Design a site like this with WordPress.com
Get started

The Present Indefinite tense- Ներկա անորոշ ժամանակ

Այս ժամանակը ցույց է տալիս՝

1․ անընդհատ կատարվող , կրկնվող գործողություն(ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն տարի, միշտ, հաճախ և այլն)

2․ որևէ վիճակ

3․ որևէ ճշմարտություն, վերաբերմունք

Ստորոգյալը  կազմվում է բայի 1-ին հիմքով՝ առանց to մասնիկի։ Այն բոլոր դեմքերի համար նունն է , բացի he/she/it- ից, որի ժամանակ բային ավելացնում ենք s կամ es մասնիկը։

e.g.

I go to school every day.

You go to school every day

He goes to school avery day.

We go to school every day.

You go to school every day.

They go to school every day.

Հարցական ձևը կազմվում է ենթակայից առաջ դնելով Do կամ Does․

Do I go to school every day?

Do you go to school every day?

Does he go to school every day?

Do we go to school every day?

Do you go to school every day?

Do they go to school every day?

Ժխտական ձևը կազմում են՝ ենթակայից հետո դնելով don’t կամ doesn’t :

I don’t go to school every day.

You don’t go to school every day.

He  doesn’t go to school every day.

We  don’t go to school every day.

You don’t go to school every day.

They don’t go to school every day.

կարդացվում է s խուլ բաղաձայններից հետո

work- works

want- wants

jump- jumps

Ձայնավորներից և ձայնեղ բաղաձայններից հետո կարդացվում է z

read- reads

live – lives

love- loves

see- sees

Ձայնեղ բաղաձայններից և տառակապակցություններից հետո es-ը կարդացվում է iz

pass- passes

teach-teaches

wash- washes

Եթե բառը վերջանում է  բաղաձայն + y-ով, ապա՝

study- studies

try- tries

Եթե բայը վերջանում է ձայնավոր +y -ով, ապա՝

stay-stays

play – plays

Նախադասությունները դարձնել հարցական և ժխտական

1․My mother makes breakfast every morning.

Do my mother makes breakfast every morning?

My mother don’t makes breakfast every morning

2.Monkeys eat bananas.

Does momkeys eat bananas?

Monkeys Doesn’t eat bananas.

3.You speak Italian very well.

Do you speak Italian very well?

You don’t speak Italian very well.

4. I always drink much tea.

Do i always drink much tea?

I doen’t always drink much tea.

5.Mary dances very often.

Does Mary dances very after?

Mary doesn’t very after.

6.They write e-mails every day.

Do they write e-mails every day?

They doen’t write e-mails every day.

7. These women are from spain.

Does these women are from spain?

These doesn’t women are from spain.

8. My sister likes lemonade very much.

Does my sister likes lemonade very much?

My sister doesn’t likes lemonade very much.

9. My father and his friends usually play golf on Saturdays.

Does my father and his friends usually play golf on Saturdays?

My father and his friends usually doesn’t play golf on Saturdays.

10. Janet always wears jeans.

Does Janet always weare jeans?

Janet doesn’t alweys weare jeans.

11.Mr. smith teaches French.

Does Mr. smith teaches French?

Mr. Smith doesn’t teaches French.

12. We always do our homework after school.

Do we always do our homework after school?

We don’t alweys do our homework after school.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: