Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գործնական աշխատանք, 10-րդ դասարան,19.09

1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով է կամ ե տառը։
Հնէաբան,  այժմեական, անէական, նորեկ, առէջ, առօրեական,
չէինք, գոմեշ, գրեթե, դողէրոցք, ելևէջ, երբևէ, երբևիցէ,
ոսկե, ինչևէ, ինչևիցե, լայնեկրան, հրեշ,
հապճեպ,  հյուլե, նախօրե, մանանեխ, մանրէ, միջօրեական, որևէ, որևիցէ, պոեմ, սեթևեթել, վայրէջք, տիեզերք,
տոթակեզ, զարկերակ, քրիստոնեական։

ա/ այժմեական, ամենաէական, աներկյուղ, առերևույթ, առէջ, բազկերակ, գետեզր, գոմեշ, դողէրոցք, ելևէջ, եղերերգ, երբևէ, էլեկտրաեռակցել, ինչևիցե, մանրէ, հնէաբան, մանրէ, նախօրե, չէն,չէիր, որևէ, չէինք, ստորերկրյա:

բ/ աներևույթ, էական, էլեկտրաէներգիա, էջմիածին, ինչևէ, լայնեզր, խուռներամ, ծովեզր, կիսաեփ, հրեշ, մանրէաբան, մեջք, միջերե, ներեկ, նրբերանգ, ողբերգակ, որևիցէ, չէի, պատնեշ, ջէկ, վերելակ, տիեզերք, ցայգերգ:

գ/ աներևակայելի, անէական, աշտե (նիզակ), առերես, առօրեական, բազմերանգ, գրեթե, երբևիցե, երբևէ, որևիցե, որևէ, ինչևիցե, ինչևէ, երփներանգ, էակ, լայնէկրան, նրբերշիկ, չէր, վայրէջք, Վարդգես, վերելք, վերերկրյա, ցերեկ:

3. Մարդկանց անուններ գրիր, որոնք սկսվում են Ե-ով և Է-ով:

Եվա,Ելենա,Երանուհի,Եղիշե։

Էվա,Էվելինա,Էդիտա,Էլլա,Էլեն,Էլինա,Էմիլիա,Էմմա,Էդգար,Էրիկ,Էդմոն,

4.Տրված բառերը դասավորիր ըստ իմաստների:

ելակ, գոմեշ, եգիպտացորեն, էշ, եղինջ, երինջ, երեքնուկ, եզ, եղջերու, եղրևանի, եղևնի, երիցուկ, եղնիկ, եղեգ, էվկալիպտ:

կենդանիներ-գոմեշ,էշ,երինջ,եզ,եղջերու,եղնիկ։
բույսեր-ելակ,եգիպտացորեն,եղինջ,երեքնուկ,եղրևանի,եղևնի,երիցուկ,եղեգ,էվկալիպտ։

2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով օ կամ ո։
Ականջող, տարօրինակ, ամանորյա, բախտորոշ,  ամենորյա, անոգնական, անօթևան, անորոշ, այսօր, ծուլորեն, անօրեն, յուրօրինակ, կեսօր,
ապօրինի, ոսկեզօծ, , բացօթյա,  սալոջախ, գիշերուզոր,
գիշերօթիկ, հանապազորդ, հանապազօրյա, տնօրհնեք,
հոգս, հօդս ցնդել, քնքշօրոր, քնքշորեն, միօրինակ, միջօրե,   վաղորդայն, վաղօրոք, հնգօրյակ, պնդօղակ, ծուլորեն, պահածո, ովքեր, չարորակ:
տարորոշել, տափօղակ, օրըստորե, օրորել։

ա/ ականջող, ամենօրյա, այդօրինակ, այսօր, անդորրություն, անոթ, անվողնաշար, անողոք, անորակ, անօգտակար, ապորինի, բարձրորակ, բարորություն, գիշերուզոր, դեղնազօծ, երկարօրյա, եղբորորդի, հնօրյա, քնքշօրեն, օթոց, օրըստօրե, օրոցք:

բ/ ամանոր, ամենավորակյալ, անօդ, անորսալի, անօթևան, առօրեական, արագոտն, արծաթազօծ, արջավորս, բնօրրան, գանգոսկր, գիշերոթիկ, երկվորյակ, ընդորինակել, թիկնոթոց, թռչնորս, լացուկօծ, յուրօրինակ, վատորակ:

գ/ անօրինակ, արևազօծ, բարորակ, եռօրյա, հնաոճ, հնգօրյակ, հոտնկայս, հրանոթ, ճռվողյուն, մեղմորեն, մեղմօրոր, միջօրե, նմանօրինակ, նորաոճ, շորորալ, ողորկ, ոսկեզօծ, ով, որբանոց, չօգնել, պնդողակ, սևորակ:

դ/ ամանորյա, անօգուտ, խաղաղօվկիանոսյան, կեսօր, հակաօդային, հատորյակ, հոգուտ, հողմակոծ, հոդս ցնդել, նախորոք, ոսկեօղ, ոտանավոր, չարորակ, չօգտվել, պարզորոշ, վաղորդայն, քեռորդի, օդապարիկ, ոթյակ:

ե/ անորեն, առօրյա, բացօթյա, զորուգիշեր, կիրակնօրյա, կրկնօրինակ, հանապազօրյա, հանրօգուտ, հոգս, միջօրեական, միօրինակ, նախօրե, չօգտագործել, ջրորհնեք, սառնորակ, վառօդ, տարորոշել, տնօրեն, փղոսկր, օդանավ, օրրան:

զ/ արփիազօծ, հակաօրինական, հայորդի, նորօրյա, նրբորեն, շաբաթօրյակ, ովքեր, չոգևորել, վաղորդայն, վաղորոք, տոթ, տարօրինակ, տափօղակ, ցածրորակ, փող, փորձանոթ, փոխօգնություն, օթևան, օվկիանոս, օրեցօոր, օրորոց:

Մարդկանց անուններ գրիր, որոնք սկսվում են Ո-ով կամ Օ-ով:

Օֆելյա,Օվսանա,Օնիկ,Օլյա,Օկսաննա

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: