Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առցանց աշխատանք

Տրված են 18 և 27 թվերը
Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության հակադիր թիվը:
9
-19
-9
19
Գտեք այդ թվերի գումարը 4-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:
3
5
-1
1
Գտեք այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
3
54
9
1

Գտեք այդ թվերի ամենփոքր ընդհանուր բազմապատիկը:
54
108
9
486
Քանի՞ անգամ է 6-ի բոլոր բաժանարարների գումարը մեծ 6-ից:
1
5/6
2
116

Քանի՞ պարզ թիվ կա [17; 37) միջակայքում:
7
4
5
6
Գտեք 8-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի տարբերությունը:
80
78
98
88
Գտեք 210 և 462 թվերի պարզ բաժանարարների քանակը:
4
3
2
1
Գտեք 70-ից մեծ ամենափոքր բնական թիվը, որը 8-ի բաժանելիս ստացվում է 1 մնացորդ:
81
71
73
72
Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 4-ով, իսկ հանելին՝ 1-ով:
կմեծանա 3-ով
կփոքրանա 3-ով
կփոքրանա 5-ով
կմեծանա 5-ով
Գտեք 168 և 128 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
14
12
64
8

Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, քանորդը՝ 7, իսկ մնացորդը՝ 4:
77
81
80
90
Նշված թվերից ո՞րն է բաժանվում 6-ի:
28784
19679
25018
40452
Նշված թվերից ընտրել այն, որն ավելի շատ բաժանարար ունի:
35
24
20
64
Նշվածներից ո՞ր թիվը 25-ի բաժանելիս քանորդում կստացվի 8, իսկ մնացորդում՝ 15:
150
200
215
300
Ո՞ր թիվն է 39, 130, 143 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
39
13
3
1
Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում (615-512) թիվը:
6
4
1
5
Ո՞ր թվանշանը պետք է աջից և ձախից կցագրենք 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի 3-ի:
5
6
7
8
Նշվածներից ո՞րն է փոխադարձաբար պարզ թվերի զույգ:
156 և 420
102 և 135
17 և 153
24 և 235:
Ճի՞շտ են, թե սխա՞լ հետևյալ պնդումները:
Ցանկացած երկու դրական թվերի գումարի հակադարձը հավասար է այդ թվերի հակադարձների գումարին:- սխալ է
Ցանկացած անկանոն կոտորակի հակադարձը կանոնավոր կոտորակ է:- ճիշտ է
Ցանկացած երկու թվերի գումարի հակադիրը հավասար է այդ թվերի հակադիրների գումարին: սխալ է
Ցանկացած երկու պարզ թվերի գումարը բաղադրյալ թիվ է: ճիշտ է
Եթե բնական թիվը բաժանվում է և´ 3-ի, և´ 8-ի, ապա այն կբաժանվի նաև 24-ի: սխալ է
Եթե կոտորակի համարիչը և հայտարարը մեծացնենք 1-ով, ապա կոտորակը կմեծանա: ճիշտ է

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: