Design a site like this with WordPress.com
Get started

Շաբաթվա դասերը

Առցանց աշխատանք,անգլերեն,մարտի 30-ապրիլի 10

Հայոց պատմություն առարկայի, մարտի 30- ապրիլի 3-ի հանձնարարություններ

Կարդում ենք Սահյան

Առցանց աշխատանք,մարտի 30-ապրիլի 14,հայոց լեզու

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: