sahyan-300x204
Նախագծի ժամկետը`մարտի 30-ապրիլի 14
Նպատակը` կարդալ, ճանաչել, ուսումնասիրել, լսել, բացահայտել, վերլուծել մեծ պոետին:
Բովանդակությունը`
Համո Սահյան մարդը:
Համո Սահյան բանաստեղծը:
Բանաստեղծությունների ընթերցումներ, վերլուծություններ:
Ընտրությամբ  բանաստեղծությունների  ձայնագրումներ:

Ֆիլմեր Սահյանի մասին և նրա մասնակցությամբ
Իրիկնահացի հրավեր
Երկու հանճարի զրույցը. Սահյան և Մաթևոսյան
Քարափներից երկինք
Համո Սահյան. Բանաստեղծություններ:

Առցանց աշխատանք,մարտի 23-27, էկոլոգիա,ֆիլմերի դիտում

Ահա իմ նախընտրած ֆիլմերը,որոնք ինձ առավել հետաքրքիր էին․․․

1․Ամուլսարի հիմնախնդիր

Հայաստանում շարունակվող հեղափոխության պայմաններում Ամուլսարի հիմնախնդիրն ամենակարևոր նշանային կոնֆլիկտներից մեկն է, որի հանգուցալուծումը ցույց է տալու, թե ինչ ուղղությամբ է զարգանալու Հայաստանը։ Ըստ էության, նոր կառավարությունը պետք է նոր լուծումներ գտնի, որոնցով կարձանագրի, թե ինչն է կարևոր դառնում Հայաստանի համար հեղափոխության արժեքների համատեքստում։Հայաստանյան հասարակական, այդ թվում՝ բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական տարբեր խմբեր, իրենց մտահոգությունը հայտնելով Հայաստանի բնության, տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական, բնակչության առողջության և ժողովրդագրական հնարավոր ռիսկերն ու վտանգները, երկար տարիներ պայքարում են Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման դեմ:Կարծում եմ Ամուլսարը շահագործելը շատ այլ վնասներ կհասցնեն շրջակա միջավայրին: Կաղտոտվեն լճերը, գետերը, առանց այն էլ արդեն վերացվել են բազմաթիվ կենդանիներ և լավ կլիներ որ այդքանով սահմանափակվեր ամեն ինչ: Մտածում եմ, որ սեփական շահի մասին մտածելով սխալ է ազդել շրջակա միջավայրի վրա:

2․ Ալավերդու և Ախթալայի բնակիչները կարող են հնարավորություն ստանալ դիմել դատարան

Ալավերրդու և Ախթալայի բնակիչները ըստ իս մեծ խնդրի առջև են կանգնած,քանի որ այնտեղ է հանքարդյունաբերության խոշոր գործարաններից մեկը։ Դա շատ մեծ վնաս է հասցնում և բնակիչներին և կենդանական ու բուսական աշխարհին,ամբողջովին կեղտի ու փոշու մեջ են ապրում․․ Գետերում միայն ցեխ ու աղբ է․․․ Չեխական <<Արնիկա>> բնապահպանական ընկերությունը արդեն սկսել է զբաղվել այդ հարցով և տարբեր բնույթի աշխատանքներ է իրականացնում․․ Աշխատակիցներն ասում են,որ հանքարդյունաբերությունը կարող է լուրջ խնդիր առաջացնել առողջության համար․․ Նրանք այս հարցը լուծելու համար փորձանյութեր են վերցնում մարդկանց մազերից, ծառերի բերքից,բույսերի պտուղներից տանում Չեխիա ավելի կոնկրետ Պրահայի քիմիական համալսարան և իրականացնում փորձաքնություն․․․ Ամենաջղայնացուցիչն ինձ համար այն էր,որ մարդիկ՝ այդ թվում նաև երեխաները գլխացավեր են ունենում,թույլ են զգում,նաև ձու ուտելու վտանգ կա,քանի որ ընկերությունը հավի ձվի փորձաքնություն անելուց հետո հայտնաբերել է ն չբերություն առաջացնող բիօքսինի շատ քանակ․․․ Եթե նրանց հնարավորություն տրվի դատական գործ բացել ապա ըստ իս դա լավ արդյունք կարող է բերել․․․

3․ Землетрясение

Ֆիլմը պատմում է 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի իրադարձությունների մասին, երբ Հայաստանում տեղի ունեցավ երկրաշարժ (6,8 մագնիտուտ ուժգնությամբ), որը տարածվեց գրեթե ողջ հանրապետությունով մեկ: Ավերվել են Սպիտակ, Գյումրի, Վանաձոր, Ստեփանավան քաղաքները և ևս 300 բնակավայրեր: Զոհվել է ավելի քան 25 հազար մարդ, 19 հազարը դարձել է հաշմանդամ, իսկ ավելի քան կես միլիոն մարդ մնացել է առանց ապաստարանի:Ֆիլմը իրականում շատ հետաքրքիր է,այն մեծ ազդեցություն էր թողել ինձ վրա․․ Հուզմունքը թաքցնելը շատ դժվար է, ֆիլմը նայելը կարծում եմ պարտադիր է․․

4․ Дядя Ваня Фильм — Урок экологии

Ֆիլմը շատ հետաքրքիր բովանդակություն ունի․․Ֆիլմում ներկայացվում է մի դպրոց,որտեղ կենսաբանության ուսուցիչ է Իվան Բարիսովիչը, նա շատ ճիշտ խորհուրդներ է տալիս բոլոր երեխաներին ու ուսուցիչներին, նա հետևում է դպրոցի ամբողջ բուսականությանը, նա դասակարգել է բոլոր աաղբամանները,երեխաներին բոլորին սովորեցրել էր,որ աղբը պետք է դասակարգել՝ պլաստիան առանձին,տոպրակներն առանձին և այլն․․ Նրանք ովքեր չէին հետևում նրա ասացին նորից աշակերտներին կանգնեցնում էր և ուղղում սխալը․․ Ամենվատն այն էր,որ մյու ուսուցիչները չէին ընդունում նրան,նրա բացակության ընթացքում վատաբանում էին նրա քայլերը,ասում էին,որ իրենց երեխաները Իվանի օրինակին հետևելով տանը դասակարգում էին աղբը ր աղբի համար մի քանի տոպրակ էին դնում, երբ Իվանին բողոքում էին այդ մասին պատճառաբանում էին,որ տները փոքր են և աղբին այդքան տոպրակ անհնար է տրամադրել։ Իվանը դրանից հետո թերթու կարդում է,որ հարևան այգում ուզում են անօրինական գործընթաց իրականացնել,որը նրան շատ է հուզում․․․ Քանի որ այն կարող էր բնության վրա ազդել նա որոշում է ուսուցիչների աչքին չերևալու նպատակով և այգին պրկելու համար վրան է դնում այգում և դասերն անցկացնում է այնտեղ, երեխաներին դա դուր էր գալի,սակայն ուսուցիչներին՝ ոչ․․ Մի քանի օր էր ինչ Իվանը դպրոց չէր մտնում, և ուսուցիչները սկսում են զգալ նրա կարիքը, տեսնում են օդ չկա շնչելու,բույսերը չորացել են չջրելու պատճառով,երեխաները արդեն աղբը թափում էին ուր պատահում էր և ի վերջո կարոտել էին նրան․․․ Բոլորը հետևելով նրա օրինակին գնում են այգի և բոլոր դասերը անցկացնում են այգում, բոլորը շատ ուրախ էին և առողջ,նաև՝համերաշխ․․ Այգու անօրինական գործերը դադարեցվում են․․ Բոլորը սկսում են անել այնպես ինչպես Իվանը․․․ Ուսուցիչները նաև սկսում էին մեքենայի փոխարել ոտքով կամ հեծանիվով գնալ աշխատանքի,վարելով առողջ ապրելակերպ։Այքանը․․․

5 Հայկական ոսկու գինը

Սոթքի հանքերը գտնվում է Գեղարքունիք մարզում։
Հանքի շահագործման հետևանքով առաջացված վտանգավոր ծուխը բարձրանում է վեր և քամու պատճառով տանում գյուղ,որն էլ մարդկանց վրա հիվանդություներով է ազդում։ Ըստ նախկին աշխատողի ընդերքից դուրս մղվող վտանգավոր ջուրը թափվում է այն գետերը, որոնք թափվում են Սևանա լիճ։ Հանքի շահագործման հետևանքով հանքից ստանում են 350կգ ոսկի։
Մղարթի հանքավայրերը գտնվում են Լոռու մարզում։ Բաց հանքին հարող տարածքում կառուցվել է ոսկու կորզման ֆաբրիկա։ Մուլտի Գռուպ կոնսեպտ ՍՊԸ որևէ ներդրում չի կատարել, սակայն Մղարթ գյուղը ունի ջրի խնդիր, բայց վարչական ղեկավարը պատմում է, որ դիմել են նրանց ճանապարհի խնդիրների համար և նրանք աջակցել են։ Բնակչության ջրի հարցը լուծելուց հետո ընկերությունը ցանկություն ունի բացելու 2րդ հանքը։
Շահումյանի հանքավայրը, որը գտնվում է Սյունիքի մարզում։ Ղեկավարությունը ցանկանում էր բաց հանքավայր շահագործել և այդ իսկ պատճառով տեղացիները վաճառել են իրենց տները և հեռացել, սակայն որոշ ժամանակ անց որոշում է, որ փակ եղանակով է շահագործվելու հանքավայրը, արդյունքում ոչնչացել է բնակիչների այգիները։
Չգործող հանքավայրերն են՝ Քարաբերդի հանքավայրը, Արմանիսի հանքավայր(չի շահագործվում արդեն 5տարի), շահագործման արդյունքում աղտոտվել է ջուրը, Ազատեկի հանքավայր, նրա պաշարներից արդյունահանում է տեղի ունեցել, սակայն ոչ օրինական։

Առցանց աշխատանք,անգլերեն,մարտի 30-ապրիլի 10

Inspiring Speech:The Great Dictator

I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone — if possible — Jew, Gentile — black man — white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness — not by each other’s misery. We don’t want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way.

Greed has poisoned men’s souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery we need humanity. More than cleverness we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost….

The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men — cries out for universal brotherhood — for the unity of us all. Even now my voice is reaching millions throughout the world — millions of despairing men, women, and little children — victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.

To those who can hear me, I say — do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed — the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. …..

Soldiers! don’t give yourselves to brutes — men who despise you — enslave you — who regiment your lives — tell you what to do — what to think and what to feel! Who drill you — diet you — treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don’t give yourselves to these unnatural men — machine men with machine minds and machine hearts! You are not machines! You are not cattle! You are men! You have the love of humanity in your hearts! You don’t hate! Only the unloved hate — the unloved and the unnatural! Soldiers! Don’t fight for slavery! Fight for liberty!

In the 17th Chapter of St Luke it is written: “the Kingdom of God is within man” — not one man nor a group of men, but in all men! In you! You, the people have the power — the power to create machines. The power to create happiness! You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.

Then — in the name of democracy — let us use that power — let us all unite. Let us fight for a new world — a decent world that will give men a chance to work — that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie! They do not fulfil that promise. They never will!

Dictators free themselves but they enslave the people! Now let us fight to fulfil that promise! Let us fight to free the world — to do away with national barriers — to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men’s happiness. Soldiers! in the name of democracy, let us all unite!

Final speech from The Great Dictator Copyright © Roy Export S.A.S. All rights reserved


The Great Dictator was Chaplin’s first film with dialogue. Chaplin plays both a little Jewish barber, living in the ghetto, and Hynkel, the dictator ruler of Tomainia. In his autobiography Chaplin quotes himself as having said: “One doesn’t have to be a Jew to be anti Nazi. All one has to be is a normal decent human being.”

Chaplin and Hitler were born within a week of one another. “There was something uncanny in the resemblance between the Little Tramp and Adolf Hitler, representing opposite poles of humanity, ” writes Chaplin biographer David Robinson, reproducing an unsigned article from The Spectator dated 21st April 1939:
“Providence was in an ironical mood when, fifty years ago this week, it was ordained that Charles Chaplin and Adolf Hitler should make their entry into the world within four days of each other….Each in his own way has expressed the ideas, sentiments, aspirations of the millions of struggling citizens ground between the upper and the lower millstone of society. (…) Each has mirrored the same reality – the predicament of the “little man” in modern society. Each is a distorting mirror, the one for good, the other for untold evil.”

Chaplin spent many months drafting and re-writing the speech for the end of the film, a call for peace from the barber who has been mistaken for Hynkel. Many people criticized the speech, and thought it was superfluous to the film. Others found it uplifting. Regrettably Chaplin’s words are as relevant today as they were in 1940.

April Fools’ Day 30.03.-03.04

Roots of April fools day are not known to this day, though there are some variations from where it stems. For example, it might be the April 1st in 1698 when many Londoners were tricked into coming to see “the Lions washed.” It also might be as early 1381, when Geoffrey Chaucer’s The Canterbury Tales were published, in which a depiction of Chauntecleer tricked by a fox took place on April the 1st. It doesn’t really matter where this tradition comes from since it has gained worldwide popularity and gave us a chance to laugh with April fools pranks.

Best April fools pranks probably come from newscasters and newspapers. BBC (British Broadcasting Corporation) once tricked the whole nation with their funny prank that spaghetti grows on trees in Switzerland. Or the hilariously good prank that Taco Bell played, assuring that they have bought the Liberty Bell, now to be known as Taco Liberty Bell. The best pranks, though, come in good spirits while causing no harm for the receiver (except being shamefully tricked, that is).

So if you are a fan of good April fools pranks, take a look at our compilation below. We don’t advocate destroying people’s property or hurting them (physically or mentally), but everything else is fair game! Happy pranking!

Թարգմանություն՝

Ապրիլյան հիմարների օրվա արմատները հայտնի չեն մինչ օրս, չնայած կան որոշ տատանումներ, թե որտեղից է այն բխում: Օրինակ, դա կարող է լինել ապրիլի 1-ին, 1698-ին, երբ շատ լոնդոնացիներ խաբվել էին ՝ տեսնելով «Լվացված Առյուծները»: Դա կարող է լինել նաև 1381-ի սկզբին, երբ լույս տեսավ Գեֆֆրի Չաուերի «Քենթերբուրի հեքիաթները», որում ապրիլի 1-ին տեղի ունեցավ մի աղվեսի կողմից խաբված Chauntecleer- ի նկարազարդում : Իրականում նշանակություն չունի, թե որտեղից է այս ավանդույթը, քանի որ այն ձեռք է բերել համաշխարհային ժողովրդականություն և մեզ հնարավորություն է տվել ծիծաղել ապրիլյան հիմարների պոռնիկներով:
Ապրիլյան ամենալավ հիմար գոռգոռոցները, հավանաբար, գալիս են լրատուներից և թերթերից: BBC- ն (բրիտանական հեռարձակող կորպորացիան) ժամանակին ամբողջ զավակին խաբել էր իրենց զվարճալի գոռգոռոցով, որ սպագետտիը աճում է Շվեյցարիայի ծառերի վրա: Կամ զվարճալի բծախնդրություն, որը խաղում էր Տակո Բելը ՝ հավաստիացնելով, որ նրանք գնել են «Ազատության զանգը», որն այժմ հայտնի է որպես Taco Liberty Bell: Չնայած նրան, որ լավագույն պոռնիկները լավ տրամադրություն են ունենում, միևնույն է, վնաս չեն պատճառում ստացողին (բացառությամբ դա ամոթալի խաբելն է):
Այսպիսով, եթե ապրիլյան հիմար բծախնդրությունների սիրահար եք, դիտեք մեր հավաքածուն ստորև: Մենք չենք պաշտպանում ոչնչացնել մարդկանց ունեցվածքը կամ վնասել նրանց (ֆիզիկապես կամ մտավոր), բայց մնացած ամեն ինչ արդար խաղ է: Ուրախ պրանկներ:

Vocabulary

gentile-  somebody not  wanting power or money

misery – extreme sadness

Greed- selfishly wanting power or money

Poisoned -to give sb or sth a substance that causes death

barricaded to close something in to a place with an obstruction, so as to restrict

abundance – a large quantity of sth

cynical -only thinking about your own interests

despairing- having no hope

bitterness-  angry and hurt because of a bad experience

dictators – a ruler of a country that has total power & usually got that power through force or violence

liberty – freedom

perish -to die suddenly and possibly violently

brutes – a savage person or animal

despise – to hate very strongly

enslave- to make sb your slave

regiment -to organize in a strict way

drill – to train soldiers by lots of repetition

cattle -cows

cannon fodder – soldiers that are used in war to be sent to their death

intolerance -not accepting other people’s beliefs or behaviour that are different from your own

decent – kind, honest, respectable, nice, good

reason -sth that is right, practical or possible

Առցանց աշխատանք,մարտի 23-27,անգլերեն,ֆիլմեր

1.The sound of music

mpw-55469

One of the most popular movie musicals of all time, The Sound of Music is based on the true story of the Trapp Family Singers. Julie Andrews stars as Maria, a young nun in an Austrian convent who regularly misses her morning prayers because she enjoys going to the hills to sing the title song.

1.The sound of music

The eve of World War II. A young girl, Maria, arranges work in the family of an army officer, whose wife recently died, remaining seven children …
The film takes place in the Austrian Salzburg on the eve of World War II. A young girl named Maria, who is in a convent, is ready to become a nun. Nevertheless, the monastery persistently understands that such a path is not for her young novice.
 The woman sends Captain Georg Ludwig von Trapp to the house, who buried his wife and brings up seven children. After the funeral, he became a very callous person and practically stopped caring for children. Maria is far from the first nanny in this house, however only she finds an unfriendly ward approach — singing …
This film has strengthened everything. After the film, I want to fight further.
Wonderful movie! The stunning atmosphere is bewitching and gives great pleasure when watching. Beautiful music, views, actors. Highly recommend for viewing.

2The little prince 

2d07fc9accb6f7d9a43362892038e6e8

Based on the best-seller book ‘The Little Prince’, the movie tells the story of a little girl that lives with resignation in a world where efficiency and work are the only dogmas. Everything will change when accidentally she discovers her neighbor that will tell her about the story of the Little Prince that he once met.

The little prince 

The film tells about the amazing adventures of a military pilot and his mysterious friend from another planet. Together with her mother, the little girl moves to a new place of residence, but she has absolutely no time to meet neighbors and new friends, because the mother really wants her daughter to go to the best school in the city, so she carefully planned the girls every day.
However, after meeting a faddish neighbor, the girl’s life changes a lot. A pensioner captivates the girl with his stories about adventures in the desert after his plane crashed. But the most interesting story is the story of the acquaintance of a neighbor with an unusual and mysterious guest from another planet named Little Prince, who arrived on Earth from a distant star, where he left his beloved rose …

3․The sword in the stone

38b278ca38a1ecfdaf7260258a73d0a8

Wart is a young boy who aspires to be a knight’s squire. On a hunting trip he falls in on Merlin, a powerful but amnesiac wizard who has plans for him beyond mere squiredom. He starts by trying to give him an education, believing that once one has an education, one can go anywhere. Needless to say, it doesn’t quite work out that way.

The sword in the stone

The film tells about the fascinating adventures of a young boy Arthur, whom fate has prepared not only surprises, but also many trials that can change his life. Poor eleven-year-old boy Arthur from the most ordinary village serves in the king’s castle, where he performs any assigned work and is completely unaware of his fate. But that in the future it was Arthur who was entrusted with the throne of England, the king’s adviser, sage and wizard Merlin knows.But before becoming king, Arthur will have to go through the most diverse trials prepared by Merlin in order to become wiser and understand that a sharp mind is more important than strength. Only after acquiring the necessary knowledge Arthur will be able to pull the sword from a stone located in the very center of London and become the next king of England, because according to the scripture it is the one who draws the sword — is the future king.

4․Maleficent

5d2344dc21a86124cf7812c3

Fantasy/comedy

Maleficent and her goddaughter Aurora begin to question the complex family ties that bind them as they are pulled in different directions by impending nuptials, unexpected allies, and dark new forces at play.

Maleficent

This is the story of one very charming girl who, by the will of fate, turned into a terrible monster. For many years, she lived in a remote and therefore deserted forest more often, here she felt peace and tranquility. But all good things come to an end sooner or later …
People decided to completely cut down the forest in order to expand the land for plowing, and of course the girl will not allow her house to be destroyed. All the forest dwellers to whom she turned for help answered only with betrayal and fled deeper into the forest, believing that people would not get them. There was no other choice but to contact the dark forces, and they really helped the cause.
People left, but now every day the heroine more and more turned into a bloodthirsty demon. The treacherous sorceress Melificent, now does not stop on only protecting the forest, she will go further, and now the threat has already hung over the king and his family.

5․Alice through looking glass

70019616

A modern adaptation of the classic children’s story “Alice Through the Looking Glass” written by Lewis Carroll and John Tenniel, which continued on from “Alice’s Adventures in Wonderland”.

Սա չեմ գտել․․

6․Castle in the sky

castle_poster

A young boy and a girl with a magic crystal must race against pirates and foreign agents in a search for a legendary floating castle.

Castle in the sky

The little girl Shida is a descendant of the legendary Laputa castle in the sky. It was an air civilization beyond the millennium of a millennium of civilization. But for some reason, the ancestors of Sida left the “Castle in Sky” abandoned advanced technologies and led to solitude on the earth. However, one fine day several unknown men appeared in front of her house. ”

7. Children who chase lost voices

f51c10d4998c1e29b26d61b2d91781c8

A coming of age story involving young love and a mysterious music, coming from a crystal radio left as a memento by an absent father, that leads a young heroine deep into a hidden world.

Children who chase lost voices

Asuna is a schoolgirl who lost her father very early and now lives with her mother. She lives mainly herself, as her mother is on duty at night in the hospital. She is smart and studies well, but she has almost no friends. She spends evenings on a hillside, listening to a makeshift radio with a crystal, which she got in memory of her father. Once, when she was crossing a river over a railway bridge, she was attacked by a huge creature, from whom a young man named Shun rescues her. After a few days, Asuna learns that he was dead. She misses him and looks out for him. The last hope is given to her by a school teacher who tells an ancient legend about the city of the ancients, in the center of which are the gates of life and death …

8.The neverending story

the-neverending-story

A bullied boy with a big imagination loses himself in a book — then finds himself in an amazing magical land

The neverending story

Running away from school hooligans, 10-year-old Bastian hid in an old bookstore, where he found a mysterious book decorated with ornaments. Opening it, Bastian found himself in a ghostly fantasy world of running snails, flying dogs, wingless Dragons of Fortune, mischievous elves and a walking quarry named Stoneknous.
But the magical land of Fantasy and its ruler, the Empress Girl, are threatened by a terrible scourge called Nothing, generated by “unfulfilled dreams.” Only the young warrior Atreia and the power of imagination of the extraordinary dreamer Bastian can save Fantasy .

9․Peter rabbit

peter-rabbit-movie

Feature adaptation of Beatrix Potter’s classic tale of a rebellious rabbit trying to sneak into a farmer’s vegetable garden.

Peter rabbit

Peter Rabbit, the mischievous and adventurous hero who has captivated generations of readers, now takes on the starring role of his own irreverent, contemporary comedy with attitude. In the film, Peter’s feud with Mr. McGregor (Domhnall Gleeson) escalates to greater heights than ever before as they rival for the affections of the warm-hearted animal lover who lives next door (Rose Byrne). James Corden voices the character of Peter with playful spirit and wild charm, with Margot Robbie, Elizabeth Debicki, and Daisy Ridley performing the voice roles of the triplets, Flopsy, Mopsy, and Cottontail.

10․The wizard of OZ

Wizard-of-Oz-RSC-and-MUNI1-541x346

The Wizard of Oz is a 1939 American musical fantasy film produced by Metro-Goldwyn-Mayer. Widely regarded to be one of the greatest films in cinema history,[5] it is the most commercially successful adaptation of L. Frank Baum’s 1900 children’s fantasy novel The Wonderful Wizard of Oz.

The wizard of OZ

Dorothy Gale lives with her dog Toto on a farm in Kansas owned by her aunt Em and Uncle Henry. One day, Toto bites a neighbor of Miss Almira Gulch on the leg, forcing her to receive an order from the sheriff to kill him. Despite Dorothy’s pleas and Aunt Em’s resistance, Miss Gulch takes Toto to the basket, but Toto escapes and returns to Dorothy; she decides to run away to ensure that Toto will not be put to death.