Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գործնական աշխատանք, բայեր

  1. Փակագծերում դրված դերանուններն ու բայերը նախադասության մեջ դրեք պահանջված ձևով:

Ժողովուրդն իր սովորություններին երբեք չի դավաճանում:
Բազմությունը, իր շարքերը  խտացնելով, հյուրերին տեղ է տալիս:
Նա ում ասես կարողացավ իր կամքը պարտադրել:
Դուք էլ կարող եք մեզ հետ գալ:
Այդ ինչու են մարդիկ ձեզ վրա զարմանում:
Ձեզ համար ծնողները ոչինչ չեն խնայել:

2. Հետևյալ բայերին երկուական հոմանիշ գրեք
:

Հմայել-դյութել,կախարդել
Խնդրել-հայցել,աղերսել
Հավաքել-ժողովել,կուտակել
Զայրանալ- բարկանալ, բորբոքվել
Վախենալ- երկյուղել, սոսկալ
Ցանկանալ-կամենալ,ուզենալ
3. Գրեք 5-ական -ել, -ալ վերջավորությամբ բայեր:

երազել, խնայել, աջակցել, պահանջել, հրավիրել

ցանկանալ, կարողանալ, բարկանալ, հիանալ, զարմանալ

4. Հետևյալ բայերում ընդգծեք բայահիմքերը և որոշեք, թե ինչ խոսքի մասերի են պատկանում դրանք:

Ողջունել, մատռվակել, պղծել, հնձել, վճարել, երկրորդել, գրկել, մրրկել, կարմրել, նույնանալ, գամել, կախարդել, երկուանալ, շամփրել, կապտել, բուրել, ոչնչանալ, պայտել, բոլորել, ծառայել, ապշել:

5. Առածներում լրացնել համապատասխան բայերը: Ավելացրու ևս 6 առած:

Ջրի բերած, ջրի տարած:
Տաշած քարը գետնին չի մնա:
Ուրիշի հացով փոր չի կշտանա;
Խոսք կա` սարի գլուխ կհանի, խոսք կա` սարից ներքև կգլորի:
Խոսք կա, մի փութ մեղրով չի ուտվի:
Աշխարհի շինողն ու քանդողը լեզուն է:

  • 1.Ագռավի հետ ընկերացար, կեղտը կտուցիդ պիտի լինի։
  • 2.Ալյուրը մենք մաղեցինք, փախլավան ուրիշները կերան։
  • 3.Արտը խախուտ, մահանան՝ կարկուտ։ Ով աշխատի, նա կուտի։
  • 4.Կարմիր կովը կաշին չի պոխում։
  • 5.Մի ծաղկով գարուն չի գա։
  • 6.Աղվեսի բերանը խաղողին չի հասնում, ասում է՝ խակ է։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: