Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար-առցանց ուսուցում, քոլեջ 1-ին կուրս,մաթեմատիկա

1.Գտնել sin 2a ,
եթե,  sin a+ cos a =4/3

2. Հաշվել,      եթե sin 2a =2/3,   0<a<π2

ա) sin a+ cos a , 

բ) sin3 a+cos3 a  գ ) sin4 a+cos4 a 

3.Գտնել,         եթե  cos a =5/3 

cos 2a =     , cos 4a =    , cos 6a   =    

4. Գտնել,       եթե    sin a   =3/5        π2  < a<π

   sin 2a =  ,      sin 3a=      ,  sin 4a =5. Եռանկյան անկյուններից մեկը 1200 է: Գտնել մյուս երկու անկյունները, եթե հայտնի է,որ նրանց կոսինուսների գումարը 3 է:

Գտնել արտահայտության արժեքը.

 1. 4sin 30°+13 cos 180°-3sin 270°  
 2. 2cos 60° tg 45°-sin 60° cos 30°     
 3. 2 sin 45°+10sin 150° 
 4. 4 cos 60°+ tg15° ctg15°
 5. 2 sin 45°+cos 180°-3sin 270°  
 6. sin π12 cos π12
 7. cos 88° cos 32°+ sin  88° sin 32°  
 8. cos 42° sin 48°+sin 42° cos 48°   
 9. 3 tg 30°+5sin 360°-3cos 180°  
 10. (sin 15°+ cos 15°  )2
 11. 6cos π3  tgπ4
 12. 2(sin 6π7+ sin 8π7  )2
 13. 2(sin π8+ cos π8  )2
 14. cos α+cos 2α- cos 3α     , α=45°

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: