Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՊԱՐԶ ԵՒ ԱԾԱՆՑԱՎՈՐ ԲԱՌԵՐ

Հետևյալ բառերից սոսկական` ան, են, ն, չ ածանցների օգնությամբ կազմիր ածանցավոր բայեր:
Ծեր-ծերանալ
հարց- հարցնել
կիպ- կպչել
մահ- մահանալ
գեղեցիկ- գեղեցկանալ
վախ- վախենալ
մոտ- մոտենալ
բազում- բազմանալ
կանգ- կանգնել
կույր- կուրանալ
ոչինչ-ոչնչանալ
ուրախ- ուրախանալ
առաջ-առաջանալ

Տրված բայերը ածանցման միջոցով դարձնել բազմապատկական:
Մրել- մրոտել
պատռել- պատառոտեկ
ցատկել- ցատկոտել
կտրել- կտրատել
նստել- նստոտել
պոկել- պոկոտել
կոտրել- կետրատել
թռչել- թռչկոտել
խոցել- խոցոտել
մորթել- մոթոտել
գրել- գրոտել

Տրված բայերը ածանցման միջոցով դարձնել պատճառական:
Պայթել- պայթեցնել
նստել- նստեցնել
խմել- խմեցնել
խոսել- խոսեցնռլ
հիշել- հիշեցնել
հագնել- հագցնել
իջնել- իջեցնել
քնել- քնեցնել
մեծանալ- մեծացնել
փախչել- փախցնել
դողալ- դողացնել
խաղալ- խաղացնել
վախենալ- վախեցնել
թռչել- թռցնել
ծիծաղել- ծիծաղեցնել
փայլել- փայլեցնել
առաջանալ- առաջացնել
կարմրել- կարմրեցնել
կատաղել- կատաղեցնել

Հետևյալ բայերի հետ  համապատասխան հոլովներով գոյականներ գործածեցեք:
Ընդառաջել պահարանին
հանդիպել սիրելիին
զգուշանալ տղայից
կարոտել մայրիկին
զրկվել աշխատանքից
ուշանալ դասից
դիմել բժշկի
խուսափել մարդկանցից

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: