Design a site like this with WordPress.com
Get started

Homework

Present Continuous tense – Ներկա շարունակական ժամանակաձև

Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս ներկայում, խոսելու պահին կատարվող գործողություն:

Ստորոգյալը կազմվում է to be  բայի ներկա ձևով + բայի 4-րդ հիմքը (Verb +ing), որը կոչվում է  Participle I .

Am

Is                     Verb+ing

Are 

e.g.

I am speaking now.

You are teaching now.

We are learning now.

He is watching TV now.

Present Continuous tense-ը նաև ցույց է տալիս շատ մոտ ապագայում կատարվող գործողություն:

We are going to the cinema tonight at 9 o’clock.

They are leaving for London tomorrow at 8 o’clock .

Հարցականի ժամանակ Am, Is , Are գալիս են առաջ 

Are they going to the cinema tonight at 9 o’clock ?

Is he watching TV now?

Are you cooking now?

Ժխտականի ժամանակ Am, Is , Are -ից հետո ավելանում է not ժխտական մասնիկը:

We are not going to the cinema tonight.

He is not watching TV now.

They are not leaving for London tomorrow at 8 o’clock.

Exercise.

1.We are cooking right now. (cook)

2. Are you studiing at the moment? (study)

3.It is not raining right now. (not rain)

4.We are haveing coffee. (have)

5.He is waiting for the bus on the corner. (wait)

6.I am waiting  for a phone call. (wait)

7.I am so tired. I am going to bed. (go)

8.Slow down. You are driving so fast. (drive)

9.  I am taking classes online. (take)

10. They are triing to improve their English for this semester. (try)

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: