Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առցանց աշխատանք, մաթեմատիկա,մարտի 30- ապրիլի 10

1.Գտեք ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերը .
99, 100

ա)Գտեք նրանց հակադիրների գումարը: 
-99+(-100)=-199

բ)Գրեք այդ երկու թվերի միջև ընկած որևէ a թիվ :
-99,5

գ)Հաշվեք |a|-ն :
99,5

2.Գտեք 151/27-ից փոքր ամենամեծ ամբողջ թիվը:
5
 

3.Գտեք 22 թվի երկնիշ բազմապատիկները:
44,22,66,88
 

4.Գտեք նվազելին,եթե նվազելիի,հանելիի և տարբերության գումարը հավասար է 48-ի:
 24

5.   1,35 և 1,4 թվերի միջև գտեք 18 հայտարարով կոտորակ:

6.    10/3; π; 10  թվերը դասավորեք նվազման կարգով:
 10,10/3,π

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: