Design a site like this with WordPress.com
Get started

Homework

Նախադասությունների մեջ տեղադրել Can, Can’t, Could, Couldn’t

1.I couldn’t run fast , when I was a child.

2.Yesterday John couldn’t do that exercise alone, so he called me for help.

3. Lucy has passed his driving test.Now he can drive a car.

4.I couldn’t sleep last night. It was so hot.

5.We are having dinner party today. You can come.

6.I couldn’t .finish my lunch today, I wasn’t hungry at all.

7. Can you meet me at 5 o’clock?

8. Could you hear the fireworks from your house last night?

9. Do you think you can write that report?

10. I can touch my toes .See!

11. Can you play any instrument?

12.My brother can cook very well. He is a  chef in a French restaurant.

13.This telephone is terrible. I can’t hear you well.

2.The modal verb Could.

Could-ը Can-ի անցյալ ձևն է 

Հաստատական                                  հարցական                       ժխտական

I could–  Ես կարող էի                          Could I?                             I couldn’t

You could – դու կարող էիր                  Could you  ?                      You Couldn’t

He/she/it could -նա կարող էր            Could he/she/it?               He/she/it couldn’t

We could– մենք կարող էինք               Could we?                         We couldn’t

You could– դուք կարող էիք                 Could you?                      You couldn’t

They could-նրանք կարող էին             Could they                    They couldn’t

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: