Design a site like this with WordPress.com
Get started

Past Indefinite (Simple)

Ցույց է տալիս անցյալում կատարված, ավարտված գործողություն:

Ստորոգյալը կազմում ենք .

  • կանոնավոր բայերի դեպքում՝ վերջում ավելացնելով -ed
  • անկանոն բայերի դեպքում՝ օգտագործում ենք II (past simple) հիմքը:

Ստորոգյալը բոլոր դեմքերի համար նույնն է :

e.g.

I finished my work.                     I went to the cinema.

You finished your work.             You went to the cinema.

He/She finished her work.          He/she went to the cinema.

We finished our work.                  We went to the cinema.

You finished your work.                You went to the cinema.

They finished their work.              They went to the cinema.

Հարցականը կազմում ենք To do բայի անցյալով՝ Did-ով:

Ժխտականը կազմում ենք Didn’t -ով:

Did you finish your work?               Did you go to the cinema?

Did she finish her work?                  Did she go to the cinema?

Did they finish their work?              Did they go to the cinema?

You didn’t finish your work.            You didn’t go to the cinema.

She didn’t finish her work.              She didn’t go to the cinema.

They didn’t finish their work.          They didn’t go to the cinema.

Irregural verbs.

Infinitive          Past simple      Past participle     Gerund (participle I) 

                                                       (Participle II)

to be                   was/were            been                    being     –    լինել

to beat                beat                     beaten                  beating – ծեծել

to become         became                become           becoming – դառնալ

to begin            began                    begun             beginning –   սկսել

to bend             bent                       bent                bending –     կռանալ

to bite               bit                          bitten                biting   –  կծել

to bleed            bled                      bled                    bleeding  –  արյունահոսել

to blow            blew                      blown                 blowing  –  փչել

to break           broke                     broken              breaking –   կոտրել

to bring            brought                brought              bringing –   բերել

to buy               bought                  bought                buying   –  գնել

to broadcast     broadcast            broadcast           broadcasting -հեռարձակել

to build           built                       built                      building   – կառուցել

to burn            burnt                     burnt                  burning   –   այրել

to burst          burst                       burst                    bursting  – պայթել,պոռթկալ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: