Design a site like this with WordPress.com
Get started

Աշխարհագրական թաղանթը և մարդը- նախագիծ

Картинки по запросу "աշխարհագրական թաղանթ և մարդ"

Ժամանակահատվածը- 17․02- 26․02․2020թ․

Նպատակը․

Ուսումնասիրել և բացահայտել աշխարհագրական թաղանթը, նրա կառուցվածքը, և մարդու ազդեցությունը աշխարհագրական թաղանքի յուրաքանչյուր ոլորտի վրա։ Ձևավորել ուսանողների մոտ հետազոտական աշխատանք կատարելու ունակություններ։

Ընթացքը․

Ուսանողները իրենց ընտրությամբ slayd show-ի միջոցով ներկայացնում են որևէ ոլորտ,այնուհետև այդ ոլորտի վերաբերյալ տեսաֆիլմ են պատրաստում կամ թարգմանում։

 1. Ներկայացնե՜լ աշխարհագրական թաղանքի կառուցվածքը։
 2.  Slayd show-ի միջոցով ներկայացնել աշխարհագրական թաղանթի ոլորտային կառուցվածքը [ոլորտները՝ ուսանողի ընտրությամբ]։
 3. Նախընտրած ոլորտի վերաբերյալ ֆիլմի ներկայացում։
 4. Ուսումնասիրել մարդու դրական և բացասական ազդեցությունը տվյալ ոլորտի ձևավորման վրա։

Ամփոփում- ուսանողները իրենց աշխատանքները նկարների և տեսաֆիլմի միջոցով տեղադրում են բլոգում։ Վերջնական  աշխատանքները ներկայացնում են լսարանում։

ԹԵՍՏԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

1․ Որո՞նք են աշխարհագրության ուսումնասիրության նպատակը, օբյեկտը, առարկան և խնդիրները։

2․ Ո՞րն է սխալ․

Բնական աշխարհագրության ճյուղ է․

1․ Ֆիզիկական աշխարհագրությունը․

2․ Քաղաքական աշխարհագրությունը

3․ Մայրցամաքներիև օվկիանոսների

4․ լանդշաֆտագիտությունը

3․ Ո՞րն է ճիշտ․

Հասարակական աշխարհագրության ճյուղ է․

1․ Ֆիզիկական աշխարհագրությունը․

2․ Քաղաքական աշխարհագրությունը

3․ Հնէաշխարհագրությունը

4․ Լանդշաֆտագիտությունը

4․ Ո՞րը երկրի առաջացման վարկած չէ․

1․ Միգամածային

2․ Խորքային գրավիտացիոն

3․ Պատահարային

4․ Հրաբխային

5. Բնութագրումով որոշել վարկածը.

Ըստ այդ վարկածի` Արեգակնային համակարգի մոլորակներն առաջացել են Արեգակի մոտով անցնող վիթխարի երկնային մարմնի ազդեցությամբ գոյացած մակընթացային ալիքից, որի հետևանքով Արեգակից անջատվել է վիթխարի շիթ, որից էլ առաջացել են մոլորակները։ Ո՞րն է այդ վարկածը.

1) միգամածային 3) խորքային գրավիտացիոն տարբերակման

2) երկնաքարային 4) պատահարային (աղետային)

6. Արեգակնային համակարգի, Երկիր մոլորակի առաջացման վերաբերյալ միգամածային վարկածի հեղինակ(ներ)ն է(են).

1) Կանտը և Լապլասը 3) Օ. Շմիդտը

2) Ջ. Ջինսը 4) Վ. Բելոուսովը

7. Բնութագրումով որոշել վարկածը.

Ելակետ ընդունելով այդ վարկածը` գիտնականները եզրակացնում են, որ Երկրի վրա կուտակված հսկայածավալ ջուրն արտահոսել է ընդերքից, Երկրի տաքացումը սկսվել է կենտրոնից։ Ո՞րն է այդ վարկածը.

1) միգամածային

2) երկնաքարային

3) խորքային գրավիտացիոն տարբերակման

4) պատահարային (աղետային)

8. Որպես գունդ՝ Երկրի միջին շառավիղը հավասար է.

1) 6357 կմ 2) 6378 կմ

3) 6371 կմ 4) 6387 կմ

9. Օվկիանոսներն ու ծովերը զբաղեցնում են Երկրի մակերեսի.

1) 51 %–ը 2) 71 %–ը

3) 61 %–ը 4) 81 %–ը

11. Երկրի ցամաքի մակերեսը կազմում է.

1) 149 մլն քառ. Կմ 3) 510 մլն քառ. կմ

2) 361 մլն քառ. կմ 4) 759 մլն քառ. Կմ

12.Բնութագրումով որոշել վարկածը.

Ելակետ ընդունելով այդ վարկածը` գիտնականները եզրակացնում են, որ Երկրի վրա կուտակված հսկայածավալ ջուրն արտահոսել է ընդերքից, Երկրի տաքացումը սկսվել է կենտրոնից։ Ո՞րն է այդ վարկածը.

1) միգամածային

2) երկնաքարային

3) խորքային գրավիտացիոն տարբերակման

4) պատահարային (աղետային)

13. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.

1) Երկիրը հասարակածային շրջաններում «փքվել» է, իսկ բևեռներում՝ սեղմվել նրա` Արեգակի շուրջը պտտվելու հետևանքով:

2) Երկիրը հասարակածային շրջաններում «փքվել» է, իսկ բևեռներում՝ սեղմվել իր առանցքի շուրջը պտտվելու հետևանքով:

3) Երկիրը հասարակածային շրջաններում «փքվել» է, իսկ բևեռներում՝ սեղմվել նրա շուրջը Լուսնի պտտվելու հետևանքով:

4) Երկիրը հասարակածային շրջաններում «փքվել» է, իսկ բևեռներում՝ սեղմվել Գալակտիկայի շուրջը Արեգակի պտտվելու հետևանքով: r

14. Այն ճանապարհը, որով Երկիրը պտտվում է Արեգակի շուրջը, կոչվում է.

1) ուղեծիր 2) խավարածիր

3) Ծիր կաթին 4) լուսածիր

15. Ի՞նչ ուղեծրով է Երկիրը պտտվում Արեգակի շուրջը.

1) շրջանաձև 2) էլիպսաձև

3) կոնաձև 4) քառանկյունաձև

16. Երկրի հասարակածային շառավղի երկարությունն է.

1) 6357 կմ 2) 6378 կմ

3) 6371 կմ 4) 6387 կմ

17․ Ի՞նչ ձև ունի երկիրը։

18․ Նարագրե՜լ երկրի ներքին կառուցվածքը։

19. Երկիրը ի՞նչ ուղղությամբ է պտույտ կատարում․

1․ Հարավ- արևմուտք

2․ Հյուսիս- արևելք

3․Արևմուտք- արևելք

4․ Հարավ- արևելք

20․ Ո՞րն է սխալ․

Երկրի օրական պտույտի աշխարհագրական հետևանք է․

1․ Գիշերվա ցերեկվա հերթափոխը

2․ Երկրի սեղմվածությունը

3․ Երկրի գնդաձևությունը

4․ Երկրի օրական ռիթմը

21․ Ի՞նչ ազդեցություն ունի Կորիոլիսի ուժը։

22․ Ինչպես է կատարվում ժամային գոտիների առանձնացումը։

23․ Երկրի տարեկան պտույտի աշխարհագրան հետևանք է․

1․ Գիշերվա ցերեկվա հերթափոխը

REPORT THIS AD

2․ Երկրի սեղմվածությունը

3․ Ժամերի տարբերությունը երկրի վրա

4․ Տարվա եղանակների փոփոխությունը

24․ Նկարագրեք Երկրի դիրքը Արեգակի նկատմամբ՝ հունիսի 22-ին և դեկտեմբերի 22-ին։

25․ Նկարագրեք Երկրի դրքը Արեգակի նկատմամբ՝ սեպտեմբերի 23-ին և մարտի 21-ին։

МУЗЕЙ СЕРГЕЯ ПАРАДЖАНОВА

Сергей Параджанов (Саргис Параджанянц, 1924-1990) — автор нескольких фильмов-шедевров принесших ему всемирную славу. Это — « Тени забытых предков» (1964), « Цвет граната» («Саят-Нова»)( (1969), «Легенда о Сурамской крепости»(1984) и «Ашик-Кериб»(1988). Вклад Параджанова в искусство кино, это прежде всего оригинальный поэтический киноязык, высоко оцененный современниками. В систему его эстетики входило также пластическое искусство, основанное на традициях армянского, восточного и европейского искусства.

Музей С.Параджанова был создан решением правительства Армении в 1988 году после первой выставки в Музее народного искусства. Часть работ с выставки на сумму 40 тысяч рублей была приобретена, остальные С.Параджанов подарил музею. Было выделено соответствующее помещение — два строящихся дома в этнографическом квартале «Дзорагюх» под музей и дом для С.Параджанова. Землетрясение 1988 года задержало строительство и музей был открыт в 1991 году.

Основу собрания составляют более 600 работ С.Параджанова, многие из которых экспонировалась на двух выставках в Музее народного искусства в 1988 и 1989 годах в Ереване, а также обстановка тбилисского дома и личные вещи, перевезенные в Ереван по его воле еще при жизни. За годы существования музея фонды значительно пополнились. Сегодня их количество составляет более 1500 единиц хранения. В фондах музея хранятся письма самого режиссера, а также А.Тарковского, Л.Брик, Ю.Никулина, В.Катаняна и других деятелей культуры.

Произведения С.Параджанова — ассамбляжи, плоские и объемные коллажи, рисунки, куклы, эскизы к фильмам — своеобразная реакция на жизнь и события, его пластическое восприятие мира. Творчество художника не имеет прямых аналогов в мировом искусстве и отличается фантазией, остроумием и артистизмом. Использование разнообразных материалов и предметов придает произведениям особую прелесть и блеск. Многие из них созданы в заключении: Параджанов был отстранен советской системой от кино на 15 лет, из которых 1973-1977 и 1982 провел в тюрьмах и лагерях строгого режима.

В музее использованы художественные и экспозиционные принципы самого С.Параджанова. За 27 лет музеем организовано 64 выставок в 30-ти странах.

САРКИС ПАРАДЖАНЯН — КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Сергей Иосифович Параджанов (Саркис Овсепович Параджанян) родился 9 января 1924 года в Тбилиси (на тот момент – Тифлис), в армянской семье. Сергей Параджанов еще в детстве увлекся театром и искусством. В 1942 году Сергей Параджанов поступил на строительный факультет Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта. Однако вскоре он оставил этот вуз и в 1943 году поступил на вокальный факультет Тбилисской консерватории.

В это же время брал уроки танца при Тбилисском оперном театре имени Палиашвили. Во время Второй мировой войны в составе концертной группы выступал в военных госпиталях.

После войны в 1945 году Сергей Параджанов перевёлся в Московскую государственную консерваторию, учился вокалу у известного педагога Н. Л. Дорлиак. Но его привлек кинематограф, и в 1946 году он поступил на режиссёрский факультет ВГИКа, где учился в мастерской И. А. Савченко. В период обучения Параджанова во ВГИКе этот вуз имел славу «окна в Европу».

В 1948 году ученики И. А. Савченко приняли активное участие в съёмках его фильма «Третий удар». В этом же году ученики И. А. Савченко вместе с учителем приступили к работе над фильмом «Тарас Шевченко». По воспоминаниям Г. Г. Мелик-Авакова, именно Параджанов предложил на роль Шевченко тогда ещё молодого актёра С. Ф. Бондарчука.

Судьба режиссёра резко изменилась в 1964 году: на Киевской киностудии Сергей Параджанов снял фильм «Тени забытых предков» по мотивам произведений М. М. Коцюбинского. Этот «эпический сказ» повествовал о жизни гуцула Ивана, о его любви к Маричке, принадлежащей к соседнему враждебному клану. В фильме поднимаются основные философские вопросы, к которым Параджанов вернётся не раз: рок, жизнь и смерть, любовь, телесное и душевное.

12 апреля 1966 года Сергей Параджанов уехал в Ереван и приступил к работе над фильмом «Сая́т-Нова́». В сценарии к нему он реализовал свои предыдущие задумки: лаконичность, скупость средств выражения, практически полное отсутствие речи. При этом одновременно фильм наполнился этнографичностью, психологизмом, символизмом и аллегориями. Режиссёр, как и прежде, поднял глубинные философские вопросы: жизнь и смерть, любовь, плотское и духовное, путь поэта.

Помимо фильмов Сергей Параджанов трудился над созданием изобразительных произведений в технике коллажа. Многие его работы экспонировались на выставках, их собрание можно увидеть в книге Василия Катаняна «Параджанов. Цена вечного праздника».

Скончался Сергей Иосифович Параджанов 21 июля 1990 года от рака легких в Ереване, куда приехал работать над автобиографической картиной «Исповедь».

ДИАЛОГ.ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТУРИСТ

Турист:  Молодой человек, Вы не подскажете, где находится Троицкое предместье?

Прохожий: Да, подскажу! Оно находится около станции метро «Немига».

Турист: А как можно туда проехать?

Прохожий:  Вы сейчас на станции метро «Пушкинская», садитесь на метро и доезжаете до станции метро «Немига». Потом идете налево и увидите небольшие домики. Это и будет  Троицкое предместье!

Турист: Благодарю!

Опорные слова:

Турист

Метро

Станция

Молодой человек

«Пушкинская»- станция метро

«НЕМИГА»- СТАНЦИЯ МЕТРО

10-15 ФЕВРАЛЯ

Чтение и обсуждение рассказа. 

Работа по вопросам:

 1. Какое значение имеют родственные связи?
 2. Нужно ли их всегда поддерживать?
 3.  Должны ли общественные организации вмешиваться в дела семьи?
 4. Как вы оцениваете ситуацию в семье героев?
 5. Что значит здоровая атмосфера в семье?

Использование предлогов вследствие, в результате. 

Упражнение 7. Из двух простых предложений постройте сложное,
используя союзы потому что, так как, благодаря тому что, из-за того что,
поэтому.
1. Движение транспорта приостановлено. Произошла авария.
2. Декан в командировке. Пока этот вопрос не может быть решен.
3. Студент долго болел. Он просит перенести ему сессию.
4. Квалифицированная медицинская помощь была оказана вовремя. Пациент
быстро встал на ноги.
5. Полеты российских космонавтов проходят по плану. Космическим
полетам предшествует большая подготовительная работа.
6. Ученый обладал высокой трудоспособностью. Ученому удалось получить
хорошие научные результаты.
7. Растительные клетки во взрослом состоянии имеют плотную оболочку.
Они не могут изменять свою форму.
8. Одни органы животных развиваются, а другие ослабевают и исчезают.
Происходит изменение внешней среды.
9. Уменьшилась концентрация исходных веществ. Упали, скорость
химической реакции.
10. Кровотечение прекращается. Происходит образование кровяного
сгустка.
11. Натрий не встречается в природе в свободном состоянии. Он
характеризуется высокой химической активностью.
12. Неон не образует химических соединений. Можно считать, что его
валентность равна нулю.

Упражнение 8. Замените сложные предложения с придаточным
причины простыми, используя предлоги благодаря, из-за.
1. В зеленых частях растений происходит фотосинтез, потому что
солнечный свет действует на них. 2. Все тела падают на Землю, потому что
существует сила земного притяжения. 3. На Луне не существует жизни, потому
что там отсутствуют вода и воздух. 4. На Луне нет звуков и ветра, потому что
отсутствует воздух. 5.Биосфера функционирует нормально, так как энергия
Солнца непрерывно поступает на Землю. 6. Антропоиды могли выражать
эмоции: плач, смех, гнев и т. п. потому что у них развивались мышцы лица.

Упражнение 9. Прочитайте текст. Вставьте необходимые союзы.
Скажите, в каких предложениях выражается причина, а в каких –
следствие (поэтому, потому что).
Сергей Павлович Королев был выдающимся ученым. Работать с ним было и
трудно и легко. Трудно, … идеи его были огромными. Легко. … это было всегда
увлекательно и интересно. Он был человеком нестандартных решений. И в этом
его сила. Он ценил время. Он выступал за мирный космос. Именно … народ
сохранит память о нем.

Упражнение 11. Прочитайте сложные предложения. Обратите
внимание на подлежащее в обеих частях. Замените придаточные
предложения деепричастным оборотом.
1. Брат отлично сдал сессию благодаря тому, что он серьезно занимался весь
год. 2. Олег не пошел на занятия, потому что плохо чувствовал себя. 3. Марта
поздно легла спать, так как долго занималась. 4. Борис провалил экзамен, так как
не подготовился к нему. 5. Так как мой дедушка всю жизнь живет в горах, он
очень хорошо чувствует себя. 6. Студент не поехал домой, потому что
собирается провести каникулы в Москве в гостях у друга. 7. Химические элементы медленно вступают в реакцию, так как отсутствует катализатор. 8. Так как серебро обладает хорошей проводимостью, его часто используют в технике.

Упражнение 12. Замените, где возможно деепричастные обороты
придаточным причины или предложными конструкциями со значением
причины или следствия.
1. Заболев, мой брат лег в больницу. 2. Не понимая, о чем мы говорим, он не
участвовал в нашем разговоре. 3.Потеряв ваш номер телефона, я не смог вам
позвонить. 4. Прожив пять лет в России, он хорошо говорит по-русски.
5. Интересуясь русской литературой, я покупаю книги русских писателей.

Упражнение 14. Объедините два простых предложения в одно
сложное, используя союзы благодаря тому что, потому что.
1. Россия не могла продолжать мирную жизнь. В 1941 году началась
Великая Отечественная война.
2. В начале войны промышленность России не производила
нужного количества военной техники. До войны экономика России
носила мирный характер.
3. Через несколько месяцев после начала войны армия стала получать
нужное количество техники. Экономика страны перестроилась.
4.Во время войны Сибирь стала главным промышленным районом. В Сибирь эвакуировали заводы и фабрики.
5. Ход войны окончательно изменился в 1943 году. Фашисты
потерпели поражение под Сталинградом и на Курской дуге.

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

10-14 февраля 

 1. Прочитайте текст

День святого Валентина пришел в Россию из-за границы, но сразу же прижился на русской почве и стал, пожалуй, одним из любимейших праздников российской молодежи. Кто же такой этот святой Валентин и почему его имя связано с праздником влюбленных?

В III веке нашей эры правил в Риме суровый и решительный император Клавдий. Больше всего он любил войну и хотел, чтобы его воины никогда не отвлекались от

великого ратного дела. Но, увы! Стрелы Амура поражали доблестное войско Клавдия точнее неприятельских. Солдаты и их начальники влюблялись, женились и оставляли военную службу. Тогда Клавдий издал указ, запрещающий жениться. Но тут на помощь влюбленным пришел молодой священник Валентин. Вопреки императорскому указу, он стал тайно проводить обряд венчания. Узнав об этом, Клавдий повелел бросить Валентина в темницу.

Но любовь и под мрачными сводами подземелья отыскала молодого священника. Он влюбился в дочь своего тюремщика и стал посылать ей любовные послания.
Близкая смерть не устрашила его. В самый день своей казни – 14 февраля 270 года – Валентин сумел передать своей возлюбленной нежное и теплое письмо.
Гибель молодого священника, влюбленного и не увидевшего своего счастья, осталась в памяти людей.

Позже церковь причислила Валентина к лику святых. А влюбленные всего мира избрали его своим покровителем. В этот день они дарят своим избранницам подарки и посылают любовные открытки – валентинки. Такие открытки – настоящие произведения искусства. Они изготавливаются на ажурной бумаге с шелковыми вкладышами внутри. Но это – в Англии, Германии,
Америке. Влюбленным в России пока приходится довольствоваться записками с изображением пронзенного стрелой сердца. В некоторых странах влюбленные юноши накануне праздника под покровом ночи крадутся к дому своих
избранниц. Они оставляют на ступеньках свои дары, звонят в дверь и стремглав убегают, чтобы их не успели узнать. Пусть любимая ломает себе голову, от кого из
своих поклонников она получила подарок!

Некоторые влюбленные ночами прохаживаются под окнами своих девушек, рассчитывая на то, что избранница  окликнет юношу, назвав его своим Валентином. Девушки в это время ужасно волнуются: вдруг придет вовсе не тот, кого они хотели бы видеть. Весь этот волшебный день влюбленные общаются друг с
другом также на языке цветов. Подаренные девушке анемоны говорят: «Не кажется ли тебе, что нам давно пора быть вместе?». Хризантемы горько сетуют: «Я знаю, что
ты – крепкий орешек, но я готов ждать!». Гвоздики признаются: «Я с ума схожу, когда вижу тебя!». Нарциссы уверяют: «Я обожаю твою душу!..». Орхидеи
свидетельствуют: «Ты – одна из миллиона!»; а ирисы громко восклицают: «Я в огне!..».
А что означает букет цветов? О, это целая речь. В день святого Валентина такие речи «звучат» по всему миру.
Задание

2. Проверьте, правильно ли вы поняли содержание текста, ответив на следующие вопросы.

 1. Является ли День святого Валентина исконно русским
  праздником?
 2. Расскажите историю возникновения этого праздника.
 3. Как общаются влюбленные между собой в этот день?
 4. Ответьте на вопрос текста: «А что означает букет
  цветов?»
 5. Приведите свои примеры символики цветов.
  Используете ли вы сами язык цветов?
 6. А как вы празднуете день влюбленных?

3. Подберите все возможные определения к приведенным ниже словам.

Император, молодежь, дело, солдат, служба, указ, обряд, темница, подземелье, записка, юноши, поклонник, цветок.

4. Замените выделенные слова на близкие по смыслу.

 • Клавдий издал указ, запрещающий жениться.
 • Солдаты женились и оставляли военную службу.
 • Вопреки императорскому указу, он стал тайно
  проводить обряд венчания.
 • Император повелел бросить Валентина в темницу.
 • Любовь отыскала молодого священника даже под мрачными сводами подземелья.
 • Юноши накануне праздника под покровом ночи крадутся к дому своих избранниц.
 • Они оставляют на ступеньках свои подарки и стремглав
  убегают.
 • Некоторые влюбленные ночами прохаживаются под
  окнами своих девушек, рассчитывая на то, что избранница окликнет юношу.

5. Вставьте пропущенные предлоги.

Римский император … династии Юлиев; расширена …счет сената; выдвигал людей … числа всадников; постройка гавани … Остии; превратилась … римскую
провинцию; писал труды … истории; прижился … русской почве; один … любимейших праздников; пришел … помощь; не отвлекались … дела; отыскала … мрачными сводами подземелья; влюбился … дочь тюремщика; осталась … памяти людей; изготавливаются … ажурной бумаги; причислили … лику святых; бумаге … шелковыми вкладышами; записками … изображением сердца; общаются друг … другом … языке цветов; … день святого Валентина; звучат … всему миру; подарок …поклонников.

6. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в нужной форме.

1.Клавдий был отравлен (честолюбивая жена Агриппина). 2.День святого Валентина стал одним из любимейших праздников (российская молодежь). 3. Имя святого Валентина связано (праздник влюбленных). 4. Больше всего император Клавдий любил (война). 5. Он хотел, чтобы его воины никогда не отвлекались (великое ратное дело). 6. Солдаты и их начальники влюблялись, женились и оставляли (военная служба). 7. Молодой священник Валентин пришел на помощь (влюбленные). 8. Вопреки(императорский указ), он стал тайно проводить обряд венчания. 9. Узнав об этом, Клавдий повелел бросить(Валентин) в темницу. 10. Любовь и под мрачными сводами подземелья отыскала (молодой священник).

7.Составьте предложение, используя слова в нужном порядке и в нужной форме.

 1. Валентин, венчания, проводить, тайно, стал, обряд.
 2. Друг с другом, влюбленные, на, общаться, цветы, язык.
 3. Священник, на, молодой, помощь, Валентин,
  влюбленные, прийти.
 4. Император, суровый, война, и, всего, решительный,
  больше, Клавдий, любить.
 5. Валентин, своим, всего, влюбленные, покровитель, мир, избирать.

8. Сопоставьте двух святых. Как они стали святыми? Кто из них больше вам нравится? Почему?

3-7 ФЕВРАЛЯ

Рассказ «Антиквар».  

Армянин и армянин

Грамматические задания

Благодаря (чему) + им. сущ. Д.п.
Из-за (чего) + им. сущ. Р.п.
Конструкция благодаря + сущ. Д.п. обозначает причину, способствующую
реализации действия и отвечает на вопрос благодаря чему?/кому?
Конструкция из-за + сущ. Р.п. обозначает причину,
препятствующую реализации действия и отвечает на вопрос из-за чего?/кого?

Упражнение 1. Замените сложные предложения простыми с
предлогом из-за или благодаря:
1. Движение приостановлено, потому что произошла авария. 2. Декан
отсутствует, поэтому вопрос не решается. 3. Я не пойду в кино, потому что
заболела. 4. Она не могла говорить, потому что очень волновалась. 5. Мой друг
все преодолел, потому что его всегда поддерживали друзья. 7. Время пролетело
незаметно, потому что я много читал.
Упражнение 2 . а) Напишите слова из скобок в нужной форме:
1. В этом году он не смог поступить в институт из-за (тяжелая болезнь).
2. Благодаря (мужество и смелость) советских летчиков бельгийские ученые
были спасены. 3. Из-за (отсутствие) точных сведений они не смогли прийти к
правильному выводу. 4, Он не пошел на вечер из-за (плохое настроение). 5. Он
от (волнение) ходил по комнате. 6. Благодаря советам (школьный учитель) он
нашел свое место в жизни. 7. Мы ничего не видели из-за (туман). 8. Мой друг
не смог поступить в институт из-за (болезнь). 9. Марта не хотела выступать на
концерте из-за (сильное волнение). 10. Антон не стал летчиком из-за (плохое
зрение). 11. Из-за (вы) мы опоздали. 12. Купаться в море запрещено из-за
(шторм).

Упражнение 3.   Ответьте на вопросы, употребляя в ответах слова
из скобок с предлогами от, из-за, благодаря:
1. Почему он не пришел на занятия? (болезнь).
2. Почему плакала сестра? (радость)
3. Почему он не выполнил эту работу? (недостаток времени).
4. Почему он успешно сдал экзамены? (помощь друзей).
5. Почему она очень побледнела? (волнение)
6. Почему они не пошли на экскурсию? (плохая погода)
7. Почему мальчик закричал? (испуг)
8. Почему русские космонавты смогли совершить успешные полеты в
космос? (большие достижения в области техники)
9. Почему поездка не состоялась? (сильный снегопад)
10. Почему его сестра не позвонила? (сильное волнение)
11. Почему вы вчера не ходили на пляж? (сильный шторм)
12.Почему студенты сделали так много ошибок? (невнимательность)
Упражнение 20. Придумайте предложения с данными
сочетаниями: от горя, из-за товарища, благодаря помощи, от счастья, из-за
погоды, благодаря вниманию товарищей.

Упражнение 4 . Составьте из двух простых предложений сложное с
придаточным причины:
1. Сегодня он опоздал. Его не разбудили.
2. Теперь каждый день шли дожди. Наступила осень.
3. Я буду отдыхать только в сентябре. Летом я буду работать в колхозе.
4. Она не могла подойти к телефону. У нее была высокая температура.
5. Мы не могли выполнить эту работу. У нас не было опыта.
6. У молекул воды нельзя обнаружить свойства ни свободного
кислорода, ни свободного водорода. Вода представляет собой не смесь
этих простых веществ, а химические соединения.

Упражнение 5 . Закончите предложения, используя предлоги благодаря
и из-за.
1. Сестра победила в конкурсе… (хорошая подготовка). 2… (гроза) они не
пришли. 3. Мы собрали хороший урожай … (дожди). 4. Проезд закрыт…(ремонт
дороги). 5. Река пересохла … (засуха). 6… (счастливая случайность) они
встретились. 7. Студенты хорошо сдали экзамен … (трудолюбие). 8… (плохое
настроение) он не пошел на концерт.

Упражнение 6 . Восстановите предложения.
1) От, обида, он, заплакать.
2) Наука, развитие, благодаря, космос, человек, полететь, в.
3) Анна, от. воскликнула, страх.
4) Он, лекция, из-за, пропустил, болезни.
5) Счастье, смеяться, она, от.
6) Забота, благодаря, врачи, поправиться.
7) Из-за, дороги, снегопад, занести.

Упражнение 7. Из двух простых предложений составьте сложное
предложение, используя союзы потому что, так как, благодаря тому что, из-за того что, поэтому.
1. Движение транспорта приостановлено. Произошла авария.
2. Декан в командировке. Пока этот вопрос не может быть решен.
3. Студент долго болел. Он просит перенести сессию.
4. Ученый обладал высокой трудоспособностью. Ученому удалось
получить хорошие научные результаты.
5. Одни органы животных развиваются, а другие ослабевают и исчезают.
Происходит изменение внешней среды.

ՊԵՏԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱՁԵՒԵՐ

Ժողովրդական պետքաղաքական վարչաձևերի պատմական տարատեսակներն են անտիկ աշխարհի ժողովրդավարություններից սկսած մինչև արդի ժողովրդավարական պետքաղաքական վարչաձևերը: Արդի վարչաձևերը լինում են ազատական-ժողովրդավարական և սոցիալական-ժողովրդավարական: Ազատական-ժողովրդավարական ռեժիմները կազմավորվում են իրավական պետություններում:

Հակաժողովրդական ռեժիմը բնութագրվում է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների նկատմամբ պետության ամբողջական վերահսկողությամ: Այդպիսի պետությունում սահմանվում է մեկ կուսակցության դիկտատուրա, որը իրականացնում է պետական գործառույթները՝ունենալով չսահմանված լիազորություններ: Հակաժողովրդական ռեժիմն անտեսում է ազգային փոքրամասնությունների շահերը:Հակաժողովրդական պետությունը հաշվի չի առնում բնակչության կրոնական համոզմունքների առանձնահատկությունները: Այն լիովին ժխտում է կրոնական աշխարհայացքը կամ նախապատվությունը տալիս է կրոններից մեկին ՝ արգելելով և ճնշելով իրեն անցանկալի բոլոր կրոնական հոսանքները: