Design a site like this with WordPress.com
Get started

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

  1. Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա)   57,3 = 57+0,3 
 բ) -12,07=-12-0,7

2. Տրված  սովորական  կոտորակը  գրել տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա)  3/4=0,75

 բ ) 37/25=1,48

                3. Տրված  տասնորդական կոտորակը  գրել  սովորական կոտորակի  տեսքով:

ա)  3,57 =357/100

   բ ) 0,007=7/1000

4. Տրված  սովորական  կոտորակը  գրել անվերջ պարբերական 

տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա ) 1/3 =0,(3)

   բ )  1/7= 0,(142857)

5. Անվերջ  պարբերական  տասնորդական կոտորակը  գրել           

սովորական կոտորակի  տեսքով: 

ա)   0,3(4) =31/90
   բ)  0, (3)=1/3

6.Գտնել արտահայտության արժեքը

(∛ 16)*(∛ 16)2,      0,1/(0,1)5

7.Ազատվել  հայտարարի  իռացիոնալությունից:

ա) 3/√7 +1    , 

  բ)  a2-b2/√a +√b = a2 — b2 / √a +√b * √a -√b / √a -√b =(  a2-b2 / √a +√b )*( √a -√b / √a -√b )= (a*b)*(a+b)* (√a -√b )/a-b = (a+b)*( √a -√b )

8.Կատարել  գործողություն:

ա) (a-2/3):a1/3 ,       բ) (a-5/8)0,4 *a0,25

9.Գտնել արտահայտության  արժեքը:

ա) ((√7)-2)-2  ,  բ)   ((√3)4)-1/2

10. Սեղանին դրված  մատիտները, որոնց թիվը փոքր է 60-ից, դասավորեցին տուփերի մեջ: Յուրաքանչյուր տուփում 10 մատիտ դնելու դեպքում ավելացավ 4 մատիտ, իսկ 12 մատիտ դնելու դեպքում 6 մատիտ: Քանի՞ մատիտ կար սեղանին:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: