Design a site like this with WordPress.com
Get started

ԱՆԳԼԵՐԵՆ:ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՇԱԲԱԹ 02․03-06․03

1․Reading text: A travel guide Տեքստը կարդալ թարգմանել, սովորել Preparation task -ի բառերը իրենց բացատրություններով

2․Կատարում ենք թարգմանություններ․ Առցացնց ուսուցում․Թարգմանություններ

3․Հեռավար ուսուցում․Women who changed the world 02.03.-06.03

4․Գրում ենք նախապատրաստական աշխատանքները Ճամփորդություն Մատենադարան

5․ Դերանունների կրկնության վարժություններ

Exercises for the revision of the pronouns.

Put in a reflexnive or a personal pronoun.

 1. Whenever she comes to visit us she always brings her son  with her.
 2. I give him a key to my house so that he could let himself in.
 3. It was a great party. We enjoyed ourselves.
 4. Let them take some money with them.
 5. Don’t worry about him. They can take care of him.
 6. Can I take another biscuit? Of course . Help yoursef.
 7. We’ve got a problem. I hope you can help us.

Choose the right pronoun.

 1. Alice is so choosy. nothing ever pleases her.
 2. I don’t know anything about economics.
 3. It’s hot in here. Does anybody mind if I open the window?
 4. If something happens to her, I’ll blame you.
 5. When we got there it was already too  late to do something.
 6. You have hurt your arm. “Don’t worry, It’s nothing.
 7. Nobody believed him.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: