Design a site like this with WordPress.com
Get started

The autumn leaves

The falling leaves drift by my window
The autumn leaves of red and gold
I see your lips, the summer kisses
The sunburned hands, I used to hold

Since you went away, the days grow long
And soon I’ll hear old winter’s song
But I miss you most of all, my darling
When autumn leaves start to fall

Since you went away, the days grow long
And soon I’ll hear old winter’s song
But I miss you most of all, my darling
When autumn leaves start to fall

Yes, I miss you most of all, my darling
When autumn leaves start to fall…

Աշնան տերևները

Ընկած տերևները թափվում են իմ պատուհանից
Աշնանային տերևները կարմիր և ոսկուց
Ես տեսնում եմ ձեր շրթունքները, ամառային համբույրները
Արևի այրված ձեռքերը, ես նախկինում պահում էի

Դու հեռանալուց հետո օրերը երկարանում են
Եվ շուտով կլսեմ հին ձմռան երգը
Բայց ես ամենից շատ կարոտում եմ քեզ, սիրելիս
Երբ աշնանային տերևները սկսում են ընկնել

Դու հեռանալուց հետո օրերը երկարանում են
Եվ շուտով կլսեմ հին ձմռան երգը
Բայց ես ամենից շատ կարոտում եմ քեզ, սիրելիս
Երբ աշնանային տերևները սկսում են ընկնել

Այո, ես ամենից շատ կարոտում եմ ձեզ, սիրելիս
Երբ աշնանային տերևները սկսում են ընկնել …

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: