Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թարգմանություն

1 Բոլորը խոսում էին, բայց երբ ես սկսեցի խոսել բոլորը լռեցին։

Everyone was talking, but when I started talking, everyone was silent.

2 Ես սպասում էի նիա պատասխանին։

I waited for his answer

3 Երբ նա գնեց գնացքի տոմսերը, հինգ րոպե անց գնացքը ժամանեց։

When he bought the train tickets, the train arrived five minutes later.

4 Նրանք լավ ժամանակ էին անցկացնում, բայց մի քանիսնեին պարում։

They had a good time, but they danced a little.

5 Երբ նրանք ապրում էին Լոնդոնում, շատեին ճամփորդում

When they lived in London, they traveled a lot.

6 Ես մտա գրասենյակ և շուրջ բոլորս նայեցի, բոլորը աշխատում էին։I went into the office and looked around, everyone was working

7 Անձրևում էր, երբ ես իջա ներքև նա ինձ սպասում էր աֆտոմեքենաի մեջ։

It was raining when I came down, he was waiting for me in the after-car.

8 Նա շատ շփոթված էր,  ես չեի հասկանում ինչի մասին է նա խոսում։

He was very confused, I didn’t understand what he was talking about

9 Հեռախոսը զանգում էր, իսլ նա այդ պահին լոգանք էր ընդունում։

The phone was ringing and he was taking a bath.

10 նա հրաշալի է կազմակեիպում բոլոր միջոցառումները։

he’s a great organizer of events.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: